ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Role of Emotion Regulation and Fear of Compassion on Depression and Anxiety in Patients with Colorectal Cancer [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 245-252 | DOI: 10.14744/scie.2022.69926

Role of Emotion Regulation and Fear of Compassion on Depression and Anxiety in Patients with Colorectal Cancer

Ozge Kilic1, Ibrahim Halil Ozata2, Merve Yalcinay Inan3, Yasemin Dikmen4, Tutku Tufekci5, Orhan Agcaoglu5, Kemal Kuscu6, Emre Balık5
1Department of Psychiatry, Bezmialem Vakif University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
2Department of General Surgery, Koç University Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Psychiatry, Koç University Hospital, İstanbul, Türkiye
4Yeditepe University, Graduate School of Social Sciences, İstanbul, Türkiye
5Department of General Surgery, Koç University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
6Department of Psychiatry, Koç University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Maladaptive emotion regulation (ER) styles act as transdiagnostic mechanisms that underlie many psychiatric symptoms linked to cancer. ER and fear of compassion (FC) were studied in breast cancer, but their effects on psychiatric symptoms of colorectal cancer (CRC) patients are not studied. We aim to examine the role of ER and FC on depression and anxiety in Turkish CRC patients.
METHODS: This observational, cross-sectional study recruited 38 patients with CRC who were being followed up by the general surgery department of a university hospital. Emotion Regulation Questionnaire, Fear of Compassion Scale, the Exercise of Self-care Agency Scale, Hospital Anxiety and Depression Scale, Distress Thermometer, Numeric Pain Intensity Scale, and Ostomy Adjustment Inventory were applied. Multiple regression analyses were performed to identify factors affecting depression and anxiety levels.
RESULTS: Twenty-nine men and 9 women (median age=56.5, 28–69), most of whom were married and highly educated, were recruited. Expressive suppression (p=0.013) and pain (p=0.010) positively (Model, R2=0.42, p<0.001) and self-care agency (p=0.021) negatively influenced anxiety levels. Expressive suppression (p=0.017) and male gender (p=0.020) positively influenced depression levels (Model, R2=0.28, p=0.003). There was no association between cognitive reappraisal and levels of depression and anxiety. Among ostomates (n=17), 11 patients had low and 6 patients had medium adaptation to an active ostomy. No patient exhibited high adjustment to an ostomy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Findings indicate that in CRC patients, expressive suppression affects levels of anxiety and depression while cognitive reappraisal does not. FC was not found to be related to anxiety and depression. Physicians should carefully observe the patients’ and the caregivers’ ER strategies and the dynamic and interactive psychological states to understand which patients need psychological and psychiatric interventions. We suggest future studies explore the interventions that target expressive suppression patterns to prevent anxiety and depression in CRC patients.

Keywords: Cancer, colorectal cancer survivor; compassion; psychooncology; suppression; reappraisal.

Kolorektal Kanser Hastalarında Emosyon Düzenleme ve Şefkat Korkusunun Depresyon ve Anksiyete Üzerindeki Rolü

Ozge Kilic1, Ibrahim Halil Ozata2, Merve Yalcinay Inan3, Yasemin Dikmen4, Tutku Tufekci5, Orhan Agcaoglu5, Kemal Kuscu6, Emre Balık5
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Koç Üniversitesi Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Koç Üniversitesi Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
5Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
6Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Uyumsal olmayan emosyon düzenleme biçimleri, kanserle ilişkili psikiyatrik belirtilerin altında yatan tanılar üstü mekanizmalar olarak rol oynar. Emosyon düzenleme ve şefkat korkusu meme kanseri hastalarında incelenmiştir ancak kolorektal kanser hastalarında psikiyatrik belirtiler üzerine etkileri araştırılmamıştır. Emosyon düzenleme ve şefkat korkusunun depresyon ve anksiyete üzerindeki rolünü Türk kolorektal kanser hastalarında incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu gözlemsel, kesitsel çalışmaya, bir üniversite hastanesinin genel cerrahi bölümü tarafından takip edilen 38 kolorektal kanser hastası alındı. Emosyon Düzenleme Ölçeği, Şefkat Korkusu Ölçeği, Özbakım Gücü Ölçeği, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği, Distres Termometresi, Sayısal Ağrı Derecelendirme Ölçeği, ve Stomaya Uyum Envanteri uygulandı. Depresyon ve anksiyeteyi etkileyen faktörleri belirlemek için çoklu regresyon analizleri yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya çoğu evli ve yüksek eğitimli (medyan yaş= 56.5, 28–69) olan 29 erkek, 9 kadın alındı. Anksiyete düzeyleri üzerine dışavurumu bastırma (p=0.013) ve ağrının (p=0.010) etkisi pozitif, özbakım gücünün (p=0.02) etkisi negatifti (Model, R2=0.42, p<0.001). Depresyon düzeyleri üzerineyse dışavurumu bastırma (p=0.017) ve erkek cinsiyet (p=0.020) pozitif yönde etki etmekteydi. (Model, R2=0.28, p=0.003). Bilişsel yeniden değerlendirme ile depresyon ve ve anksiyete arasında ilişki saptanmadı. Stomaya uyum aktif stomalı hastaların (n=17) 11’inde düşük, altısında ortaydı. Stomaya yüksek uyum gözlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçlar, kolorektal kanser hastalarında dışavurumu bastırmanın anksiyete ve depresyon düzeylerini etkilediğini, bilişsel yeniden değerlendirmenin ise bu düzeyleri etkilemediğini göstermiştir. Şefkat korkusu anksiyete ve depresyonla ilişkili bulunmamıştır. Hekimler, hangi hastaların psikolojik veya psikiyatrik müdahaleye ihtiyaç duyduğunu anlamak için hasta ve bakımverenin emosyon düzenleme biçimlerini ve dinamik ve etkileşimli psikolojik durumlarını dikkatle gözlemelidir. Gelecek çalışmaların kolorektal kanser hastalarında anksiyete ve depresyonu önlemek için dışavurumu bastırma paternini hedef alan müdahaleleri araştırmasını öneririz.

Anahtar Kelimeler: Baskılama, kanser; kolorektal kanser sağ kalanlar; psikoonkoloji; şefkat; yeniden değerlendirme.

Ozge Kilic, Ibrahim Halil Ozata, Merve Yalcinay Inan, Yasemin Dikmen, Tutku Tufekci, Orhan Agcaoglu, Kemal Kuscu, Emre Balık. Role of Emotion Regulation and Fear of Compassion on Depression and Anxiety in Patients with Colorectal Cancer. South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 245-252

Corresponding Author: Ozge Kilic, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale