ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Comparison of Pain Management of Geriatric and Non-geriatric Patients who applied to the Emergency Department with Acute Pain [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(3): 268-272 | DOI: 10.14744/scie.2023.58234

Comparison of Pain Management of Geriatric and Non-geriatric Patients who applied to the Emergency Department with Acute Pain

Emre Şancı, Onur Kocaman, Asım Enes Özbek
University of Health Sciences Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Türkiye

INTRODUCTION: Pain is the most common reason for the emergency department (ED) visits of geriatric patients. Pain management might be challenging in this age group of patients which may spur delays in pain treatment and oligoanalgesia. In addition, failure to provide effective pain control in geriatric patients can lead to delirium, depression, and prolonged hospital stay. The aim of the study was to compare the changes in pain scores of geriatric and non-geriatric patients in the first 60 min who applied to the ED with acute pain.
METHODS: This prospective study was conducted between January 2022 and March 2022 in an academic ED. All patients older than 18 years old who presented with acute pain were enrolled in the study. The primary outcome measure of the study was determined as the alteration in pain levels between geriatric and non-geriatric groups at the visual analog scale (VAS) at 0–60th min. The secondary outcome measures of the study were to determine the opioid doses between the two groups and the alteration in pain levels between the two groups at the VAS at 0–20th min and 0–40th min.
RESULTS: The change in pain levels did not differ significantly between the groups at 0–60th, 0–20th, and 0–40th min. Opioid doses were also not significantly different among the two groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings of this study indicate that oligoanagesia is not a significant risk neither for geriatric nor for non-geriatric patients in the ED population.

Keywords: Aged, elderly, emergency medicine, oligo-analgesia; pain; pain manage-ment.

Akut Ağrı Şikayeti ile Acil Servise Başvuran Geriatrik ve Geriatrik Olmayan Hastalarda Ağrı Tedavisinin Karşılaştırılması

Emre Şancı, Onur Kocaman, Asım Enes Özbek
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Ağrı, geriatrik hastaların acil servis başvurularının en sık nedenidir. Ağrı tedavisinin gecikmesi ve oligoanaljezi bu yaş grubundaki hastalarda ağrı yönetimi zor olabilir. Ayrıca geriatrik hastalarda etkin ağrı kontrolünün sağlanamaması deliryuma, depresyona ve hastanede yatış süresinin uzamasına neden olabilir. Bu çalışmanın amacı, acil servise akut ağrı şikayeti ile başvuran geriatrik ve geriatrik olmayan hastaların ilk 60 dakikada ağrı skorlarındaki değişimi karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma prospektif olarak, üçüncü basamak bir acil serviste Ocak 2022 ile Mart 2022 arasında gerçekleştirildi. Akut ağrı şikayeti ile başvuran 18 yaşından büyük tüm hastalar çalışmaya alındı. Çalışmanın birincil sonuç ölçüsü, görsel analog skalasında 0. ila 60. dakikalarda geriatrik ve geriatrik olmayan gruplar arasındaki ağrı düzeylerindeki değişiklik olarak belirlendi. Çalışmanın ikincil sonuç ölçütleri; iki grup arasındaki opioid dozlarını ve iki grup arasındaki ağrı düzeyindeki değişimi 0. ila 20. dakikalar ve 0. ila 40. dakikalar arasında görsel analog skala üzerinden belirlemek idi.
BULGULAR: 0-60, 0-20 ve 0-40. dakikalarda ağrı düzeyindeki değişim gruplar arasında anlamlı farklılık göstermedi. Opioid dozları da iki grup arasında önemli ölçüde farklı değildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın bulguları, merkezimizde oligoanagezinin acil servis popülasyonundaki hem geriatrik hem de diğer hastalar için önemli bir risk olmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı hasta, geriatri, acil tıp, ağrı yönetimi; oligoanaljezi.

Emre Şancı, Onur Kocaman, Asım Enes Özbek. Comparison of Pain Management of Geriatric and Non-geriatric Patients who applied to the Emergency Department with Acute Pain. South Clin Ist Euras. 2023; 34(3): 268-272

Corresponding Author: Emre Şancı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale