ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Effects of Bladder Diverticulum on Storage and Emptying Phase of the Lower Urinary System: Urodynamic and Clinical Evaluation [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(2): 121-127 | DOI: 10.14744/scie.2022.74429

Effects of Bladder Diverticulum on Storage and Emptying Phase of the Lower Urinary System: Urodynamic and Clinical Evaluation

Burcu Hancı Sevinç1, Ahmet Halil Sevinç2, Fatih Tarhan2
1Department of Urology, Maltepe State Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Urology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Although bladder diverticulum is a disease that has been known and treated for a long time, there are not enough urodynamic studies about patients with bladder diverticulum in the literature. In this study, it was aimed to describe the urodynamic findings in the storage and voiding phases of the lower urinary tract in patients.
METHODS: Patients who applied to the urology clinic with lower urinary tract symptoms between February 2010 and August 2020 and who were found to have bladder diverticulum were evaluated retrospectively. Fifty patients who met the study inclusion criteria were considered. The medical histories, physical examinations, laboratory tests, imaging results, urodynamic study results, and the surgery reports of all the patients were reviewed retrospectively.
RESULTS: Of the patients included in the study, 18% were women and 82% were men. Fifty-four percent of the patients applied to the polyclinic with voiding symptoms. Four percent of the patients with bladder diverticulum were asymptomatic. It was determined that 60% of the male patients with a history of urological operation were treated for infravesical obstruction. Of the total patients, 22% were followed up without any surgical treatment. A urodynamic study was performed in 50% of the patients. The most common urodynamic finding was detrusor overactivity, followed by obstructed outflow function.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As most of the patients with bladder diverticulum are asymptomatic, diverticulectomy is not indicated in every patient. First of all, patients should be investigated for the pathology causing diverticulum formation, and then the follow-up or the treatment options should be considered. Therefore, it could be argued that all patients with bladder diverticulum should be evaluated urodynamically. Further research is needed to explore this issue.

Keywords: Bladder, diverticulum, urodynamics.

Mesane Divertikülünün Alt Üriner Sistemin Depolama ve Boşaltım Fazlarına Etkileri: Ürodinamik ve Klinik Değerlendirme

Burcu Hancı Sevinç1, Ahmet Halil Sevinç2, Fatih Tarhan2
1Üroloji Anabilim Dalı, Maltepe Devlet Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Üroloji Anabilim Dalı, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Mesane divertikülü uzun zamandır bilinen ve tedavi edilen bir hastalık olmasına rağmen, literatürde mesane divertiküllü hastalarda yapılmış ürodinamik çalışmalar yeteri kadar mevcut değildir. Çalışmamızda mesane divertikülü olan hastalarda alt üriner sistemin depolama ve boşaltım fazında var olan ürodinamik bozuklukların tanımlaması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Şubat 2010 ile Ağustos 2020 tarihleri arasında üroloji polikliniğine alt üriner sistem semptomları (AÜSS) ile başvurmuş ve incelemeleri sonrasında mesane divertikülü tespit edilmiş olan hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi. Çalışma ölçütlerine uyan 50 hasta çalışmaya alındı. Tüm hastaların öyküsü, fizik muayenesi, laboratuvar tetkikleri, görüntüleme sonuçları, ürodinamik inceleme sonuçları ve ameliyat olan hastalarda ameliyat notları değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların %18’i kadın, %82’si erkekti. Hastaların %54’ü boşaltım semptomları ile polikliniğe başvurdu. Mesane divertikülü olan %4 hastanın ise asemptomatik olduğu tespit edildi. Ürolojik operasyon öyküsü olan erkek hastaların %60’ında infravezikal obstrüksiyon nedenli işlem uygulandığı saptandı. Çalışmaya dahil edilen hastaların %22’si cerrahi tedavi uygulanmadan takip edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen hastaların %50’sine ürodinami yapılmış olup en fazla tespit edilen ürodinamik bulgu detrüsör aşırı aktivitesi (DAA) olarak saptanmıştır, bunu çıkım obstrüksiyonu izlemektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Edinsel mesane divertikülü saptanmış olan hastaların çoğu asemptomatik olduğu için tüm hastalarda divertikülektomi endikasyonu yoktur. Öncelikle hastalar divertikül oluşumuna neden olan patolojiye yönelik araştırılmalı ve ona yönelik takip ya da tedavi seçenekleri dü-şünülmelidir. Bizim görüşümüze göre ürodinamik inceleme tedavi kararını ve seçimini etkilemekte ve tedavinin sonuçlarının tahmininde yol gösterici olabilmektedir. Bu nedenle mesane divertikülü olan her hastanın ürodinamik olarak değerlendirilmesi gereklidir. Bu konunun tam olarak aydınlatılması için ileri araştırmalara gerek vardır.

Anahtar Kelimeler: Divertikül, mesane, ürodinami.

Burcu Hancı Sevinç, Ahmet Halil Sevinç, Fatih Tarhan. Effects of Bladder Diverticulum on Storage and Emptying Phase of the Lower Urinary System: Urodynamic and Clinical Evaluation. South Clin Ist Euras. 2022; 33(2): 121-127

Corresponding Author: Burcu Hancı Sevinç, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale