ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Long-term Outcomes of Gamma-Knife Radiosurgery for Intracanalicular Vestibular Schwannomas [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(2): 203-208 | DOI: 10.14744/scie.2022.50102

Long-term Outcomes of Gamma-Knife Radiosurgery for Intracanalicular Vestibular Schwannomas

Mustafa Sakar1, Ertuğrul Pınar1, Can Kıvrak1, Yasar Bayri1, Fatih Bayraklı1, Beste Atasoy2, İbrahim Ziyal1
1Department of Neurosurgery, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
2Department of Radiation Oncology, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Intracanalicular vestibular schwannomas (IVS) constitute a small percentage of all vestibular schwannomas (VS). Hearing preservation is one of the most important goals in IVS management. The aim of this study was to delineate the long-term outcomes of gamma-knife radiosurgery (GKR) for IVS regarding tumor control and hearing preservation.
METHODS: Patients with IVS who were irradiated at our Gamma-Knife Radiosurgery Center between January 2010 and January 2020 with clinical, audiometric, and radiological follow-up were included in this retrospective study. Tumor control was evaluated with magnetic resonance imaging by tumor dimensions. Hearing status was classified according to Gardner–Robertson (GR) classification system.
RESULTS: Tumor control was achieved in 44 of 45 eligible patients by dimensional measuring (97.8%), and the remaining patient did not require further treatment (2.2%). In 29 patients who had functional hearing (GR grades I and II), only 13 patients preserved their functional hearing with a mean of 70.42 months follow-up (44.8%). A GR grade loss in hearing was correlated with a high GR grade preoperatively (Rs=0.459, p=0.002). Treatment dose was also found to be correlated with hearing loss, and higher doses resulted in worse outcomes (Rs=0.459, p=0.002).
DISCUSSION AND CONCLUSION: GKR has excellent results on tumor control on long-term follow-up in IVS. Follow-up duration over 5 years may diminish functional hearing preservation rates, and more studies are needed with long-term follow-up to clarify the actual course of hearing status after GKR in IVS.

Keywords: Gamma-knife radiosurgery, hearing preservation; intracanalicular; tumor control; vestibular schwannoma.

Kanal İçi Vestibüler Schwannomalarda Gamma-Knife Radyocerrahinin Uzun Dönem Takip Sonuçları

Mustafa Sakar1, Ertuğrul Pınar1, Can Kıvrak1, Yasar Bayri1, Fatih Bayraklı1, Beste Atasoy2, İbrahim Ziyal1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kanal içi vestibüler schwannomalar, tüm vestibüler schwannomalar içerisinde küçük bir yüzdeye sahiptir. Kanal içi vestibüler schwannomalarda işitmenin korunması, hasta yönetiminin temel amaçlarındandır. Bu çalışmanın amacı, kanal içi vestibüler schwannomalarda Gamma-Knife radyocerrahinin (GKR) tümör kontrolü ve işitmenin korunması üzerine etkisinin incelenemesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu geriye dönük çalışmada, Gamma-Knife Radyocerrahi Merkezi’mizde Ocak 2010–Ocak 2020 arasında kanal içi vestibüler schwannoma tanısı ile stereotaksik radyocerrahi almış, klinik, odyometrik ve radyolojik takibi bulunan hastalar değerlendirildi. Tümör kontrolü manyetik rezonans görüntüleme yönteminde tümör boyutlarının ölçülmesi ile takip edildi. İşitme seviyeleri Gardner-Robertson (GR) işitme sınıflaması yöntemine göre değerlendirildi.
BULGULAR: Ortalama 48.23 aylık takipte, çalışmaya dahil edilen toplam 45 hastadan 44’ünde tümör kontrolü sağlandığı görüldü (%97.7). Tümör büyümesi görülen bir hastada ise, ek bir tedavi uygulanması gerekmedi. Ek tedavi gerekliliğine göre değerlendirildiğinde tüm hastalarda tümör kontrolü sağlandı (%100). Tedavi öncesi fonksiyonel işitmesi olan (GR derece I ve II) toplam 29 hastadan, ortalama 70.42 aylık takip sonrasında, toplam 13 hastada fonksiyonel işitme korundu (%44.8). GR derecesinde kayıp, ameliyat öncesinde yüksek GR derecesine sahip olmak ile korelasyon gösterdi (Rs=0.459, p=0.002). Tedavi dozu işitme kaybı ile korelasyona sahipti ve daha yüksek doz alan hastalar daha kötü sonuçlara sahipti (Rs=0.459, p=0.002).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kanal içi vestibüler schwannomalarda GKR uzun dönemli takiplerde mükemmel tümör kontrolü sağlamaktadır. Beş yılın üzerindeki takip sürelerinde fonksiyonel işitmenin korunma oranı azalabilir. Kanal içi vestibüler schwannomalarda GKR sonrası işitmenin seyrini ortaya koyabilmek için uzun takip süreli daha fazla çalışma gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gamma-knife radyocerrahi, işitmenin korunması; kanal içi; tümör kontrolü; vestibüler schwannoma.

Mustafa Sakar, Ertuğrul Pınar, Can Kıvrak, Yasar Bayri, Fatih Bayraklı, Beste Atasoy, İbrahim Ziyal. Long-term Outcomes of Gamma-Knife Radiosurgery for Intracanalicular Vestibular Schwannomas. South Clin Ist Euras. 2022; 33(2): 203-208

Corresponding Author: Mustafa Sakar, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale