ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Vacuum-Assisted Closure (VAC) Treatment In Thoracic Surgery: A Single-Center Experience [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(3): 253-259 | DOI: 10.14744/scie.2021.60566

Vacuum-Assisted Closure (VAC) Treatment In Thoracic Surgery: A Single-Center Experience

Hakan Işık, Merve Şengül İnan, Ersin Sapmaz, Kuthan Kavaklı, Özgün Aran, Hasan Çaylak, Sedat Gürkök
Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of vacuum-assisted closure (VAC) therapy in thoracic surgery patients who developed chronic infections or large tissue defects for different reasons.
METHODS: A total of 10 patients who underwent VAC therapy in our clinic between February 2017 and December 2020 were included in the study. Age, gender, length of hospital stay, primary pathology etiology, duration of VAC stay, number of sponge changes, microbiologicalculture results from the wound site, recurrence, presence of comorbidity, morbidity, and mortality data of the patients were analyzed.
RESULTS: Of the 10 patients, 7 were male and 3 were female. The mean age was 47 (23–71). The average length of hospital stay was 61.3 days (13–141 days) and the mean VAC stay was 43.2 days (12–102 days). VAC changes were made at 3–4-day intervals and it was determined that changes were made every 3.6 days on average. Two patients were treated for gunshot wounds, one for sternal dehiscence (SD) after coronary bypass surgery, one for traumatic tissue defect due to fall from height, one for bronchopleural fistula (BPF) and empyema after cyst hydatid surgery, and three for chronic infection after chest wall malignant mass (two primary, one metastasis) resection and two for BPF after pulmonary resection (primary lung cancer). The most commonly isolated microorganism in wound cultures was the pseudomonas subspecies. Two patients were re-treated after the completion of VAC treatment. No mortality was observed in the patients during hospitalization or after discharge.
DISCUSSION AND CONCLUSION: VAC application is a system that works on the basis of controlled negative
pressure used to support and accelerate wound healing in wounds or infections where there
is no normal healing. VAC is a useful and safe method for the management of thoracic infections
and the reduction of dead space.

Keywords: Empyema, thoracic surgery; VAC; Vacuum-assisted closure

Göğüs Cerrahisinde Vakum Yardımlı Kapatma (VAC) Tedavisi: Tek Merkez Deneyimi

Hakan Işık, Merve Şengül İnan, Ersin Sapmaz, Kuthan Kavaklı, Özgün Aran, Hasan Çaylak, Sedat Gürkök
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi A.D., Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, farklı nedenlerle kronik enfeksiyon veya büyük doku defektleri gelişen göğüs cerrahisi hastalarında vakum yardımlı kapatma (VAC) tedavisinin etkinliğini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Şubat 2017–Aralık 2020 tarihleri arasında kliniğimizde VAC tedavisi uygulanan toplam 10 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, hastanede kalış süresi, primer patolojinin etiyolojisi, VAC kalış süresi, sünger değişikliği sayısı, yara yerine mikrobiyolojik kültür sonuçları, nüks, komorbidite varlığı, morbidite ve mortalite verileri analiz edildi.
BULGULAR: On hastanın yedisi erkek, üçü kadındı. Ortalama yaş 47 (23–71) idi. Ortalama hastanede kalış süresi 61.3 gün (13–141 gün) ve ortalama VAC kalış süresi 43.2 gün (12–102 gün) idi. VAC değişiklikleri üç–dört günlük aralıklarla planlandı ve ortalama 3.6 günde bir değişim yapıldığı tespit edildi. İki hasta ateşli silah yaralanması, biri koroner baypas cerrahisi sonrası sternal dehissens (SD), biri yüksekten düşmeye bağlı travmatik doku defekti, biri kist hidatik cerrahisini takiben gelişen ampiyeme bağlı ve ikisi pulmoner rezeksiyon sonrası (primer akciğer kanseri) bronkoplevral fistül (BPF), üçü ise göğüs duvarı malign kitle (iki primer, bir metastaz) rezeksiyonu sonrası kronik enfeksiyon için tedavi edildi. Yara kültürlerinde en sık izole edilen mikroorganizma, psödomonas alttürleriydi. VAC tedavisi tamamlandıktan sonra iki hastaya ek tedavi gerekti. Hastalarda yatış sırasında ve taburcu olduktan sonra ölüm görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: VAC uygulaması, normal iyileşmenin olmadığı yara veya enfeksiyonlarda yara iyileşmesini desteklemek ve hızlandırmak için kullanılan kontrollü negatif basınç temelinde çalışan bir sistemdir. VAC, torasik enfeksiyonların yönetimi ve ölü alanın azaltılması için yararlı ve güvenli bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Ampiyem, göğüs cerrahisi; VAC; vakum yardımlı kapama.

Hakan Işık, Merve Şengül İnan, Ersin Sapmaz, Kuthan Kavaklı, Özgün Aran, Hasan Çaylak, Sedat Gürkök. Vacuum-Assisted Closure (VAC) Treatment In Thoracic Surgery: A Single-Center Experience. South Clin Ist Euras. 2021; 32(3): 253-259

Corresponding Author: Hakan Işık, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale