ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Anatomical Evaluation of the Brain Via Magnetic Resonance Imaging: T1-Weighted Flair Versus T1 Weighted Spin-Echo Pulse Sequences [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(3): 280-287 | DOI: 10.14744/scie.2021.81568

Anatomical Evaluation of the Brain Via Magnetic Resonance Imaging: T1-Weighted Flair Versus T1 Weighted Spin-Echo Pulse Sequences

Sezen Güleç Aydoğmuş1, Evren Aydogmus2
1Department of Radiology, Maltepe State Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Neurosurgery, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the value of T1-weighted (T1W)/FLAIR (fluid attenuation inversion recovery) imaging in routine brain magnetic resonance (MR) evaluation by comparing the T1W spin-echo (SE) sequence with the T1W rapid FLAIR sequence in terms of identifiability of anatomical structures and image quality.
METHODS: T1W SE and T1W rapid FLAIR sequences were qualitatively and quantitatively analysed with regard to the identification of anatomical structures, general image quality and presence of artefacts in 30 healthy cases. Signal-to-noise ratio (SNR) and contrast-to-noiseratio (CNR) values were determined using the signal intensity values of two sequences from equivalent localisations, including the grey substance, white substance and cerebrospinal fluid at the level of the posterior fossa and thalamus.
RESULTS: SNR values were significantly higher in T1W SE than in T1W FLAIR sequences at the level of the thalamus and posterior fossa (p<0.001). Measurements at the thalamic level revealed that CNR values of T1W FLAIR for cerebrospinal fluid-grey substance and grey white substance were significantly higher when compared to T1W SE (p=0.0001). The measurements at the posterior fossa level demonstrated that CNR values of T1W FLAIR for grey-white substance were significantly higher when compared to T1W SE (p=0.006).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, we found that in T1W imaging of the brain, T1W FLAIR sequence was superior to T1W SE in qualitative and quantitative evaluations in terms of CNR values. Nevertheless, SNR values were found to be higher in T1W SE imaging.

Keywords: Brain anatomy, magnetic resonance imaging; T1W FLAIR; T1W SE.

Beynin Anatomik İncelemesinde T1-Ağırlıklı Flair ve T1-Ağırlıklı Spin Eko Puls Sekanslarının Karşılaştırılması

Sezen Güleç Aydoğmuş1, Evren Aydogmus2
1Maltepe Devlet Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr.Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, T1-ağırlıklı (T1A) FLAIR (sıvı atenüasyon inversiyon geri kazanımı) görüntülemenin rutin beyin manyetik rezonans (MR) incelemesindeki değerini araştırmak; ayrıca T1A spin-eko (SE) ve hızlı T1A FLAIR sekansları anatomik yapıların tanımlanabilirliği ve görüntü kalitesi açısından karşılaştırmaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: T1A SE ve hızlı T1A FLAIR sekansları, 30 sağlıklı olguda anatomik yapıların tanımlanması, genel görüntü kalitesi ve artefaktların varlığı açısından kalitatif ve kantitatif olarak analiz edildi. Sinyal-gürültü oranı (SNR) ve kontrast-gürültü oranı (CNR) değerleri, arka çukur ve talamus seviyelerindeki gri madde, beyaz madde ve beyin omurilik sıvısı dahil olmak üzere eşdeğer lokalizasyonlardan iki dizinin sinyal yoğunluğu değerleri alınarak belirlenmiştir.
BULGULAR: SNR değerleri T1A SE’de T1A FLAIR sekanslarına göre talamus ve arka çukur düzeyinde anlamlı olarak yüksekti (p<0.001). Talamik seviyedeki ölçümler, beyin omurilik sıvısı-gri madde ve gri-beyaz madde için T1A FLAIR CNR değerlerinin T1A SE’ye göre anlamlı olarak daha yüksek olduğunu gösterdi (p=0.0001). Arka çukur düzeyindeki ölçümler, gri-beyaz madde için T1A FLAIR CNR değerlerinin T1A SE’ye göre anlamlı olarak daha yüksek olduğunu gösterdi (p=0.006).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, beynin T1A görüntülemesinde, T1A FLAIR sekansının CNR değerleri açısından kalitatif ve kantitatif değerlendirmelerde T1A SE’den üstün olduğunu bulduk. Bununla birlikte, SNR değerleri T1A SE görüntülemede daha yüksek bulundu.

Anahtar Kelimeler: Beyin anatomisi, manyetik rezonans görüntüleme; T1A FLAIR; T1A SE.

Sezen Güleç Aydoğmuş, Evren Aydogmus. Anatomical Evaluation of the Brain Via Magnetic Resonance Imaging: T1-Weighted Flair Versus T1 Weighted Spin-Echo Pulse Sequences. South Clin Ist Euras. 2021; 32(3): 280-287

Corresponding Author: Evren Aydogmus, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale