ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Our Major Thoracic Surgery Practices in End-Stage Renal Disease: Analysis of 16 Cases [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 292-297 | DOI: 10.14744/scie.2022.77527

Our Major Thoracic Surgery Practices in End-Stage Renal Disease: Analysis of 16 Cases

Talha Doğruyol1, Selime Kahraman1, Berk Çimenoğlu1, Mesut Buz1, Attila Özdemir1, Fatih Doğu Geyik2, Recep Demirhan1
1Department of Thoracic Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Anesthesiology and Reanimation, rtal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Thoracic surgery is an operation with relatively high morbidity and mortality. It requires even greater care in patients undergoing hemodialysis (HD) because they are at greater risk than the general population. In light of the literature, we examined the results of major thoracic surgery performed at our clinic in patients with chronic renal failure (CRF) undergoing HD.
METHODS: Patients who underwent major thoracic surgery while receiving HD at our clinic between December 2015 and October 2021 were included in the study. The patients were analyzed in terms of pulmonary function values, smoking status, serum urea–creatinine values, comorbidities, ejection fraction, type of surgery, amount of drainage, discharge time, intensive care requirement, histopathological diagnosis, morbidity, and mortality.
RESULTS: Major thoracic surgery was performed in 15 patients receiving HD. Of the patients, 12 were males and 3 were females. The mean age was 61.2±15.8 years. The surgical approach was video-assisted thoracoscopic surgery in 6 patients, thoracotomy in 8, and sternotomy in 1. The most common surgical intervention was lobectomy. The mean length of stay in the intensive care unit was 0.9 days. Postoperative morbidity was observed in 4 patients (26.7%). Mortality due to pneumonia occurred in 1 patient (6.7%)
DISCUSSION AND CONCLUSION: The number of patients requiring HD is globally increasing every year. Therefore, HD patients with lung cancer or requiring major thoracic surgery for other reasons are constantly increasing. Therefore, after a detailed risk assessment, we consider that operations should be performed in experienced centers with multidisciplinary perioperative management.

Keywords: Chronic renal failure, hemodialysis; lung cancer; major thoracic surgery; thoracotomy; video-assisted thoracoscopic surgery.

Son Dönem Böbrek Yetersizliğinde Majör Toraks Cerrahisi Uygulamalarımız: 16 Olgunun Analizi

Talha Doğruyol1, Selime Kahraman1, Berk Çimenoğlu1, Mesut Buz1, Attila Özdemir1, Fatih Doğu Geyik2, Recep Demirhan1
1Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Toraks cerrahisi morbiditesi ve mortalitesi nispeten yüksek olan bir cerrahidir. Bununla birlikte hemodiyalize (HD) giren hastaların riski normal popülasyona göre daha fazla olduğu için, cerrahi büyük bir özen gerektirir. Çalışmamızda kliniğimizde kronik renal yetersizlik (KBY) hastası olup HD’ye giren hastalarda yapılan majör toraks cerrahisinin sonuçlarını literatür bilgileri ışığında irdeledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde Aralık 2015–Ekim 2021 tarihleri arasında majör toraks cerrahisi uygulanan ve HD’ye giren hastalar çalışmaya alındı. Hastalar solunum fonksiyon değerleri, sigara içimi, serum üre-kreatin değerleri, ek komorbiditeler, ejeksiyon fraksiyonu, cerrahi tipi, drenaj miktarı, taburculuk süresi, yoğun bakım ihtiyacı, histopatolojik tanı, morbidite ve mortalite kriterleri bakımından analiz edildi.
BULGULAR: HD’ye giren 15 hastaya majör toraks cerrahisi uygulandı. Hastaların 12’si erkek ve üçü kadındı. Yaş ortalaması 61.2±15.8 idi. Altı hasta video-yardımlı torakoskopik cerrahi yöntemle, sekiz hasta torakotomiyle opere edilirken, bir hastaya sternotomi yapıldı. En sık yapılan cerrahi girişim lobektomiydi. Ortalama yoğun bakım ünitesinde kalış süresi 0.9 gündü. Ameliyat sonrası morbidite dört hastada izlendi (%26.6). Bir hastada ise pnömoni nedeniyle mortalite gerçekleşti (%6.6).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dünyada her geçen yıl HD gerektiren hasta sayısı artmaktadır. Bunun sonucunda akciğer kanserli veya başka sebeplerden dolayı majör toraks cerrahisi gerektiren HD hastaları da sürekli artış göstermektedir. Bu nedenle, detaylı bir risk değerlendirmesi sonrası, multidisipliner perioperatif yönetimle hastaların deneyimli merkezlerde opere edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, hemodiyaliz; kronik böbrek yetersizliği; majör toraks cerrahisi; torakotomi; video-yardımlı torakoskopik cerrahi.

Talha Doğruyol, Selime Kahraman, Berk Çimenoğlu, Mesut Buz, Attila Özdemir, Fatih Doğu Geyik, Recep Demirhan. Our Major Thoracic Surgery Practices in End-Stage Renal Disease: Analysis of 16 Cases. South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 292-297

Corresponding Author: Talha Doğruyol, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale