ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Macular Electrophysiology After Intravitreal Dexamethasone Implant in Patients with Branch Retinal Vein Occlusion [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 46-49 | DOI: 10.14744/scie.2019.65002

Macular Electrophysiology After Intravitreal Dexamethasone Implant in Patients with Branch Retinal Vein Occlusion

Muhammed Nurullah Bulut1, Ümit Çallı2, Ulviye Kıvrak1, Kezban Bulut1, Güzide Akçay1
1Department of Ophthalmology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Ophthalmology, University of Health Sciences Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to investigate functional changes in the macula by multifocal electroretinography (mfERG) following intravitreal dexamethasone implant for the treatment of macular edema secondary to branch retinal vein occlusion (BRVO).
METHODS: Forty-two patients treated with intravitreal dexamethasone implant (Ozurdex®, Allergan, Irvine, CA) for macular edema secondary to branch retinal vein occlusion (17 male, 25 female, mean age: 58.4±10.3 years) were included this study. All patients had a detailed ophthalmological examination, including determination of best-corrected visual acuity, slitlamp examination, dilated fundus examination, optical coherence imaging of the macula and multifocal electroretinography. These examinations were performed in all cases before the intravitreal injection of dexamethasone implant, and the patients were followed with these modalities until six months after implantation.

RESULTS: The mfERG changes in rings and effected quadrants were not statistically significant (p>0.05). Implicit times in affected quadrants were 38.74±3.76 ms and 39.88±3.63 ms in preimplantation period and were measured as 38.08±2.66 ms, 38.57 ms in the post-implantation
period. Although p wave implicit times in all rings and effected quadrants were relatively shorter, the difference was not statistically significant (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Previous reports with first and third month results showed no significant change in mfERG findings in patients with BRVO in the short term. In this study, although a significant increase in visual acuity and a significant decrease in central macular thickness were observed in six months after Ozurdex in BRVO patients, no significant functional change was observed in mfERG.

Keywords: Branch retinal vein occlusion, electroretinography; intravitreal dexamethasone implant; macular edema.

Retinal Ven Tıkanıklığı Hastalarında İntraviteral Deksametazon İmplant Sonrası Multifokal Elektroretinogram Değişiklikleri

Muhammed Nurullah Bulut1, Ümit Çallı2, Ulviye Kıvrak1, Kezban Bulut1, Güzide Akçay1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı retinal ven dal tıkanıklığında makula ödemi tedavisinde kullanılan intravitreal deksametazon implantın (Ozurdex ®, Allergan, Irvine, CA) multifokal elektroretinogram (mfERG) deki etkinliğini gözlemleyerek Ozurdex’in retinanın fonksiyonel yapısındaki etkinliğini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza Kasım 2013–Kasım 2014 tarihleri arasında retinal ven dal tıkanıklığı (RVDT) nedeniyle Ozurdex implant uyguladığımız 17’si erkek toplam 42 hasta dahil edildi. Bütün hastalara Ozurdex uygulaması öncesinde snellen eşeline göre düzeltilmiş en iyi görme keskinliği, biomikroskopik muayene, optik koherent tomografi ile makuler kalınlık ve mfERG ölçümleri yapıldı. Hastalar deksametazon implant öncesi ve sonrası altıncı ayda mf ERG testi uygulandı.
BULGULAR: Etkilenen kadranlarda ve ringlerde mfERG değişiklikleri istatsitiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05). RVDT nedeniyle etkilenen kadranda implisit zamanı implantasyon öncesi 38.74±3.76 ms iken implantasyon sonrası 38.08±2.66 ms, olarak ölçüldü. Tüm ringlerde ve etkilenen kadranlarda p dalgasının implisit zamanı kısalmış olsa da bu durum istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Daha önce yapılan çalışmalarda Ozurdex sonrası birinci ve üçünvü aylarda mfERG de anlamlı fonksiyonel etki görülmediği raporlanmıştır. Bu çalışmada RVDT hastalarında Ozurdex sonrası altıncı ayda görme keskinliğinde anlamlı artış, santral makula kalınlığında anlamlı azalma görülmesine rağmen mfERG de anlamlı fonskiyonel değişiklik görülmediği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Deksametazon, elektroretinogram; multifokal.

Muhammed Nurullah Bulut, Ümit Çallı, Ulviye Kıvrak, Kezban Bulut, Güzide Akçay. Macular Electrophysiology After Intravitreal Dexamethasone Implant in Patients with Branch Retinal Vein Occlusion. South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 46-49

Corresponding Author: Muhammed Nurullah Bulut, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale