ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Effect of COVID-19 Infection on the Functional Exercise Capacity and Echocardiographic Findings of Healthcare Workers [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. Ahead of Print: SCIE-48344 | DOI: 10.14744/scie.2021.48344

Effect of COVID-19 Infection on the Functional Exercise Capacity and Echocardiographic Findings of Healthcare Workers

Banu Boyuk1, Seydahmet Akın1, Nurdan Papila Topal2, Hande Erman1, Özcan Keskin1
1Department of Internal Medicine, University of Health Sciences, Istanbul Kartal Dr Lutfi Kirdar City Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiology, University of Health Sciences, Istanbul Kartal Dr Lutfi Kirdar City Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: COVID-19 disease has affected all segments of the society, especially healthcare workers. We aimed to evaluate the exercise capacity and cardiac functions of healthcare workers who had COVID-19 infection.
METHODS: 40 healthcare workers with COVID-19 infection (21 females, 19 males) who have completed their treatment were assessed in thirtieth day of recovery. 20 healthy volunteers were matched as control group. Exercise capacity was measured with six-minute walk test (6MWT). The results of 6MWT were given as an absolute value in meters. Cardiac functions were evaluated by echocardiography.
RESULTS: Walking distances were similar in healthcare workers with COVID-19 and healthy controls. 0' pulse, and 6' pulse were significantly high in healthcare workers, while 0' SpO2 was low in 6MWT. The thorax CT findings showed positive correlation with total number of symptoms and clinical severity. Ejection fraction (EF) showed negative correlation with 6’ pulse and RA area have negative correlation with 6' SO2. The mean distance in 6MWT performed by inpatients and outpatients were 546.9±36.8m vs 511.8±54.0m respectively. Walking distance and EF of outpatients were lower than inpatients. Enoxaparin treatment was independently associated with the walking distance and EF.
DISCUSSION AND CONCLUSION: COVID-19 infection and hospitalization status affect cardiac functions and physical functional capacity. In our study, we showed that prophylactic enoxaparin use was the strongest independent factor affecting EF and walking distance in healthcare workers with mild to moderate COVID-19 infection. We think that it is important to follow-up healthcare professionals in terms of possible impairments in cardiac function and exercise capacity after COVID-19 infection.

Keywords: Covid-19, six minute walking test, exercise capacity, healthcare workers

Sağlık Çalışanlarında Covid-19 enfeksiyonunun Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesi ve Ekokardiyografi bulgularına etkisi

Banu Boyuk1, Seydahmet Akın1, Nurdan Papila Topal2, Hande Erman1, Özcan Keskin1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İç hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19 enfeksiyonu, başta sağlık çalışanları olmak üzere toplumun tüm
kesimlerini etkilemiştir. COVID-19 enfeksiyonu olan sağlık çalışanlarının egzersiz kapasitesini ve kalp
fonksiyonlarını değerlendirmeyi amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: COVID-19 enfeksiyonlu (21 kadın, 19 erkek) tedavilerini tamamlayan 40 sağlık çalışanı,
iyileşmelerinin otuzuncu gününde değerlendirildi. 20 sağlıklı gönüllü kontrol grubu olarak eşleştirildi.
Egzersiz kapasitesi altı dakika yürüme testi (6DYT) ile ölçüldü. 6DYT sonuçları metre cinsinden mutlak
değer olarak verildi. Kalp fonksiyonları ekokardiyografi ile değerlendirildi.

BULGULAR: COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş sağlık çalışanları ve sağlıklı kontrollerde yürüme mesafesi benzerdi. Sağlık çalışanlarında 0' nabız ve 6' nabız anlamlı olarak yüksek, 6DYT'de 0' SpO2 düşüktü. Toraks BT bulguları, toplam semptom sayısı ve klinik şiddet ile pozitif korelasyon gösterdi. Ejeksiyon fraksiyonu (EF) 6' nabız ile negatif korelasyon ve RA alanı 6' SO2 ile negatif korelasyon bulundu. Yatan hastalar ve ayaktan hastalar tarafından yapılan 6DYT'de ortalama mesafe sırasıyla 546.9±36.8m ve 511.8±54.0m idi. Ayaktan hastaların yürüme mesafesi ve EF'si yatan hastalara göre daha düşüktü. Enoksaparin tedavisi bağımsız olarak yürüme mesafesi ve EF ile ilişkiliydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: COVID-19 enfeksiyonu ve hastanede yatış durumu, kardiyak fonksiyonları ve fiziksel fonksiyonel kapasiteyi etkilemektedir. Çalışmamızda, hafif ve orta dereceli Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş sağlık çalışanlarında, EF ve yürüme mesafesini etkileyen en güçlü bağımsız faktörün profilaktik enoksaparin kullanımı olduğunu gösterdik. Sağlık çalışanlarının Covid-19 enfeksiyonu sonrası kardiyak fonksiyon ve egzersiz kapasitesinde olası sorunlar açısından takibinin önemli olduğu düşünmekteyiz

Anahtar Kelimeler: Covid-19, altı dakika yürüme testi, egzersiz kapasitesi, sağlık çalışanlarıCorresponding Author: Banu Boyuk, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale