ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A City Hospital Experience: Is Preoperative Internal Medicine Evaluation Important? [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(2): 103-108 | DOI: 10.14744/scie.2022.81594

A City Hospital Experience: Is Preoperative Internal Medicine Evaluation Important?

Arzu Cennet Işık1, Seydahmet Akın1, Banu Böyük1, Müjgan Tuna2, Şeyma Arslan3, Özcan Keskin1
1Department of Internal Medicine, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Family Medicine, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
3Arnavutkoy District Health Directorate, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: We aimed to determine the effects of preoperative evaluation, demographic data including the presence of chronic diseases, surgery indication, obesity frequency, and laboratory data on survival, admission to intensive care unit (ICU), and mortality rate of patients requiring internal examination scheduled for elective, noncardiac surgery.
METHODS: A total of 1230 patients, for whom an elective, noncardiac surgery was planned between June 1, 2020, and October 1, 2020, in our hospital, were prospectively evaluated and their follow-up assessment was conducted at 6 months. Preoperative American Society of Anesthesiologists scores, demographic information, indication for surgery and surgical method, chronic diseases, height, weight, waist circumference, body mass index (BMI), requirement for postoperative intensive care, and laboratory results were recorded.
RESULTS: A total of 1230 patients were included in this study. The mean age was 60.2±12.7 years, and 51.0% (n=624) of the patients were men. Preoperative ASA scores were 16.3% (n=200), 49% (n=603), 32.9% (n=405), and 1.8% (n=22) for ASA-1, ASA-2, ASA-3, and ASA-4, respectively. Patients who would be operated on for malignancy constituted 22.4% (n=276). Ophthalmic surgeries were the most evaluated patient group (n=438) and hypertension (HT), diabetes mellitus (DM), and coronary artery disease (CAD) are the most common diseases. The hospitalization rate in the ICU was 5.7% (n=70) and the mortality rate was 1.5% (n=18). The highest rate of mortality among this group was seen in patients with malignancy diagnosis (18.5%), admission to ICU (10.9%), and BMI value <18.5 kg/m2 and ≥40 kg/m2.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The three most common diseases during internal medicine preoperative evaluation were HT, DM, and CAD. Patients with malignancy and very high or very low BMI were found to be significantly related to more requirements for ICU and mortality in the postoperative period. We think that close monitoring of these patient groups in the perioperative and postoperative periods is important for survival.

Keywords: Body mass index, diabetes mellitus, internal medicine, preoperative period.

Bir Şehir Hastanesi Deneyimi: Ameliyat Öncesi İç Hastalıkları Değerlendirmesi Önemli midir?

Arzu Cennet Işık1, Seydahmet Akın1, Banu Böyük1, Müjgan Tuna2, Şeyma Arslan3, Özcan Keskin1
1İç Hastalıkları Kliniği, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3Arnavutköy İlçe Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda elektif, non-kardiyak cerrahi planlanan dahili görüş gerektiren hastaların ameliyat öncesi değerlendirilmesi ve demografik verileri, kronik hastalıkları, operasyon nedeni, obezite sıklığı, laboratuvar verileri ile sağkalım, yoğun bakım ünitesine gidiş ve mortalite oranları üzerine etkisini belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde 01 Haziran–01 Ekim 2020 tarihleri aralığında elektif, kardiyak olmayan operasyon planlanan 1345 hasta ileriye yönelik olarak değerlendirilerek altı aylık takipleri yapıldı. Hastaların ameliyat öncesi American Society of Anesthesiologists skorları (ASA), demografik bilgileri, operasyon nedeni ve yöntemi, kronik hastalıkları, boy, kilo, bel çevresi, vücut kitle indeksi, ameliyat sonrası yoğun bakım gerekliliği ve incelemeleri kaydedildi.
BULGULAR: Bu çalışmaya toplam 1230 hasta dahil edildi. Ortalama yaş 60.2±12.7 olup, hastaların %50.7’si (n=624) erkekti. Ameliyat öncesi ASA skorları, ASA-1, ASA-2, ASA-3 ve ASA-4 sırasıyla %16.3 (n=200), %49 (n=603), %32.9 (n=405) ve %1.8 (n=22) idi. Malignite nedeniyle ameliyat edilecek hastaların oranı %22.4 (n=276) idi. Göz ameliyatları en çok değerlendirilen hasta grubuydu (n=438) ve hipertansiyon, diabetes mellitus, koroner arter hastalığı en sık görülen hastalıklardı. Yoğun bakımda yatış oranı %5.2 (n=70), ölüm oranı %1.3 (n=18) idi. Bu grup içinde en yüksek mortalite oranı malignite tanısı olan (%18.5), yoğun bakım ünitesine kabul edilen (%10.9) ve vücut kitle indeksi değeri <18.5 kg/m2 ve ≥40 kg/m2 olan hastalarda görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda ameliyat öncesi dahili değerlendirmede en sık rastlanan hastalıklar olarak sırasıyla hipertansiyon, diabetes mellitus ve koroner arter hastalığı ilk üç sırada saptanmıştır. Maligniteye sahip ve vücut kitle indeksi çok düşük veya çok yüksek olan hastalar ameliyat sonrası dönemde anlamlı olarak daha fazla yoğun bakım gereksinimi ve mortalite gelişimi ile ilişkili bulunmuştur. Bu hasta gruplarının perioperatif ve ameliyat sonrası dönemde çok daha yakın takip edilmesinin sağkalım açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat öncesi dönem, diabetes mellitus, iç hastalıkları, vücut kitle indeksi

Arzu Cennet Işık, Seydahmet Akın, Banu Böyük, Müjgan Tuna, Şeyma Arslan, Özcan Keskin. A City Hospital Experience: Is Preoperative Internal Medicine Evaluation Important?. South Clin Ist Euras. 2022; 33(2): 103-108

Corresponding Author: Arzu Cennet Işık, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale