ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of the Relationship between Frailty and Fracture Risk using Fracture Risk Assessment Tool in Patients 65 Years and Over [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(1): 42-48 | DOI: 10.14744/scie.2022.66564

Evaluation of the Relationship between Frailty and Fracture Risk using Fracture Risk Assessment Tool in Patients 65 Years and Over

Berkay Demiriş1, Sema Basat1, Fatma Kurt1, Berrin Aksakal1, Okcan Basat2
1Department of Internal Medicine, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Family Medicine, University of Health Sciences, Gaziosmanpaşa Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: There is no information in the literature examining the relationship between frailty and fracture risk. Our study used the fracture risk assessment tool (FRAX) to assess the link between frailty and fracture risk.
METHODS: A single-center cross-sectional study. There were 120 patients overall who were 65 years of age or older. We assessed each patient’s frailty using the Canadian Health and ag-ing study (CHAS) Criteria. By using the FRAX, these patients’ fracture risks were identified (FRAX). Measurements were made of the amounts of albumin, parathormone, 25-hydrox-yvitamin D, calcium, and plasma.
RESULTS: Forty-two men and 78 women out of 120 patients were evaluated. Frailty and FRAX showed a substantial positive connection (p=0.01). Frailty risk was 1.228 times greater (p=0.023) in the group with a high risk of hip fracture. The risk of frailty was 2,755 times higher in the group, which is a high risk for significant osteoporotic fracture risk (p=0.027).
DISCUSSION AND CONCLUSION: There is a positive relationship between frailty and risk of fracture evaluated by FRAX in individuals aged 65 years or older. Hip fracture risk and significant osteoporotic fracture risk both rise with increasing frailty.

Keywords: Elderly, fracture risk assessment tool; frailty; osteoporosis

65 Yaş ve Üzeri Hastalarda Kırılganlık ve Kırık Riski Arasındaki İlişkinin Frax Kullanılarak Değerlendirilmesi

Berkay Demiriş1, Sema Basat1, Fatma Kurt1, Berrin Aksakal1, Okcan Basat2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği

GİRİŞ ve AMAÇ: Literatürde kırık riski ile kırılganlık arasındaki ilişkiyi değerlendiren veri bulunmamaktadır. Çalışmamızda FRAX adı verilen Kırık Riski Değerlendirme Aracı ile kırılganlık ve kırık riski arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tek merkezli kesitsel bir çalışmadır. Çalışmaya 65 yaş ve üzeri toplam 120 hasta dahil edildi. Tüm hastalara kırılganlık-larını belirlemek için Kanada Sağlık ve Yaşlanma Çalışması (CHAS) Kriterleri uygulandı. Bu hastaların kırık riskleri, Kırık Riski Değerlendirme Aracı (FRAX) uygulanarak tespit edildi. Plazma kalsiyum, 25-hidroksi D vitamini, albümin ve parathormon düzeyleri ölçüldü.
BULGULAR: Yüz yirmi hastanın 78’i kadın (%65) ve 42’si erkek (%35) olarak değerlendirildi. Kırılganlık ile FRAX arasında pozitif yönde anlamlı korelasyon saptandı (p<0.01). Kalça kırığı riski yüksek olan grupta kırılganlık riski 1.228 kat daha yüksekti (p=0.023). Majör osteoporotik kırık riski açısından yüksek risk altında olan grupta kırılganlık riski 2,755 kat daha yüksekti (p=0.027).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Altmış beş yaş ve üzeri bireylerde kırılganlık ile FRAX ile değerlendirilen kırık riski arasında pozitif bir ilişki vardır. Kırılganlık arttıkça majör osteoporotik kırık riski ve kalça kırığı riski de artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: FRAX, kırılganlık; osteoporoz; yaşlılık.

Berkay Demiriş, Sema Basat, Fatma Kurt, Berrin Aksakal, Okcan Basat. Evaluation of the Relationship between Frailty and Fracture Risk using Fracture Risk Assessment Tool in Patients 65 Years and Over. South Clin Ist Euras. 2023; 34(1): 42-48

Corresponding Author: Berrin Aksakal, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale