ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Candida Glabrata Infection in a Burn Patient [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 95-98 | DOI: 10.14744/scie.2020.52523

Candida Glabrata Infection in a Burn Patient

Ceren Çetin1, Ayşe Karaaslan1, Murat Dereli2, Yasemin Akın1, Halise Cankılıç3, Gaye Filinte4
1Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pediatric Surgery, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Infection Control Committee, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Plastic and Reconstructive Surgery, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Candida species are found in the normal human flora; however, predisposing factors, such as immunosuppression, intensive care unit stay, and catheter use, may cause progression to disease. Candida glabrata is a rare, but potentially life-threatening, fungal infection. This report describes the case of a 14-month-old male patient who developed Candida glabrata candidemia during hospitalization in the burn ward. The patient was admitted to the hospital with second-degree scald burns comprising 9.5% of the total body surface area. A fever was observed on the third day of hospitalization and empiric intravenous piperacillin-tazobactam therapy was initiated. A blood culture revealed no microorganism. Fluconazole was added to the patient’s therapy on the fifth day of treatment due to yeast reported on a blood culture taken after a recurrence of fever. Laboratory results indicated that the yeast was Candida glabrata and treatment with caspofungin was implemented. A control blood culture was sterile. Candida glabrata is a rare fungal pathogen, however, it can cause severe infection and is resistant to azoles. The classic risk factors of immunosuppression, intensive care unit admission, or catheter administration were not present in this case, yet it should be kept in mind that burn patients are secondarily immunosuppressed and prone to severe infections.

Keywords: Burn, Candida glabrata; child.

Yanık Hastasında Gelişen Candida Glabrata Enfeksiyonu

Ceren Çetin1, Ayşe Karaaslan1, Murat Dereli2, Yasemin Akın1, Halise Cankılıç3, Gaye Filinte4
1Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahi Kliniği, İstanbul
3Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, İstanbul
4Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi, İstanbul

Candida türleri normal florada bulunmaktadırlar ancak, bağışıklık sisteminin baskılanması, kateter kullanımı ve yoğun bakım ünitesinde yatmak gibi altta yatan hazırlayıcı faktörler sonucunda hastalık gelişimine neden olabilmektedirler. Candida glabrata çocuklarda hayatı tehdit eden ve nadir görülen mantar enfeksiyonudur. Bu yazıda, yanık ünitesinde yatan Candida glabrata kandidemisi gelişen 14 aylık hasta sunulmuştur. On dört aylık erkek çocuk yanık servisinde %9.5 oranında ikinci derece kaynar su ile haşlanma yanığı nedeniyle yatırıldı. Hastanın yatışının üç gününde ateş olması üzerine ampirik piperasillin-tazobaktam intravenöz tedavisi başlandı. Kan kültüründe üreme saptanmadı. Tedavinin beşinci gününde tekrar ateşi olması nedeniyle alınan kan kültüründe maya ön üreme bildirilmesi üzerine tedaviye intravenöz flukonazol eklendi. Üremenin Candida glabrata olması üzerine tedavi caspofungine olarak değiştirildi. Kontrol kan kültürde üreme saptanmadı. Candida glabrata nadir görülen ciddi enfeksiyon tablosuna sebep olabilen ve azollere dirençli olan, bir mantar türüdür. Bu olgumuzda bilinen bir immün yetersizlik tanısı, yoğun bakım yatışı ya da santral kateter kullanımı yoktu. Ancak yanık hastalarının da sekonder immünsüprese oldukları ve ciddi ve nadir enfeksiyonlara yatkın oldukları unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Candida glabrata, çocuk; yanık.

Ceren Çetin, Ayşe Karaaslan, Murat Dereli, Yasemin Akın, Halise Cankılıç, Gaye Filinte. Candida Glabrata Infection in a Burn Patient. South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 95-98

Corresponding Author: Ceren Çetin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale