ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Comparison of Early and Late Laparoscopic Cholecystectomy Results in the Treatment of Mild and Moderate Acute Biliary Pancreatitis [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(2): 116-120 | DOI: 10.14744/scie.2022.53496

Comparison of Early and Late Laparoscopic Cholecystectomy Results in the Treatment of Mild and Moderate Acute Biliary Pancreatitis

Ahmet Başkent1, Ebral Yiğit2, Murat Alkan1
1Department of General Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of General Surgery, Diyarbakır Dr. Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Diyarbakır, Türkiye

INTRODUCTION: Acute pancreatitis is a nonbacterial inflammation that occurs as a result of the pancreatic gland being released into the interstitial area with the activation of its own enzymes and digesting its own tissue. Gallstones are the most common cause of acute pancreatitis. Cholecystectomy is the gold standard in the treatment of acute biliary pancreatitis (ABP) to prevent complications and recurrences. The timing of cholecystectomy is still controversial. In this study, we aimed to compare the early and late results of patients who were hospitalized in our clinic with the diagnosis of mild and moderate ABP and underwent laparoscopic cholecystectomy (LC).
METHODS: The files of 45 patients who were hospitalized with the diagnosis of ABP and underwent LC were reviewed retrospectively. Of the patients, 35 (77.8%) were females and 10 (22.2%) were males. Twenty-two patients who underwent LC after completion of ABP treatment were named Group 1, and patients who were given a 2-month interval after ABP treatment and underwent LC afterward were named Group 2.
RESULTS: There were 22 patients in Group 1 and 23 patients in Group 2, It consisted of a total of 45 patients. The average age of the patients was 56 (26–93) years. The average hospital length of stay was 13.18 days in Group 1 and 8.3 days in Group 2. The mean duration of LC was 57.8 min in Group 1 patients, 45.7 min in Group 2, and a significant difference was found (p<0.01). Postoperative complications were seen in 4 (18.2%) patients in Group 1 and 4 (17.4%) patients in Group 2. Acute pancreatitis was seen again in 1 (4.5%) patient in Group 1 and 2 (8.7%) patients in Group 2.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the treatment of ABP, although the duration of LC performed in the early period was prolonged, there was no difference in postoperative hospital stay and complications. We believe that early LC should be performed to prevent recurrences and complications that may develop after ABP attacks.

Keywords: Acute biliary pancreatitis, delayed cholecystectomy, early cholecystectomy.

Hafif ile Orta Akut Biliyer Pankreatit Tedavisinde Erken ve Geç Dönem Laparoskopik Kolesistektomi Sonuçlarının Karşılaştırılması

Ahmet Başkent1, Ebral Yiğit2, Murat Alkan1
1Genel Cerrahi Kliniği, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Genel Cerrahi Kliniği, Diyarbakır Dr. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut pankreatit; pankreas bezinin kendi enzimlerinin aktivasyonu ile interstisyel alana serbestlenmesi ve kendi dokusunu sindirmesi sonucunda oluşan nonbakteriyel enflamasyondur. Akut pankreatitin en sık sebebi safra taşlarıdır. Akut biliyer pankreatit (ABP) tedavisinde, komplikasyonları ve nüksleri önlemek için kolesistektomi altın standartdır. Kolesistektominin zamanlaması hala tartışmalıdır. Bu çalışma da hafif ve orta derecede ABP tanısı ile kliniğimizde yatırılarak laparoskopik kolesistektomi (LK) yapılan hastaların erken ve geç dönem sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: ABP tanısı ile yatan ve LK uygulanan 45 hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hastalardan 35'i kadın (%77.8) ve 10'u erkek (%22.2) hastaydı. ABP tedavisi tamamlandıktan sonra LK yapılan 22 hasta Grup 1, ABP tedavisinden sonra iki aylık interval verilen ve daha sonra LK yapılan hastalar Grup 2 olarak adlandırıldı.
BULGULAR: Grup1; 22, Grup2 ise 23 olmak üzere toplam 45 hastadan oluşmaktaydı. Olguların ortalama yaşı 56 (26–93) yıl olup, hastaların yatış süreleri; Grup 1’de ortalama 13.18, Grup 2’de 8.3 gün idi. Grup 1 hastalarında LK süresi ortalama 57.8 dakika, Grup 2’de 45.7 dakika olup anlamlı fark bulundu (p<0.01). Grup 1’de 3 (%13.6), Grup 2'de iki (%8.7) hastada açığa geçildi. Ameliyat sonrası komplikasyon Grup 1’de dört (%18.1), Grup 2’de dört (%17.4) hastada görüldü. Grup 1'de bir (%4.5) hastada; Grup 2'de iki (%8.7) hastada yeniden akut pankreatit görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: ABP tedavisinde; erken dönemde yapılan LC'nin süresi uzamış olmasına rağmen, ameliyat sonrası hastanede kalış süresi ve komplikasyonlarda fark saptanmadı. ABP ataklarından sonra gelişebilecek nüksleri ve komplikasyonları önlemek için erken LK yapılması gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Akut biliyer pankreatit, erken kolesistektomi, geç kolesistektomi.

Ahmet Başkent, Ebral Yiğit, Murat Alkan. Comparison of Early and Late Laparoscopic Cholecystectomy Results in the Treatment of Mild and Moderate Acute Biliary Pancreatitis. South Clin Ist Euras. 2022; 33(2): 116-120

Corresponding Author: Ahmet Başkent, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale