ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Factors That Influence the Length of Hospital Stay After an Appendectomy [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2024; 35(2): 167-173 | DOI: 10.14744/scie.2024.47855

Factors That Influence the Length of Hospital Stay After an Appendectomy

Burak Yalcin Kara1, Yahya Ozel2, Didem Ertorul3, Suleyman Caglar Ertekin4
1Department of General Surgery, Bahcesehir University, Istanbul, Türkiye
2Department of General Surgery, Dogus University, Istanbul, Türkiye
3Department of General Surgery, Sancaktape Sehit Prof. Dr. İlhan Varank Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
4Department of General Surgery, Private Clinic, Izmir, Türkiye

INTRODUCTION: Acute appendicitis is a surgical emergency that causes acute abdominal pain. After laparoscopic appendectomy, standard hospital care is nearly 24-h, although some patients need a longer length of hospital stay (LOS). This study aimed to evaluate the factors that influence LOS after appendectomy by examining biochemical and radiologic parameters.
METHODS: This study retrospectively analyzed the data of 185 patients who underwent appendectomy in 2020-2024 in our hospital. Patient files were examined, and preoperative biochemical values such as white blood cell count, lymphocyte count, neutrophil count, C reactive protein (CRP) value, and neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) were recorded. Preoperative radiologic examinations, appendix diameter, and presence of periappendiceal free fluid were assessed.
RESULTS: A total of 163 patients were in early discharge group, and 22 patients were in late discharge group. The mean age of the patients was 34.5±8.5 years, and 53.5% were male. The mean discharge was 1.8±1.4 days. Lymphocyte count was statistically significantly lower in late discharge group, and NLR, CRP value, and appendix diameter were statistically significantly higher in late discharge group (p<0.005). Multivariate analysis showed a significant independent effect of NLR and CRP values (p<0.05)
DISCUSSION AND CONCLUSION: Decreased lymphocytes, elevated NLR and CRP values, increased appendix diameter, and presence of periappendiceal free fluid on CT affected patients’ LOS after appendectomy. Patients with these risk factors could be preferentially selected for laparoscopic approach, routine drain placement, late start of normal food, planned late discharge time and should be informed about longer hospitalization.

Keywords: Appendectomy, CRP value, length of hospital stay, neutrophil-lymphocyte ratio

Apendektomi Sonrası Hastanede Kalış Süresini Etkileyen Faktörler

Burak Yalcin Kara1, Yahya Ozel2, Didem Ertorul3, Suleyman Caglar Ertekin4
1
2
3
4

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut apandisit, akut karın ağrısına neden olan cerrahi bir acil durumudur. Laparoskopik apendektomiden sonra standart hastane bakımı yaklaşık 24 saattir, ancak bazı hastaların hastanede daha uzun kalış süresine ihtiyacı vardır. Bu çalışmada apendektomi sonrası hastanede yatış süresini etkileyen faktörlerin biyokimyasal ve radyolojik parametreler incelenerek değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada Medical Park Pendik Hastanesi’nde 2020-2024 yılları arasında apendektomi yapılan 185 hastanın verileri retrospektif olarak analiz edildi. Hasta dosyaları incelenerek ameliyat öncesi beyaz küre sayısı, lenfosit sayısı, nötrofil sayısı, C reaktif protein (CRP) değeri, nötrofil-lenfosit oranı (NLR) gibi biyokimyasal değerler kaydedildi. Ameliyat öncesi radyolojik incelemeler, apendiks çapı ve periapendikste serbest sıvı varlığı değerlendirildi. Hastaların yatış süreleri incelenerek; hastalar 48-saat ya da daha az yatanlar ve 48-saatten daha uzun yatanlar olarak iki gruba ayrılarak karşılaştırılarak incelendi.
BULGULAR: Toplam 185 hasta; 163’ü erken taburculuk grubunda, 22’si geç taburculuk grubunda olmak üzere iki grupta incelendi. Hastaların yaş ortalaması 34.5±8.5 olup %53.5’i erkek cinsiyetti. Ortalama taburculuk süresi 1.8±1.4 gündü. Geç taburcu olan grupta lenfosit sayısı istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu. NLR, CRP değeri ve apendiks çapı ise geç taburcu olan grupta istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p<0.005). Çok değişkenli analiz, NLR ve CRP değerlerinin anlamlı bağımsız etkisini gösterdi (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada; lenfositlerin azalması, NLR ve CRP değerlerinin yükselmesi, apendiks çapının artması ve BT’de periapendiks çevresinde serbest sıvı bulunmasının hastaların apendektomi sonrası hastane yatış süresini etkilediği görüldü. Bu risk faktörlerine sahip hastalara; rutin dren yerleştirilmesi, normal gıdaya geç başlanması, taburculuk süresinin geç planlanması ve daha uzun hastanede kalış süresi konusunda bilgilendirilmeleri için öncelikli olarak seçilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Apendektomi, CRP değeri, hastanede yatış süresi, nötrofil-lenfosit oranı.

Burak Yalcin Kara, Yahya Ozel, Didem Ertorul, Suleyman Caglar Ertekin. Factors That Influence the Length of Hospital Stay After an Appendectomy. South Clin Ist Euras. 2024; 35(2): 167-173

Corresponding Author: Burak Yalcin Kara, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale