ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Effectivity of the Radiological Imaging Methods in the Prediction of the Neurological Loss Risk in Patients with Blunt Chest Trauma [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(2): 128-135 | DOI: 10.14744/scie.2022.60134

Effectivity of the Radiological Imaging Methods in the Prediction of the Neurological Loss Risk in Patients with Blunt Chest Trauma

Ulaş Yüksel1, İsmail Ağababaoğlu2, Özgür Ömer Yıldız3, Eray Çınar4, Adnan Özdemir5, Mustafa Emre Akın6, Bülent Bakar1
1Department of Neurosurgery, Kırıkkale University Faculty of Medicine, Kırıkkale, Türkiye
2Department of Thoracic Surgery, Yıldırım Beyazıt University Yenimahalle Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye
3Department of Thoracic Surgery, Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
4Health Minister of Türkiye, General Directorate of Emergency Medical Services, Ankara, Türkiye
5Department of Radiology, Kırıkkale University Faculty of Medicine, Kırıkkale, Türkiye
6Department of Radiology, Yıldırım Beyazıt University Yenimahalle Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye

INTRODUCTION: The study was aimed to investigate the diagnostic differences between X-ray and thorax computed tomography (CT) scan in patients with blunt chest trauma and to determine which radiological method and/or radiological diagnostic criteria are more effective and predictive to diagnose the hemothorax, pneumothorax, and neurological deficit.
METHODS: The demographic and radiological imaging results of patients who had blunt chest trauma between April 2011 and December 2018 were analyzed. A total of 869 patients (male=548, female=321) were included in the study. Of the patients, 756 (87%) were assessed by a traffic accident and 113 (13%) by falling from a height. The findings of rib, sternum, and spine fractures, hemothorax, and pneumothorax detected on X-ray and/or thorax CT were evaluated.
RESULTS: Rib fractures (p<0.001) and vertebra fractures (p<0.001) were detected much more in CT scans than in chest X-rays. ROC curve test revealed that vertebra fracture, hemothorax, and pneumothorax could predict the development risk of the neurological deficit. The logistic regression test results revealed that thorax CT imaging could be the best radiological examination method to be used to diagnose hemothorax (p<0.001) and pneumothorax (p<0.001) and to predict the development risk of the neurological deficit (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In cases with a rib fracture, hemothorax, and/or pneumothorax, advanced vertebral radiological imaging should be performed in order not to overlook vertebral fractures and to predict the development of neurological deficits. Therefore, a thorax CT scan may be the first choice to detect pathological findings in the thoracic vertebrae and other thoracic bone structures.

Keywords: Blunt chest trauma, computed tomography, hemothorax, neurological deficit, pneumothorax, X-ray.

Künt Göğüs Travması Olan Hastalarda Nörolojik Kayıp Riskinin Öngörülmesinde Radyolojik Görüntüleme Yöntemlerinin Etkinliği

Ulaş Yüksel1, İsmail Ağababaoğlu2, Özgür Ömer Yıldız3, Eray Çınar4, Adnan Özdemir5, Mustafa Emre Akın6, Bülent Bakar1
1Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kırıkkale, Türkiye
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye
4Türkiye Sağlık Bakanı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
5Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye
6Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda hemotoraks, pnömotoraks ve nörolojik kayıp teşhisinde künt göğüs yaralanmalı hastalarda akciğer grafisi ile toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) arasındaki tanısal farklılıkların araştırılması, hangi radyolojik yöntem ve/veya radyolojik tanı kriterlerinin daha etkili ve öngörücü olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada Nisan 2011 ile Aralık 2018 tarihleri arasında künt göğüs travması geçiren hastaların demografik ve radyolojik görüntüleme sonuçları analiz edildi ve 756 trafik kazası hastasının (%87) ve 113 (%13) yüksekten düşme hastasının sonuçları çalışmaya dahil edildi. Hastaların akciğer grafisi ve toraks BT sonuçları incelenerek kaburga, sternum, omurga kırıkları ve nörolojik kayıpları, hemotoraks ve pnömotoraks bulguları değerlendirildi.
BULGULAR: Bilgisayarlı tomografide kaburga kırığı (p<0.001) ve vertebra kırığı (p<0.001) direk grafiye göre daha fazla saptandı. ROC-Curve testi, röntgen ve toraks BT’de saptanan vertebra kırığı, hemotoraks ve pnömotoraksın nörolojik kayıp olasılığını öngörebileceğini ortaya koydu. Lojistik Regresyon testi sonuçları, toraks BT görüntülemenin hemotoraks (p<0.001) ve pnömotoraks (p<0.001) tanısında ve nörolojik kayıp (p<0.001) gelişme olasılığını öngörebilmede kullanılabilecek en iyi radyolojik inceleme yöntemi olabileceğini gösterdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonuçları kaburga kırığı, hemotoraks ve pnömotoraks olan olgularda vertebral hasarı gözden kaçırmamak ve nörolojik kayıp olasılığını öngörebilmek için ileri omurga radyolojik görüntüleme yöntemlerinin kullanılmasının gerekli olabileceğini gösterdi. Bu çalışmanın sonunda torakal vertebra ve diğer torakal kemik yapılarındaki travma sonrası patolojik bulguları saptamaya yönelik BT ile değerlendirmenin ilk seçenek olabileceği savunuldu.

Anahtar Kelimeler: Künt toraks travma, hemotoraks, nörolojik kayıp, pnömotoraks, toraks bilgisayarlı tomografisi, X-ray.

Ulaş Yüksel, İsmail Ağababaoğlu, Özgür Ömer Yıldız, Eray Çınar, Adnan Özdemir, Mustafa Emre Akın, Bülent Bakar. Effectivity of the Radiological Imaging Methods in the Prediction of the Neurological Loss Risk in Patients with Blunt Chest Trauma. South Clin Ist Euras. 2022; 33(2): 128-135

Corresponding Author: İsmail Ağababaoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale