ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of the Patients’ Attitudes and Behaviors Concerning Patient Safety [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 69-74 | DOI: 10.14744/scie.2020.80299

Evaluation of the Patients’ Attitudes and Behaviors Concerning Patient Safety

Tunçay Palteki1, Haydar Sur2, Gulay Yazici3, Engin Ersin Şimşek4, Yusuf Baktır5
1Department of Emergency and Disaster Management, Biruni University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey
2Department of Public Health, Üsküdar University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3Department of Nursing, Yıldırım Beyazıt University Faculty of Health Science, Ankara, Turkey
4Department of Family Medicine, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
5Department of Health Management, Üskudar University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Patient safety is a multi-factorial issue although the literature focused on the errors of health professionals. This study aims to disclose the safety problems that arise from patients’ attitudes and behaviors.
METHODS: To evaluate the patient attitudes and behaviors in patient safety practices, 300 patients or patient relatives were interviewed, and data were analyzed in this study.
RESULTS: Approximately 3/4 of the participants declared that they applied to a hospital in case of a health problem. More than half of the participants expressed that they were not informed about their treatment and care.
DISCUSSION AND CONCLUSION: An important component of coping with problems related to patient safety is to notice about patient attitudes and behaviors. Consequently, it is important for health care professionals to develop suggestions on patient-related safety concerns during treatment and care processes.

Keywords: Patient attitudes and behaviors, patient safety; safety problems.

Hasta Tutum ve Davranışlarının Hasta Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi

Tunçay Palteki1, Haydar Sur2, Gulay Yazici3, Engin Ersin Şimşek4, Yusuf Baktır5
1Biruni Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Acil Yardım Ve Afet Yönetimi, İstanbul
2Üsküdar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Bölümü, İstanbul
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Bölümü, İstanbul
5Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Hasta güvenliği sorunu çok faktörlüdür. Günümüzde konu ile ilişkili çalışmalar kurumlar ve sağlık profesyonelleri tarafından yapılan hatalar üzerine odaklanmıştır. Çalışmamız, genellikle göz ardı edilen hastaların kendileriyle ilişkili tutum ve davranışlarının sebep olduğu güvenlik sorunlarını ortaya koyabilmek amacıyla tasarlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hasta güvenliğinde hasta tutum ve davranışlarının değerlendirilmesine yönelik 300 hasta ve yakınına anket uygulanmış ve sonuçlar analiz edilmiştir.
BULGULAR: Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde, katılımcıların dörtte üçü sağlık sorunu yaşadıklarında hastaneye başvurduklarını beyan etmişlerdir. Buna karşılık katılımcıların yarısından fazlası sağlık profesyonelleri tarafından tedavi ve bakımları konusunda bilgilendirilmediklerini bildirmişlerdir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hasta güvenliği ile ilişkili sorunlarla baş etmenin önemli bir unsuru da hastaların tutum ve davranışlarının dikkate alınmasıdır. Sonuç olarak, sağlık profesyonellerinin tedavi ve bakım süreçlerinde hasta ile ilgili olası güvenlik endişelerine yönelik çözüm önerileri geliştirmeleri önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik problemleri, hasta güvenliği, hasta tutum ve davranışları.

Tunçay Palteki, Haydar Sur, Gulay Yazici, Engin Ersin Şimşek, Yusuf Baktır. Evaluation of the Patients’ Attitudes and Behaviors Concerning Patient Safety. South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 69-74

Corresponding Author: Tunçay Palteki, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale