ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Is It Possible to Have a Risk Scoring System that Provides Early Warning of the Poor Prognosis in COVID-19? [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(2): 156-161 | DOI: 10.14744/scie.2022.46794

Is It Possible to Have a Risk Scoring System that Provides Early Warning of the Poor Prognosis in COVID-19?

Sinem Özcan1, Sinem Dogruyol2, Abdullah Osman Koçak3, Burak Acar4, İlker Akbaş5
1Department Of Emergency Medicine, İzmir Ekonomi University Medicalpark Hospital, İzmir, Türkiye
2Department Of Emergency Medicine, Haydarpaşa Training And Research Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department Of Emergency Medicine, Atatürk University, Faculty Of Medicine, Erzurum, Türkiye
4Department Of Emergency Medicine, Katip Çelebi University, Faculty Of Medicine, İzmir, Türkiye
5Department Of Emergency Medicine, Bingöl Government Hospital, Bingöl, Türkiye

INTRODUCTION: In our study, we aimed to determine the factors associated with poor outcome by evaluating the data of possible/definite Coronavirus 2019 (COVID-19) cases coming to the emergency department in two centers and to establish a risk scoring system.
METHODS: This study has been designed as a retrospective study performed on COVID-19 cases. Patients’ sociodemographic data, complaints, vital signs, laboratory parameters, service/intensive care admission status, and the presence of death were analyzed.
RESULTS: A total of 436 patients were included in the study. We divided the cases into two groups in terms of poor outcome. The factors associated with poor outcome such as the presence of comorbid disease (p=0.001), being 50 years and older (p<0.001), symptoms of shortness of breath (p<0.001), saturation value <95% (p<0.001), neutrophil count >7×109 L–1 (p=0.006), lymphocyte count <1.1×109 L–1 (p=0.020), procalcitonin value ≥0.015 ng/mL (p=0.001), D-dimer value ≥500 mg/L (p=0.009) were found to be statistically significant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The scoring system we have created is considered to be a comprehensive, easily applicable, and reliable method in determining the prognosis and the treatment strategy.

Keywords: COVID 19, mortality, poor prognosis; scoring system.

COVID-19 Hastalarında Kötü Prognoz İçin Erken Uyarıcı Bir Risk Puanlama Sistemine Sahip Olmak Mümkün Müdür?

Sinem Özcan1, Sinem Dogruyol2, Abdullah Osman Koçak3, Burak Acar4, İlker Akbaş5
1İzmir Ekonomi Üniversitesi Medicalpark Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Haydarpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye
4Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
5Bingöl Devlet Hastanesi, Acil Servis, Bingöl, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda iki merkezin acil servisine başvuran olası/kesin COVID-19 olgularının verilerini değerlendirerek kötü prognoz ilişkili
faktörleri belirlemeyi ve risk skorlama sistemi oluşturmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, COVID-19 olgularında geriye dönük olarak tasarlandı. Hastaların sosyodemografik verileri, şikayetleri, vital bulguları, laboratuvar bulguları, servis/yoğun bakım yatış durumu, ve ölüm varlığı analiz edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya 436 hasta dahil edildi. Olguları kötü prognoz açısından iki gruba ayırdık kötü prognozla ilişkili faktörler değerlendirildiğinde; komorbidite varlığı (p=0.001), 50 yaş ve üzeri olmak (p<0.001), nefes darlığı semptomunun olması (p<0.001), oksijen satürasyon değerinin %95 altında olması (p<0.001), nötrofil sayısının 7x109/L–1 üzerinde olması (p=0.006), lenfosit sayısının 1.1×109/L–1 altında olması (p=0.020), Prokalsitonin düzeyinin 0.015 ng/mL ve üzerinde olması (p=0.001), D dimer değerinin 500 mg/L ve üzerinde olması (p=0.009) istatistiksel olarak anlamlı bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kapsamlı risk skorlama sistemimizi oluşturduk. Modelimiz sekiz parametreden oluşmaktadır. Kötü prognoza sahip hastaların puan ortalamaları diğer hastalara göre anlamlı derecede yüksekti. Oluşturduğumuz skorlama sisteminin prognoz ve tedavi stratejisinin belirlenmesinde kapsamlı, kolay uygulanabilir ve güvenilir bir yöntem olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, kötü prognoz; mortalite; skorlama sistemi.

Sinem Özcan, Sinem Dogruyol, Abdullah Osman Koçak, Burak Acar, İlker Akbaş. Is It Possible to Have a Risk Scoring System that Provides Early Warning of the Poor Prognosis in COVID-19?. South Clin Ist Euras. 2022; 33(2): 156-161

Corresponding Author: Sinem Özcan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale