ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Proliferative Effect of Erythropoietin on Endometrium of Postmenopausal Chronic Kidney Disease Patients [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(4): 350-353 | DOI: 10.14744/scie.2023.57060

Proliferative Effect of Erythropoietin on Endometrium of Postmenopausal Chronic Kidney Disease Patients

Mehmet Akıf Sargın1, Pınar Birol İlter2, Murat Yassa1, Ali İlter4, Mahmut Yassa5, Elif Ari4, Niyazi Tug3
1Bahçeşehir University, VM Medical Park Maltepe Hospital, Clinic of Obstetrics and Gynecology, İstanbul, Türkiye
2University of Health Sciences Turkey, Kartal Lütfi Kırdar City Hospital, Clinic of Obstetrics and Gynecology, İstanbul, Türkiye
3University of Health Sciences Turkey, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Training and Research Hospital, Clinic of Obstetrics and Gynecology, İstanbul, Türkiye
4University of Health Sciences Turkey Kartal Dr. Lutfi Kirdar Research and Training Hospital, Clinic of Nephrology, İstanbul, Türkiye
5Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, Clinic of Gynecology Oncology, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: A glycoprotein hormone called erythropoietin (EPO) regulates hematopoiesis, but also affects many other tissues, such as the human endometrium. Patients with chronic kidney disease (CKD) are frequently treated for anemia using recombinant EPO. The aim of this preliminary study was to evaluate the impact of recombinant EPO on the postmenopausal endometrium of individuals with CKD.
METHODS: This prospectively designed study, non-hysterectomized postmenopausal women who were scheduled for Epoetin alpha treatment for their renal conditions in a nephrology clinic of a tertiary centre were included to the study between February 2017 and January 2018. To assess endometrial thickness measurements by transvaginal ultrasonography before (day 0) and at the 3rd, 30th and 90th days after the first EPO injections.
RESULTS: Endometrial thicknessess of the study participants who received EPO (50-150 IU/kg/week) were 2.98±1.07 mm at day 0, 5.01±1.51 mm at day 3, 4.41±2.01 mm at day 30, and 3.79±1.42 mm at day 90. Endometrial thicknessess were significantly higher at 3rd and 30th day visits, when compared to the basal measurements and declined gradually at the 90th day (Repeated measures analysis of variance, post-hoc Tuckey’s test, p<0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Short term recombinant EPO treatment has a reversible proliferative effect on postmenopausal endometrium. In this study, short term reversible proliferative effect of EPO was observed and in one patient a benign endometrial polyp developed. Larger prospective studies could answer the risk of neoplasia in patients on chronic EPO treatment. Our study may contribute to the early diagnosis of endometrial hyperplasia or neoplasia by raising awareness about patients receiving EPO treatment.

Keywords: Endometrium, EPO, erythropoietin.

Eritropoetin’in Postmenopozal Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarının Endometriyumu Üzerine Proliferatif Etkisi

Mehmet Akıf Sargın1, Pınar Birol İlter2, Murat Yassa1, Ali İlter4, Mahmut Yassa5, Elif Ari4, Niyazi Tug3
1Bahçeşehir Üniversitesi, VM Medical Park Maltepe Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
5Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları Onkoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Eritropoietin (EPO), hematopoezi düzenlemenin yanı sıra insan endometriyumu da dahil olmak üzere çeşitli dokularda rol oynayan glikoprotein bir hormondur. Rekombinant EPO, kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda anemi tedavisi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Rekombinant EPO’nun kronik böbrek yetmezliği olan postmenapozal kadınların endometriumu üzerindeki etkisi, bu çalışmanın amacı olarak belirlendi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Prospektif olarak tasarlanmış bu çalışmaya Şubat 2017- Ocak 2018 tarihleri arasında üçüncü basamak bir merkezin nefroloji kliniğinde renal sorunları nedeniyle eritropoetin tedavisi planlanan, histerektomi yapılmamış postmenopozal kadınlar dahil edildi. İlk EPO enjeksiyonlarından önce (0. gün) ve sonraki 3., 30. ve 90. günlerde transvajinal ultrasonografi ile endometrial kalınlık ölçümleri yapıldı.
BULGULAR: 62.290±8.410 IU EPO alan 14 hastanın transvajinal endometriyal kalınlık ölçümleri 0. gün: 2.98±1.07, 3. gün: 5.01±1.51, 30. gün: 4.41±2.01 ve 90. gün: 3.79±1.42 idi. 3. ve 30. gün ziyaretlerinde endometriyal kalınlıkların bazal ölçümlere göre anlamlı olarak yüksek olduğu ve 90. günde kademeli olarak azaldığı görüldü (Tekrarlanan ölçümler varyans analizi, post-hoc Tuckey’s test, p<0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, kısa süreli rekombinant EPO tedavisi menopoz sonrası endometrium üzerinde geri dönüşümlü bir proliferatif etkiye sahiptir. Bu çalışmada, EPO’nun kısa vadede geri dönüşümlü proliferatif etkisi gözlenmiş ve bir hastada benign endometrial polip gelişmiştir. Daha büyük prospektif çalışmalar, kronik EPO tedavisi alan hastalarda neoplazi riskine cevap verebilir. Çalışmamız EPO tedavisi alan hastalar hakkında farkındalık yaratarak endometrial hiperplazi veya neoplazinin erken tanısına katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Endometrium, EPO, eritropoetin.

Mehmet Akıf Sargın, Pınar Birol İlter, Murat Yassa, Ali İlter, Mahmut Yassa, Elif Ari, Niyazi Tug. Proliferative Effect of Erythropoietin on Endometrium of Postmenopausal Chronic Kidney Disease Patients. South Clin Ist Euras. 2023; 34(4): 350-353

Corresponding Author: Pınar Birol İlter, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale