ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Effects of Ultrasound Guided Erector Spinae Plane Block On Postoperative Analgesia in Elective Thoracic Surgery [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(3): 316-322 | DOI: 10.14744/scie.2021.68926

The Effects of Ultrasound Guided Erector Spinae Plane Block On Postoperative Analgesia in Elective Thoracic Surgery

Onur Bukağıkıran1, Tamer Kuzucuoğlu2, Yucel Yuce2, Fatih Dogu Geyi&775;k2, Banu Cevi&775;k2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Ordu University Training and Research Hospital, Ordu, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lutfi Kirdar City Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: We investigated the effects of ultrasound-guided erector spinae plane block in elective thoracic surgery cases.
METHODS: 40 ASA I-II-III patients, aged between 18–70 years who underwent elective thoracic surgery were included. We seperated Erector Spinae Plane Block (ESPB) and control groups, each containing 20 patients. The demographic features, Body Mass Index (BMI), comorbidities, the type and duration of surgery, pethidine requirement within the first hour, time of first analgesic requirement, the total analgesic amount within 24 hours were recorded.
RESULTS: The first analgesic requirement time was 5.90±2.61 hours in the ESPB group and 1,80±0,95 hours in the control group. The mean paracetamol requirement was 2.00±0.56 g, dexketoprofen requirement was 15.00±28.56 mg, and tramadol requirement was 30.00±47.01 mg in the ESPB group in the postoperative 24 hours. In the control group, the mean paracetamol requirement was 2.90±0.31 g, dexketoprofen requirement was 22.50±30.24 mg, tramadol requirement was 80.00±76.78 mg. The mean static VAS in the ESPB group was 3.01±0.76, the mean in the control group was 4.03±0.51, the mean dynamic VAS in the ESPB group was 3.65±0.76, and the average in the control group was 4.70±0.54. Static VAS values were lower in the ESPB group at all follow-ups. In the ESPB group, the dynamic VAS values were also lower at all follow-ups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: ESPB was found to improve postoperative analgesia and reduce the need for analgesia in thoracic surgery.

Keywords: Nerve block, postoperative analgesia; thoracic pain; thoracotomy; video-assisted thoracoscopic surgery.

Elektif Göğüs Cerrahisinde Ameliyat Sonrası Analjezi Üzerine Ultrason Kılavuzlu Erektör Spina Plan Bloğunun Etkileri

Onur Bukağıkıran1, Tamer Kuzucuoğlu2, Yucel Yuce2, Fatih Dogu Geyi&775;k2, Banu Cevi&775;k2
1Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesi
2Kartal Dr. Lutfi Kırdar Şehir Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Elektif göğüs cerrahisi olgularında ultrason eşliğinde erektör omurga düzlem bloğunun etkilerini araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza 18–70 yaşları arasında elektif torasik cerrahi geçiren 40 ASA I-II-III hasta dahil edildi. Her biri 20 hastadan oluşan ESPB ve kontrol gruplarını ayırdık. Demografik özellikler, VKİ, komorbiditeler, ameliyatın tipi ve süresi, ilk saat içindeki petidin ihtiyacı, ilk analjezik ihtiyacı zamanı, 24 saat içindeki toplam analjezik miktarı kaydedildi.
BULGULAR: İlk analjezik gereksinim süresi ESPB grubunda 5.90±2.61 saat, kontrol grubunda 1.80±0.95 saatti. ESPB grubunda ameliyat sonrası 24 saatte ortalama parasetamol gereksinimi 2.00±0.56 g, deksketoprofen gereksinimi 15.00±28.56 mg ve tramadol gereksinimi 30.00±47.01 mg idi. Kontrol grubunda ortalama parasetamol gereksinimi 2.90±0.31 g, deksketoprofen gereksinimi 22.50±30.24 mg, tramadol gereksinimi 80.00±76.78 mg idi. ESPB grubu 3.01±0.76, kontrol grubunda ortalama 4.03±0.51, ESPB grubunda ortalama dinamik VAS 3.65±0.76 ve kontrol grubunda ortalama 4.70±0.54 idi. Statik VAS değerleri tüm takiplerde ESPB grubunda daha düşüktü. ESPB grubunda, tüm takiplerde dinamik VAS değerleri de daha düşüktü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: ESPB’nin ameliyat sonrası analjeziyi iyileştirdiği ve torasik cerrahide analjezi ihtiyacını azalttığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Amaliyat sonrası analjezi, göğüs ağrısı; sinir bloğu; torakotomi; video yardımlı torakoskopik cerrahi.

Onur Bukağıkıran, Tamer Kuzucuoğlu, Yucel Yuce, Fatih Dogu Geyi&775;k, Banu Cevi&775;k. The Effects of Ultrasound Guided Erector Spinae Plane Block On Postoperative Analgesia in Elective Thoracic Surgery. South Clin Ist Euras. 2021; 32(3): 316-322

Corresponding Author: Onur Bukağıkıran, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale