ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Hypercalcemia After Kidney Transplantation: Single-Center Experience [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(1): 32-36 | DOI: 10.14744/scie.2021.66933

Hypercalcemia After Kidney Transplantation: Single-Center Experience

Murat Gücün1, Gülizar Şahin Manga2
1Department of Nephrology, University of Health Sciences, Koşuyolu High Specialty Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Nephrology, University of Health Sciences, İstanbul Sultan 2. Abdulhamid Han Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: To examine the causes of hypercalcemia developing after kidney transplantation and investigate its effects on graft functions.
METHODS: The results of 104 patients were explored retrospectively. Patients assigned according to calcium levels at 12th month after transplantation as hypercalcemia group (Ca2+ >10.2) and normocalcemia (Ca2+ ≤10.2) group. Glomerular filtration rates were calculated using the Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration equation for each follow-up period.
RESULTS: A total of 104 patients, 30 (29%) females and 74 (71%) males, were included in our study. Patients were divided into two groups as hypercalcemic (Ca2+ >10.2) (n=30, 29%) and normocalcemic (Ca2+ ≤10.2) (n=74, 71%) according to their 12-month follow-up results. While there was no significant difference in alkaline phosphatase levels (ALP) (p=0.720) at the time of transplantation, a significant difference was found in ALP in the 12th-month measurements (p<0.001). Both parathormone levels at the transplantation time (p=0.006) and 12th-month follow-up results (p<0.001) were significantly higher in the hypercalcemia group. When we evaluated the graft functions of the patients, no significant difference was found between e-GFR levels in the 1st, 3rd, and 12th months.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There is no association between posttransplant hypercalcemia and changes in graft function in kidney transplantation patients.

Keywords: Graft function, hypercalcemia; kidney transplantation.

Böbrek nakli sonrası hiperkalsemi: Tek-merkez deneyimi

Murat Gücün1, Gülizar Şahin Manga2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, İstanbul, Turkey
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Böbrek nakli sonrası gelişen hiperkalseminin nedenlerini incelemek ve greft fonksiyonları üzerine etkilerini araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplam 104 hastanın sonucu geriye dönük olarak incelendi. Hastalar nakil sonrası 12. ayda kalsiyum düzeylerine göre hiperkalsemi grubu (Ca2+ >10.2 mg/dl) ve normokalsemi (Ca2+ ≤10.2 mg/dl) grubu olarak belirlendi. Glomerüler filtrasyon hızları, her takip dönemi için Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration formülü ile hesaplandı.
BULGULAR: Çalışmamıza 30’u (%29) kadın, 74’ü (%71) erkek olmak üzere toplam 104 hasta dahil edildi. Hastalar 12 aylık takip sonuçlarına göre hiperkalsemik (n=30, %29) ve normokalsemik (n=74, %71) olarak iki gruba ayrıldı. Transplantasyon sırasında alkalin fosfataz düzeylerinde (p=0.720) anlamlı bir farklılık yokken, 12. ay ölçümlerinde alkalen fosfataz düzeylerinde anlamlı farklılık bulundu (p<0.001). Hem transplantasyon anındaki parathormon düzeyleri (p=0.006) hem de 12. ay takip sonuçları (<0.001) hiperkalsemi grubunda anlamlı olarak yüksekti. Hastaların greft işlevlerini değerlendirdiğimizde 1., 3. ve 12. aylarda e-GFR düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Böbrek nakli hastalarında nakil sonrası hiperkalsemi ile greft fonksiyonundaki değişiklikler arasında bir ilişki yoktur.

Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, greft fonksiyonları; hiperkalsemi.

Murat Gücün, Gülizar Şahin Manga. Hypercalcemia After Kidney Transplantation: Single-Center Experience. South Clin Ist Euras. 2022; 33(1): 32-36

Corresponding Author: Murat Gücün, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale