ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Parainfluenza Type 3 Virus as an Etiological Cause of Acute Urticaria [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 103-105 | DOI: 10.14744/scie.2020.77598

Parainfluenza Type 3 Virus as an Etiological Cause of Acute Urticaria

Öner Özdemir1, Ece Cansu Okur2
1Department of Pediatric Allergy and Immunology, Sakarya University Faculty of Medicine Research and Training Hospital, Sakarya, Turkey
2Department of Pediatrics, Sakarya University Faculty of Medicine Research and Training Hospital, Sakarya, Turkey

Presently described is the case of an 11-month-old-girl diagnosed with acute urticaria due to parainfluenza virus type 3 (PIV-3). This rare etiological agent of urticaria was isolated from a nasopharyngeal swab after the development of bronchiolitis. The patient had received treatment at another clinic for a maculopapular skin eruption, rhinorrhea, fever, and a cough; however, after a lack of response and a progression of symptoms, she was brought to our pediatric allergy and immunology polyclinic. A physical examination revealed diffuse and resistant urticarial plaques on the body and she was admitted for further evaluation and therapy. Bronchiolitis developed and auscultation on the second day of admission revealed bilateral subcrepitant rales and wheezing. Treatment with salbutamol 6x0.15 mg/kg/dose was initiated, and pheniramine 1.4 mg/kg/day (in 2 doses) and ranitidine 2 mg/kg/day (in 2 doses) were added for the urticaria. PIV-3 was isolated from a nasopharyngeal swab. It is important to remember that viral infections can have a significant role in the etiology of acute urticaria in childhood. A detailed medical history and laboratory evaluations for infection may be needed for a thorough differential diagnosis and evaluation of etiological factors in urticarial disease.

Keywords: Acute urticaria, bronchiolitis; parainfluenza.

Akut Ürtiker İle Başvuran Hastada Etiyolojik Ajan Olarak Saptanan Parainfluenza Virüs Tip 3

Öner Özdemir1, Ece Cansu Okur2
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Allerji-İmmünoloji BD, Eğitim-Araştırma Hastanesi, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Eğitim-Araştırma Hastanesi, Sakarya

Akut ürtiker şikâyeti ile başvuran ve bronşiolit geliştikten sonra alınan nazofaringeal sürüntüsünden parainfluenza virüs tip 3 (PİV-3) elde edilen 11 aylık kız hasta klinikte akut ürtikerde nadir saptanan bir etiyolojik ajan dolayısıyla sunulmuştur. Bir haftadır süren tüm vücutta makülo-papüler döküntüye benzer kızarıklık, nezle, ateş yüksekliği ve öksürük şikayeti ile dış merkeze götürülen hasta orada başlanan tedaviye rağmen döküntü şikâyetlerinin bir hafta içinde geçmeyip artış göstermesi nedeni ile çocuk allerji ve immünoloji polikliniğine getirildi. Hastanın yapılan fizik muayenesinde vücutta yaygın ve tedaviye cevap vermeyen ürtikeryal döküntüsü ve ileri inceleme tedavi amacı ile çocuk allerji ve immünoloji servisine yatışı yapıldı. Yatışının ikinci gününde ve bronşiolit geliştikten sonra yapılan değerlendirmede akciğerlerde iki taraflı subkrepitan ral ve hırıltı olması nedeni ile hastaya salbutamol 6x0.15 mg/kg/doz nebül verildi. Hastaya ürtiker için feniramin 1.4 mg/kg/gün (iki dozda), ranitidin 2 mg/kg/gün (iki dozda) tedavisi başlandı. Alınan nazofarenks sürüntüsünde PİV-3 izole edildi. Çocukluk çağı akut ürtiker etiyolojisinde viral enfeksiyonların önemli bir yer tuttuğu unutulmamalıdır. Ürtikerle giden hastalıkların ayırıcı tanısında etiyolojik faktörler açısından ayrıntılı bir öykü ve enfeksiyona yönelik incelemelerin alınması gerekebilir.

Anahtar Kelimeler: Akut ü, rtiker; bronşiolit; parainfluenza.

Öner Özdemir, Ece Cansu Okur. Parainfluenza Type 3 Virus as an Etiological Cause of Acute Urticaria. South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 103-105

Corresponding Author: Öner Özdemir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale