ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Relationship Between Health Literacy, Diabetic Control, and Disease-Specific Complications in Patients with Type 1 Diabetes Mellitus [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2018; 29(3): 151-156 | DOI: 10.14744/scie.2018.77200

The Relationship Between Health Literacy, Diabetic Control, and Disease-Specific Complications in Patients with Type 1 Diabetes Mellitus

Irfan Esen1, Hakan Demirci2, Metin Guclu1, Selin Akturk Esen3, Engin Ersin Simsek4
1Department of Internal Medicine, University of Health Sciences Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
2Department of Family Medicine, University of Health Sciences Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
3Department of Internal Medicine, Gürsu Cüneyt Yıldız State Hospital, Bursa, Turkey
4Department of Family Medicine, University of Health Sciences Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the relationship between health literacy, diabetic control, and diabetic complications in patients with type1 diabetes mellitus (DM).
METHODS: This was a descriptive study. A total of 106 patients with type 1 DM who were between 18 and 65 years of age and who could speak and understand Turkish and had no cognitive disease were included in the study. The Turkish version of the European Health Literacy Survey Questionnaire (HLS-EU-Q47) was used to assess health literacy. The retinopathy status and levels of hemoglobin A1c, fasting blood sugar, and urine albumin of the patients were obtained from the hospital files.
RESULTS: Overall health literacy was inadequate in 10.4%, problematic in 54.7%, adequate in 20.8%, and excellent in 14.2% of the participants. Retinopathy was found to be statistically significantly higher in the problematic+inadequate group than in the adequate+excellent group in the overall health literacy evaluation (24.6% and 5.4%, respectively). There was no significant difference in the frequency of neuropathy, nephropathy, or cardiovascular disease in the health literacy groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The present study demonstrated that low health literacy in patients with type 1 DM was associated with increased retinopathy. Physicians should keep the positive effects of education in mind in order to better control the disease and prevent complications.

Keywords: Cardiovascular disease, hemoglobin A1c; health literacy; nephropathy; neuropathy; retinopathy.

Tip 1 Diyabetes Mellitus Hastalarında Sağlık Okuryazarlığı ve Diyabet Kontrolü ve Hastalığa Özgü Komplikasyonlar Arasındaki İlişki

Irfan Esen1, Hakan Demirci2, Metin Guclu1, Selin Akturk Esen3, Engin Ersin Simsek4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yuksek Ihtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Bursa
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yuksek Ihtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Bursa
3Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Bursa
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Tip 1 diyabetes mellitus hastalarında sağlık okuryazarlığının diyabet kontrolü ve hastalığa özgü komplikasyonlarla ilişkisini araştırmak amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma tanımlayıcı bir çalışmadır. On sekiz–altmış beş yaş aralığında olan Türkçe konuşan ve herhangi bir bilişsel rahatsızlığı olmayan 106 tip 1diyabetes mellitus hastası araştırmaya dahil edildi. Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Araştırması Anket soruları kişilerin sağlık okuryazarlığı düzeylerini ölçmede kullanıldı. Katılımcıların retinopati muayeneleri, HbA1c sonuçları, açlık kan şekeri sonuçları ve albuminüri seviyeleri hasta dosyalarından elde edildi.
BULGULAR: Toplamda sağlık okuryazarlığı %10.4 katılımcıda yetersiz, %54.7 katılımcıda problemli, %20.8 katılımcıda yeterli ve %14.2 katılımcıda mükemmeldi. Retinopati sıklığı, sağlık okuryazarlığı problemli ve yetersiz olan grupta yeterli ve mükemmel olan gruba oranla daha sıktı (%24.6 ve %5.4). Sağlık okuryazarlığı gruplarında nöropati ve nefropati ve kardiyovasküler hastalıklar arasında fark yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonucunda tip 1 diyabetes mellitus hastalarında sağlık okuryazarlığının artmış retinopati riski ile ilişkili olduğu görüldü. Hekimler hastalık kontrolü ve korunmasında eğitimin önemini akılda tutmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: HbA1c, kardiyovasküler hastalıklar; nefropati; nöropati; retinopati; sağlık okuryazarlığı.

Irfan Esen, Hakan Demirci, Metin Guclu, Selin Akturk Esen, Engin Ersin Simsek. The Relationship Between Health Literacy, Diabetic Control, and Disease-Specific Complications in Patients with Type 1 Diabetes Mellitus. South Clin Ist Euras. 2018; 29(3): 151-156

Corresponding Author: Hakan Demirci, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale