ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Assessment of Hepatic Steatosis Using Clinical and Laboratory Parameters with Computed Tomography Comparison in Living Liver Donor Candidates [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(1): 78-84 | DOI: 10.14744/scie.2022.54037

Assessment of Hepatic Steatosis Using Clinical and Laboratory Parameters with Computed Tomography Comparison in Living Liver Donor Candidates

Talha Sarıgöz1, Deniz Yavuz Baskiran2
1Department of General Surgery, Kayseri City Training and Research Hospital, Kayseri, Türkiye
2Department of Public Health, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya, Türkiye

INTRODUCTION: Hepatic steatosis (HS) is a critical element in evaluation of living liver donor candidates (LLDC). We aimed to find predictors of HS while correlating computed tomography (CT) based attenuation assessments with clinical parameters of LLDC.
METHODS: A total of 524 LLDC were included in the study. From those, 227 of them were declined due to HS detected by CT and 297 of them underwent successful donation process. These two groups were evaluated statistically in terms of CT based liver attenuation indices, clinical and laboratory parameters to find predictors of HS.
RESULTS: Other than low-density lipoprotein, neutrophil count, neutrophil/lymphocyte ratio, platelet distribution width, platelet count, and alpha fetoprotein, all of the laboratory parameters were different between the groups (p<0.05). The median liver attenuation value in accepted donors was 64 and in declined donors, it was 51 (p<0.001). Body mass index (BMI) had the highest diagnostic accuracy for HS followed by alanine aminotransferase (ALT). The cutoff value for BMI (72% sensitivity) was 26.3 kg/m2 and it was 21 IU/L for ALT (69% sensitivity).
DISCUSSION AND CONCLUSION: BMI>26.3 and ALT>21 correlate well with HS and those subjects should be evaluated later if more appropriate donor candidate is present.

Keywords: Donor selection, fatty liver; liver transplantation; living donors; magnetic resonance imaging; steatosis.

Canlı Karaciğer Verici Adaylarında Bilgisayarlı Tomografi Karşılaştırması ile Klinik ve Laboratuvar Parametreleri Kullanılarak Hepatik Steatozun Değerlendirilmesi

Talha Sarıgöz1, Deniz Yavuz Baskiran2
1Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kayseri
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Malatya

GİRİŞ ve AMAÇ: Hepatik steatoz (HS), canlı karaciğer donör adaylarının değerlendirilmesinde kritik bir unsurdur. Bu çalışmada, bilgisayarlı tomografi (BT) tabanlı atenüasyon değerlendirmelerini canlı karaciğer donör adaylarının klinik parametreleriyle ilişkilendirirken karaciğer yağlanmasının öngörücülerini bulmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya toplam 524 canlı karaciğer donör adayı dahil edildi. Bunlardan 227’si BT ile tespit edilen HS nedeniyle redde-dildi ve 297’si başarılı bağış süreci geçirdi. Bu iki grup, HS’nin öngörücülerini bulmak için BT tabanlı karaciğer atenüasyon indeksleri, klinik ve laboratuvar parametreleri açısından istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Gruplar arasında düşük yoğunluklu lipoprotein, nötrofil sayısı, nötrofil/lenfosit oranı, trombosit dağılım genişliği, trombosit sayısı ve alfa fetoprotein dışındaki tüm laboratuvar parametreleri farklıydı (p<0.05). Kabul edilen vericilerde ortanca karaciğer atenüasyon değeri 64, reddedilen vericilerde ise 51’di (p<0.001). Vücut kitle indeksi (BMI), HS için en yüksek tanısal doğruluğa sahipti ve bunu alanin aminotransferaz (ALT) izledi. BMI (%72 duyarlılık) için cut-off değeri 26.3 kg/m2 ve ALT için 21 IU/L (%69 duyarlılık) idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: BMI >26.3 ve ALT >21, HS ile iyi koreledir ve daha uygun donör adayı varsa bu denekler daha sonra değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Canlı bağışçılar, donör seçimi; karaciğer nakli; manyetik rezonans görüntüleme; steatoz; yağlı karaciğer.

Talha Sarıgöz, Deniz Yavuz Baskiran. Assessment of Hepatic Steatosis Using Clinical and Laboratory Parameters with Computed Tomography Comparison in Living Liver Donor Candidates. South Clin Ist Euras. 2023; 34(1): 78-84

Corresponding Author: Talha Sarıgöz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale