ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Prognostic Values of BCL-2, Caspase-3 and GSTP Expressions in Salivary Gland Tumors [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2024; 35(2): 191-195 | DOI: 10.14744/scie.2024.60133

The Prognostic Values of BCL-2, Caspase-3 and GSTP Expressions in Salivary Gland Tumors

Muharrem Atlı1, Sema Çetin1, Serpil Oguztuzun1, Kayhan Başak2, Gizem Kat Anıl2, Sedat Aydın3, Filiz Kardiyen4, Mehmet Gökhan Demir3, Can Yılmaz5
1Department of Biology, Kırıkkale University Faculty of Engineering and Natural Sciences, Kırıkkale, Türkiye
2Department of Pathology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Istanbul, Türkiye
3Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Istanbul University, Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
4Department of Statistics,Gazi University Faculty of Sciences, Ankara, Türkiye
5Department of Molecular Biology and Genetics, Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Sciences, Van, Türkiye

INTRODUCTION: There are numerous diagnostic, biological, and histological manifestations of salivary gland tumors, each of which offers concerns and difficulties in terms of diagnosis, grading, categorization, and therapy. The purpose of this study was to evaluate and compare the immunohistochemical expression of Bcl-2, caspase-3, and GSTP in benign and malignant salivary gland tumors, as well as how they are connected to a variety of clinicopathological variables.
METHODS: A total of 61 cases of buffered formalin-fixed, paraffin-embedded tissues from previously identified cases of benign and malignant salivary gland tumors were included in this study. The immunohistochemistry staining process was carried out according to the manufacturer’s recommendations, employing polyclonal anti-Bcl-2, anti-caspase-3, and anti-GST antibodies.
RESULTS: The correlation between mean tumor diameter and Bcl-2 expression was shown to be statistically significant (rs=0.258, p<0.05). In pleomorphic adenoma tumor tissues, there were statistically significant correlations between the expression levels of Bcl-2 and caspase-3 (rs=0.66, p<0.01), Bcl-2 and GST (rs=0.61, p<0.01), and caspase-3 and GST (rs=0.73, p<0.01) when tumor types were compared. The tissues with pleomorphic adenoma, adenoid cystic carcinoma, and mucoepidermoid carcinoma had the highest staining intensity of Bcl-2 expression, while the lowest staining intensity of GSTP expression was observed.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It seems probable to draw the conclusion that salivary gland tumors that resist apoptosis have elevated levels of Bcl-2 expression. The prognosis for salivary gland tumors may be poor due to the positive correlation between tumor diameter and high Bcl-2 expression.

Keywords: Bcl-2, caspase-3, GSTP, salivary gland tumor

Tükürük Bezi Tümörlerinde Bcl-2, Kaspaz-3 ve GSTP Ekspresyonlarının Prognostik Değerleri

Muharrem Atlı1, Sema Çetin1, Serpil Oguztuzun1, Kayhan Başak2, Gizem Kat Anıl2, Sedat Aydın3, Filiz Kardiyen4, Mehmet Gökhan Demir3, Can Yılmaz5
1
2
3
4
5

GİRİŞ ve AMAÇ: Tükürük bezi tümörlerinin çok sayıda tanısal, biyolojik ve histolojik belirtileri vardır; bunların her biri tanı, tedavi ve tümörlerin kategorize edilmesi açısından zorluklar oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, benign ve malign tükürük bezi tümörlerinde Bcl-2, kaspaz-3 ve GSTP’nin immünohistokimyasal ekspresyonlarını incelemek ve çeşitli klinikpatolojik değişkenlerle nasıl bağlantıları olduğunu değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya benign ve malign tükürük bezi tümörü tanısı almış, formalinle tamponlanmış ve parafine gömülü dokulardan oluşan 61 vaka dahil edilmiştir. İmmünohistokimya boyama işlemi, poliklonal anti-Bcl-2, anti-aspaz-3 ve anti-GSTP antikorları kullanılarak üreticinin tavsiyelerine göre gerçekleştirildi.
BULGULAR: Ortalama tümör çapı ile Bcl-2 ekspresyonu arasındaki korelasyonun istatistiksel olarak anlamlı olduğu gösterilmiştir (rs=0.258, p<0.05). Bcl-2 ve kaspaz-3 (rs=0.66, p<0.01), Bcl-2 ve GSTP (rs=0.61, p<0.01), kaspaz-3 ve GSTP (rs=0.73, p<0.01) ekspresyon düzeyleri tümör tipleri ile karşılaştırıldığında, pleomorfik adenoma tümör dokularında ekspresyon düzeyleri arasında anlamlı bir korelasyon bulunmuştur. Pleomorfik adenom, adenoid kistik karsinom ve mukoepidermoid karsinomlu dokularda Bcl-2 ekspresyonu en yüksek boyanma yoğunluğuna sahipken, GSTP ekspresyonu en düşük boyanma yoğunluğuna sahipti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Apoptoza dirençli tükürük bezi tümörlerinin yüksek düzeyde Bcl-2 ekspresyonuna sahip olduğu sonucu çıkarılabilir. Tümör çapı ve yüksek Bcl-2 ekspresyonu arasındaki pozitif korelasyon, tükürük bezi tümörlerinde kötü prognoza neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: Bcl-2, kaspaz-3, GSTP, tükürük bezi tümörü

Muharrem Atlı, Sema Çetin, Serpil Oguztuzun, Kayhan Başak, Gizem Kat Anıl, Sedat Aydın, Filiz Kardiyen, Mehmet Gökhan Demir, Can Yılmaz. The Prognostic Values of BCL-2, Caspase-3 and GSTP Expressions in Salivary Gland Tumors. South Clin Ist Euras. 2024; 35(2): 191-195

Corresponding Author: Muharrem Atlı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale