ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of the Clinical Characteristics of the Patients Admitted to the Emergency Department with the Symptoms or Suspicion of COVID-19 [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(4): 312-319 | DOI: 10.14744/scie.2023.70493

Evaluation of the Clinical Characteristics of the Patients Admitted to the Emergency Department with the Symptoms or Suspicion of COVID-19

Sevde Şanal1, Zeliha Tülek3, Ecem Deniz Kırkpantur Taşçı2, Erdal Yılmaz2
1İstanbul University-Cerrahpasa, Institute of Graduate Studies, İstanbul, Türkiye
2Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
3İstanbul University-Cerrahpasa, Florence Nightingale Faculty of Nursing, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Emergency departments have been the first step in managing the COVID-19 infection, which has been declared a worldwide pandemic. This study aims to determine the clinical characteristics of patients admitted to the emergency department with the suspicion or symptoms of COVID-19 infection.
METHODS: The sample of our study consisted of patients aged 18 and over who were admitted to the emergency department of a tertiary hospital in Istanbul with symptoms or suspicion of COVID-19 between September and December 2020. Five hundred patients with positive RT-PCR test results and 500 patients with negative test results were included in the study. The patients’ data were retrieved retrospectively through the hospital’s information management system.
RESULTS: The mean age of patients with COVID -19 (-) (53.2±18.1) was lower than that of patients with COVID -19 (+) (59.2±18.4) (p=0.001). The distribution of sex (p=0.61) and occupation (p=0.52) was similar in both groups. The rate of presentation with dyspnea was higher in COVID -19 (+) patients (37.6%) than in the COVID -19 (-) group (22%) (p=0.001). Body temperature measured in the emergency department was higher in COVID -19 (+) patients than in COVID -19 (-) patients (p=0.04). Mean SPO2 was lower in COVID -19 (+) patients (92.3±9.6%) than in COVID -19 (-) patients (96.2±4.8%) (p=0.001). The incidence of ground-glass opacities in the thorax CT was higher (59.6%) in the COVID -19 (+) patient group than in the COVID -19 (-) (47.5%) patient group (p=0.003).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, the clinical features of COVID-19 infection in patients admitted to the emergency department were compared with the literature. Conducting similar studies on COVID-19 infection is essential to update the existing literature and add new data. More comprehensive studies and evidence are needed to effectively manage the diagnosis and treatment process of the epidemic.

Keywords: Clinical symptoms, coronavirus disease, COVID-19, emergency department, pandemic.

Acil Servise COVID-19 Semptomları veya Şüphesi ile Başvuran Hastaların Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Sevde Şanal1, Zeliha Tülek3, Ecem Deniz Kırkpantur Taşçı2, Erdal Yılmaz2
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Acil servisler, dünya çapında bir pandemi olarak ilan edilen COVID-19 enfeksiyonunun yönetiminde ilk adım olmuştur. Bu çalışma, COVID-19 enfeksiyonu şüphesi veya semptomları ile acil servise başvuran hastaların klinik özelliklerini belirlemeyi amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızın örneklemini Eylül-Aralık 2020 tarihleri arasında İstanbul’da üçüncü basamak bir hastanenin acil servisine COVID-19 semptomu veya şüphesi ile başvuran 18 yaş ve üzeri hastalar oluşturmuştur. RT-PCR test sonucu pozitif olan 500 hasta ile negatif olan 500 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların verileri hastanenin bilgi yönetim sistemi aracılığıyla retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: COVID-19 (-) hastaların yaş ortalaması (53.2±18.1) COVID-19 (+) (59.2±18.4) olanlara göre daha düşüktü (p=0.001). Cinsiyet (p=0.61) ve meslek (p=0.52) dağılımları her iki grupta benzerdi. COVID-19 (+) hastalarda nefes darlığı ile başvuru oranı (%37.6) COVID-19 (-) gruba (%22) göre daha yüksekti (p=0.001). Acil serviste ölçülen vücut sıcaklığı COVID-19 (+) hastalarda COVID-19 (-) hastalara göre daha yüksekti (p=0.04). SPO2 ortalaması COVID-19 (+) hastalarda (%92.3±9.6) COVID-19 (-) hastalara (%96.2±4.8) (p=0.001) göre daha düşük bulundu. Toraks BT’de buzlu cam opasitesi insidansı COVID-19 (+) hasta grubunda (%59.6) COVID-19 (-) hastalara (%47.5) göre daha yüksek bulundu (p=0.003).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, acil servise başvuran hastalarda COVID-19 enfeksiyonunun klinik özellikleri literatür ile karşılaştırıldı. COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili benzer çalışmaların yapılması mevcut literatürün güncellenmesi ve yeni verilerin eklenmesi açısından önemlidir. Salgının teşhis ve tedavi sürecini etkin bir şekilde yönetmek için daha kapsamlı çalışmalara ve kanıtlara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, COVID-19, coronavirüs hastalığı, klinik semptomlar, pandemi.

Sevde Şanal, Zeliha Tülek, Ecem Deniz Kırkpantur Taşçı, Erdal Yılmaz. Evaluation of the Clinical Characteristics of the Patients Admitted to the Emergency Department with the Symptoms or Suspicion of COVID-19. South Clin Ist Euras. 2023; 34(4): 312-319

Corresponding Author: Zeliha Tülek, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale