ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of Anxiety, Depression, and Insomnia Levels of Healthcare Professionals after Inactive COVID-19 Vaccination (CoronaVac) [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(1): 9-15 | DOI: 10.14744/scie.2022.65902

Evaluation of Anxiety, Depression, and Insomnia Levels of Healthcare Professionals after Inactive COVID-19 Vaccination (CoronaVac)

Sinem Dogruyol1, İlker Akbas2, Sinem Avci3, Talha Dogruyol4, Davut Tekyol1, Abdullah Osman Kocak5, Recep Demirhan4
1Department of Emergency Medicine, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul,
2Department Of Emergency Medicine, Faculty Of Medicine, University Of Kahramanmaras Sutcu Imam, Kahramanmaras, Turkey
3Department Of Emergency Medicine, Izmir Economy University, Medical Park Hospital, Izmir, Turkey
4Department Of Thoracic Surgery, Istanbul Kartal Dr Lutfi Kırdar City Hospital, Istanbul, Turkey
5Department Of Emergency Medicine, Faculty Of Medicine, University Of Ataturk, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to examine changes in the levels of depression, anxiety, and insomnia after inactive COVID-19 vaccination among healthcare professionals working actively during the COVID-19 pandemic.
METHODS: This cross-sectional study was conducted from January 1, 2021, to June 30, 2021, using an online survey across frontline healthcare professionals in Turkey. The Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) and Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7) scale were used to evaluate the mental health of the participants, and the Insomnia Severity Index-7 (ISI-7) was used to evaluate their sleep problems. The data obtained from two different periods, pre-vaccination and post-vaccination, were examined.
RESULTS: The study included 416 healthcare professionals. The frequency of depression, anxiety, and insomnia was 27.9%, 31.5%, and 41.1%, respectively, in the pre-vaccination period, and there was a decrease in these rates (22.8%, 21.9%, and 34.1%, respectively) in the post-vaccination period. The differences between the two periods were also statistically significant for the PHQ-9 (p=0.000), GAD-7 (p=0.002), and ISI-7 (p=0.038) scores. We determined that the presence of long weekly working hours, being female, living alone, and presence of psychiatric disease were effective in the development of depression and anxiety.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Among frontline healthcare professionals, depression, anxiety, and insomnia symptoms and the frequency of the diagnosis of these clinical conditions increased due to the COVID-19 pandemic. However, after the start of the immunization process, the frequency of these mental disorders and the anxiety levels of the healthcare professionals significantly decreased.

Keywords: Anxiety, CoronaVac; COVID-19; depression; healthcare professionals; insomnia.

İnaktif COVID-19 aşısı (CoronaVac) sonrasında sağlık çalışanlarının anksiyete, depresyon ve insomnia düzeylerinin değerlendirilmesi

Sinem Dogruyol1, İlker Akbas2, Sinem Avci3, Talha Dogruyol4, Davut Tekyol1, Abdullah Osman Kocak5, Recep Demirhan4
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş
3İzmir Ekonomi Üniversitesi Medikal Park Hastanesi, İzmir
4İstanbul Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
5Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Erzurum

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19 pandemi sürecinde ön saflarda görev yapan sağlık çalışanlarının inaktif COVID-19 aşısı sonrasındaki depresyon, anksiyete ve insomnia düzeylerindeki değişimleri incelemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel çalışma, 1 Ocak–30 Haziran 2021 tarihleri arasında Türkiye’de ön saflarda yer alan sağlık profesyonellerini değerlendirmek için çevrimiçi bir anket kullanılarak yürütülmüştür. Katılımcıların mental sağlığını değerlendirmek için Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7) ölçekleri kullanıldı. Uyku problemlerini değerlendirmek için Insomnia Severity Index-7 (ISI-7) kullanıldı. Çalışmada aşılama öncesi (AÖ) ve sonrası (AS) olmak üzere iki ayrı döneme dair veriler incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya 416 sağlık çalışanı dahil edildi. AÖ dönemde depresyon, anksiyete ve insomnia sıklığı sırasıyla; %27.9, %31.5 ve %41.1 şeklindeydi. Bu oranlarda AS dönemde azalma olup; %22.8, %21.9 ve %34.1 şeklinde olduğu görüldü. Dönemler arasındaki bu farklar PHQ-9 (p=0.000), GAD-7 (p=0.002) ve ISI-7 (p=0.038) için istatistiksel olarak da anlamlıydı. Çalışmamızda yüksek haftalık çalışma saatleri, kadın cinsiyet, tek başına yaşam ve psikiyatrik hastalık varlığı faktörlerinin depresyon ve anksiyete gelişiminde etkili olduğunu tespit ettik.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ön saflardaki sağlık çalışanlarında depresyon, anksiyete ve insomnia semptomları ve bu kinik tablolara tanı konma sıklığının COVID-19 pandemisine bağlı olarak arttığı görülmektedir. Ancak bağışıklama süreci başladıktan sonra bu mental bozuklukların sıklığı ve sağlık çalışanlarının endişe düzeyleri belirgin bir şekilde azalma göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, CoronaVac; COVID-19; depresyon; insomnia; sağlık çalışanları.

Sinem Dogruyol, İlker Akbas, Sinem Avci, Talha Dogruyol, Davut Tekyol, Abdullah Osman Kocak, Recep Demirhan. Evaluation of Anxiety, Depression, and Insomnia Levels of Healthcare Professionals after Inactive COVID-19 Vaccination (CoronaVac). South Clin Ist Euras. 2022; 33(1): 9-15

Corresponding Author: Sinem Dogruyol, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale