ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Comparison of Laparoscopic Surgery and Expectant Management in Patients with Adnexal Masses During Pregnancy in A High-Volume Tertiary Center [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2024; 35(2): 155-160 | DOI: 10.14744/scie.2024.76735

Comparison of Laparoscopic Surgery and Expectant Management in Patients with Adnexal Masses During Pregnancy in A High-Volume Tertiary Center

Murat Levent Dereli1, Pınar Yıldız2, Sadullah Özkan1, Serap Topkara Sucu3, Yasmin Aboalhasan4, Özgür Kartal5, Ulaş Solmaz6, Gazi Yıldız7, Emre Mat8
1Division of Perinatology, Department of Obstetrics and Gynecology, Ankara Etlik City Hospital, Ankara, Türkiye
2Division of Perinatology, Department of Obstetrics and Gynecology, Ümraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
3Department of Obstetrics and Gynecology, Ankara Etlik City Hospital, Ankara, Türkiye
4Department of Obstetrics and Gynecology, Şişli Hamidiye Etfal Training And Research Hospital, Istanbul, Türkiye
5Private Obstetrics and Gynecology Clinic, Istanbul, Türkiye
6Private Obstetrics and Gynecology Clinic, Izmir, Türkiye
7Department of Obstetrics and Gynecology, Kartal Doctor Lütfi Kırdar City Hospital, Istanbul, Türkiye
8Division of Gynecologic Oncology, Department of Obstetrics and Gynecology, Kartal Doctor Lütfi Kırdar City Hospital, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: To describe the characteristics of pregnant women diagnosed with adnexal masses and review our experience with diagnosis, management and treatment modalities in this area for which there are no definitive treatment guidelines.
METHODS: All women with adnexal masses during pregnancy whose management and follow-up was completed at a large tertiary referral center between January 2018 and September 2023 were retrospectively evaluated. After applying the exclusion criteria, a total of 19 women who underwent antepartum laparoscopic adnexal surgery (group 1) and 34 women who underwent expectant management (group 2) were included.
RESULTS: Gestational age at birth, cesarean section rates, birthweight and APGAR-5 scores were similar, while the largest mass diameter and CA-125 levels were significantly higher in group 1 (p<0.001 and p=0.014, respectively). Of the patients in group 1, 15 (78.9%) had unilateral complex cysts and 4 (21.1%) had unilateral simple cysts, while there were no bilateral masses. Emergency laparoscopy was performed in 6 (31.6%) of patients for adnexal torsion and in 7 (36.8%) for cyst rupture, while elective laparoscopy was performed in 6 (31.6%) asymptomatic patients with suspected malignancy. While functional cyst was the
most common histopathologic finding, malignancy was found in 2 cases (granulosa cell tumor and endometrioid adenocarcinoma). Preterm births occurred in 8 (41.1%) women, of whom 5 (26.3%) gave birth before 34 weeks’ gestation and 3 (15.7%) between 34-36 weeks and 6 days.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Parallel to the increase in ultrasound examinations in early pregnancy, both the overdiagnosis and early detection of adnexal masses during pregnancy have increased. Given the high rate of spontaneous regression in most lesions and the fact that bleeding in ruptured cases is usually self-limiting, an expectant approach would be appropriate in cases without hemodynamic instability, acute abdomen and/or suspected malignancy. Laparoscopy is a safe and efficient surgical approach for surgery.

Keywords: Adnexal mass, dermoid cyst, laparoscopy, ovarian cyst, pregnancy.

Yüksek Hacimli Üçüncü Basamak Bir Merkezde Gebelikte Adneksiyel Kitlelere Yaklaşım: Laparoskopik Cerrahi ve Ekspektan Yönetimin Karşılaştırılması

Murat Levent Dereli1, Pınar Yıldız2, Sadullah Özkan1, Serap Topkara Sucu3, Yasmin Aboalhasan4, Özgür Kartal5, Ulaş Solmaz6, Gazi Yıldız7, Emre Mat8
1
2
3
4
5
6
7
8

GİRİŞ ve AMAÇ: Adneksiyel kitle tanısı alan gebelerin özelliklerini tanımlamak ve kesin bir yönetim kılavuzu bulunmayan bu alanda tanı, yönetim ve tedavi yöntemlerine ilişkin deneyimlerimizi gözden geçirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2018 ile Eylül 2023 tarihleri arasında hasta yoğunluğunun fazla olduğu bir üçüncü basamak sevk merkezinde yönetim ve takipleri tamamlanan, gebelikte adneksiyel kitle tanısı alan tüm kadınlar retrospektif olarak değerlendirildi. Dışlama kriterleri uygulandıktan sonra, antepartum laparoskopik adneksiyel cerrahi uygulanan 19 kadın (grup 1) ve ekspektan yönetim uygulanan 34 kadın (grup 2) çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Doğum haftası, sezaryen oranları, doğum ağırlığı ve Apgar-5 skorları benzer olup en büyük kitle çapı ve CA-125 düzeyleri grup 1’de anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla p<0.001 ve p=0.014). Grup 1’deki hastaların 15’inde (%78.9) tek taraflı kompleks kist, 4’ünde (%21.1) tek taraflı basit kist mevcuttu, iki taraflı kitle yoktu. Hastaların 6’sına (%31.6) adneksiyel torsiyon, 7’sine (%36.8) kist rüptürü nedeniyle acil laparoskopi yapılırken, asemptomatik olan 6 (%31.6) hastaya malignite şüphesi ile elektif laparoskopi yapıldı. Fonksiyonel kist en sık görülen histopatolojik bulgu iken, 2 olguda (granüloza hücreli tümör ve endometrioid adenokarsinom) malignite saptandı. 8 (%41.1) kadında erken doğum meydana geldi; bunların 5’i (%26.3) 34. gebelik haftasından önce, 3’ü (%15.7) 34-36 hafta 6 gün arasında doğum yaptı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Günümüzde gebeliğin erken haftalarında ultrasonografik muayenelerin artmasına paralel olarak gebelikte adneksiyel kitlelerin erken tanısında olduğu gibi aşırı tanıda da bir artış söz konusudur. Benign karakterli lezyonların kendiliğinden gerileme oranının yüksekliği; rüptüre olan vakalardaki kanamanın da kendini sınırlayabileceği göz önünde bulundurulduğunda hemodinamik instabilite, akut batın veya malignite şüphesi olmayan vakalarda ekspektan yaklaşım uygun olacaktır. Cerrahi gerektiren hastalarda tercih edilmesi gereken cerrahi yaklaşım, güvenli ve minimal invazif bir yaklaşım olan laparoskopi olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Adneksiyel kitle, dermoid kist, gebelik, laparoskopi, over kisti.

Murat Levent Dereli, Pınar Yıldız, Sadullah Özkan, Serap Topkara Sucu, Yasmin Aboalhasan, Özgür Kartal, Ulaş Solmaz, Gazi Yıldız, Emre Mat. Comparison of Laparoscopic Surgery and Expectant Management in Patients with Adnexal Masses During Pregnancy in A High-Volume Tertiary Center. South Clin Ist Euras. 2024; 35(2): 155-160

Corresponding Author: Murat Levent Dereli, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale