ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty Combined with Phacoemulsification and Intraocular Lens Implantation [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 69-74 | DOI: 10.14744/scie.2020.79847

Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty Combined with Phacoemulsification and Intraocular Lens Implantation

Seyhan Kocabas, Baran Kandemir
S.B.U. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Ophthalmology Department, Istanbul

INTRODUCTION: This study aims to assess visual anatomic outcomes and complications of Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK) combined with phacoemulsification and intraocular lens implantation in patients with coexisting endothelial dysfunction and cataract.
METHODS: Triple DMEK (DMEK with simultaneous cataract surgery) was performed in 39 eyes of the 32 patients. Best-corrected Visual Acuity (BCVA), Endothelial Cell Density (ECD), Central Corneal Thickness (CCT), Refractive Spherical Equivalent (RSE), air injections (Re-bubbling) frequency and complications were assessed preoperatively and postoperative months 1, 3, 6 and 12.
RESULTS: BCVA increased from 1.22±0.32 logMAR preoperatively to 0.19±0.18 (n=33) and 0.11±0.09 (n=27) at six months and 12 months after surgery, respectively (p<0.05; Wilcoxon test). The mean ECD of donor corneas decreased from 2771±284 cell/mm2 (n=39) to 1401±270 cell/mm2 (n=32) after six months and to 1373±217 cell/mm2 (n=24) after 12 months (p<0.05). Preoperative CCT decreased from 696±99 µm and to 518±42 µm and 517±35 µm 6 and 12 months after surgery, respectively (p<0.05). The mean RSE was -0.57±0.69 D (n=21) preoperatively and +0.47±0.65 D (n=31) and 0.48±0.67 D (n=27) 6 and 12 months after surgery. The mean RSE was detected ≤1D in 82% of the patients at 12th month. Re-bubbling was performed once in seven eyes (17.9%) and twice in two eyes (5.12%). Re-DMEK was performed in six of seven eyes of which graft failure developed, whereas penetrating keratoplasty was performed in one eye.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Triple DMEK may consistently give predictable refractive results without adverse endothelial function. Hence, triple DMEK can be considered as the primary treatment approach in cases with endothelial dysfunction and cataract.

Keywords: Combined modality treatment, cornea transplantation, Fuchs’ endothelial dystrophia.

Katarakt Cerrahisi ve Göz içi Lensi Uygulaması İle Kombine Yapılan Descemet Membran Endotelyal Keratoplasti

Seyhan Kocabas, Baran Kandemir
S.B.U. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Katarakt ile birlikte kornea endotel disfonksiyonu olan olgularda fakoemülsifikasyon ve göz içi lensi uygulaması ile kombine yapılan descemet membran endotelyal keratoplasti cerrahisinin (Triple DMEK) görsel anatomik sonuçlarının ve komplikasyonların değerlendirilmesi.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2014–Temmuz 2018 tarihleri arasında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği’nde Triple DMEK cerrahisi yapılan 32 hastanın 39 gözü geriye dönük olarak değerlendirmeye alındı. Olguların ameliyat öncesi ve sonrası 1., 3., 6. ve 12. aydaki düzeltilmiş en iyi görme keskinlikleri (DEİGK), endotel hücre sayısı (EHS), santral korneal kalınlığı (SKK), ortalama refraktif sferik eşdeğerleri (SE), tekrar hava verilme (THV) sıklığı ve komplikasyonları değerlendirildi.
BULGULAR: DEİGK ameliyat öncesi 1.22±0.32 logMAR iken (n=39), ameliyat sonrası 6. ayda 0.19±0.18 (n=33), 12. ay sonunda 0.11±0.09 (n=27) logMAR’a yükselmiştir (p<0.05; Wilcoxon test). EHS donör korneada 2771±284 hücre/mm2 (n=39) iken, ameliyat sonrası 6. ayda 1401±270 hücre/mm2 (n=32), 12. ay sonunda 1373±217 hücre/mm2’ye (n=24) düşmüştür (p<0.05). SKK ameliyat öncesi 696±99 µm’dan, ameliyat sonrası altıncı ayda 518±42 µm, 12. ay sonunda 517±35 µm’a düşmüştür (p<0.05). Ortalama refraktif SE ameliyat öncesi -0.57±0.69 D iken (n=21), altıncı ayda +0.47±0.65 D (n=31), 12. ay sonunda 0.48±0.67 D (n=27) olarak ölçüldü. On ikinci ayda hastaların %82’sinde ortalama sferik eşdeğer 1 D veya altında saptandı. Çalışmamızda 7 göze 1 kez (%17.9), 2 göze ise 2 kez (%5.12) THV işlemi yapıldı. Greft yetmezliği gelişen 7 gözün 6’sına tekrar DMEK, 1 göze ise penetran keratoplasti yapıldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Triple DMEK cerrahisinin, düşük red reaksiyonu riski, öngörülebilir refraktif sonuçları, kapalı sistem cerrahisinin avantajları ve korneal sütür komplikasyonlarının ihmal edilebilir düzeyde düşük olması, düşük doz steroid tedavisinin yeterli olması nedeniyle kornea endotel disfonksiyonu ile birlikte kataraktı olan olgularda tedavi seçenekleri arasında ilk sıralarda olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Fuchs’un endotel distrofisi, Kombine modalite tedavisi, Kornea nakli

Seyhan Kocabas, Baran Kandemir. Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty Combined with Phacoemulsification and Intraocular Lens Implantation. South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 69-74

Corresponding Author: Seyhan Kocabas, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale