ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Chylothorax Due to Weight Lifting: A Rare Etiology [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 75-77 | DOI: 10.14744/scie.2019.73792

Chylothorax Due to Weight Lifting: A Rare Etiology

İlker Kolbaş1, Yelda Tezel2, Tuğba Cosgun3, Volkan Baysungur4, Çagatay Tezel4
1Department of Thoracic Surgery, İstanbul Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pulmonology, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, İstanbul Bilim University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
4Department of Thoracic Surgery, Süreyyapaşa Chest Disease and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Chylothorax cases are associated with several etiologies. Non-Hodgkin lymphoma and intrathoracic surgical trauma are the most frequent reasons, but approximately 15% of the cases are idiopathic. Idiopathic chylothorax is thought to be related to minor trauma, and damage above the fifth thoracic vertebra is known to lead to left-sided effusion. In this report, we describe a left-sided chylothorax with an etiology that was finally identified by an in-depth interrogation of the patient’s past medical history. Several days previously, while he was weight training with his left arm, he experienced serious pain in his scalenus anterior muscle area. We thought that overstretching of the subclavious and anterior scalenus muscle might have led to the rupture of the left lymphatic duct. Traumatic chylothorax after weight lifting is a rare entity. Awareness and a high degree of suspicion are important in cases of unusual pleural effusion.

Keywords: Pleural effusion, scalene muscle; traumatic chylothorax.

Ağırlık Kaldırma Sonrası Şilotoraks: Nadir Bir Etiyoloji

İlker Kolbaş1, Yelda Tezel2, Tuğba Cosgun3, Volkan Baysungur4, Çagatay Tezel4
1İstanbul Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3İstanbul Bilim Ünivesitesi, Göğüs Cerrrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
4Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Şilotoraks çeşitli nedenlerle oluşabilir. Non-Hodgkin lenfoma ve intratorasik cerrahi travma en sık nedenlerdir, olguların yaklaşık %15’i idiyopatiktir. İdiyopatik şilotoraksın minimal travma ile ilişkili olduğu düşünülmektedir ve beşinci torasik vertebra seviyesinin üstündeki hasarlarda sol hemitoraksta efüzyona yol açtığı bilinmektedir. Olgumuzda, hastanın geçmiş tıbbi öyküsünün derinlemesine sorgulanmasıyla tanımlanan bir etiyolojiye sahip bir sol tarafta şilotoraks tespit ettik. Hastanın öyküsünde; birkaç gün önce, sol koluyla ağırlık çalışırken, anteriyor skalen kas bölgesinde ciddi bir ağrı yaşadığını öğrendik. Subklavius ve anteriyor skalen kasının aşırı gerilmesinin sol lenfatik kanalın rüptürüne yol açabileceğini düşündük. Ağırlık kaldırma sonrası travmatik şilotoraks nadir görülen bir durumdur. Sıradışı plevral efüzyon olgularında tanı için farkındalık ve şüphe önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Plevral efüzyon, skalen kas; travmatik şilotoraks.

İlker Kolbaş, Yelda Tezel, Tuğba Cosgun, Volkan Baysungur, Çagatay Tezel. Chylothorax Due to Weight Lifting: A Rare Etiology. South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 75-77

Corresponding Author: İlker Kolbaş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale