ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of Upper Extremity Function and Exercise Capacity after Pancoast Tumor Surgery [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 341-345 | DOI: 10.14744/scie.2022.46793

Evaluation of Upper Extremity Function and Exercise Capacity after Pancoast Tumor Surgery

Talha Doğruyol1, Halime Sinem Barutçu2, Selime Kahraman1, Fatma Tuğba Özlü1, Attila Özdemir1, Berk Çimenoğlu1, Mesut Buz1, Fatih Doğu Geyik3, Recep Demirhan1
1Department of Thoracic Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: The impairment of arm functions can be observed after trimodality therapy for superior sulcus tumors due to several reasons, such as the tumor invasion of the brachial plexus and subclavian arteries, fibrosis secondary to radiotherapy, neuropathy secondary to chemotherapy, and morbidity caused by surgical resection. This study aimed to evaluate patients’ arm functions and functional exercise capacities after Pancoast tumor surgery.
METHODS: The study included patients that underwent surgery for superior sulcus tumors in our clinic after neoadjuvant therapy between April 2017 and April 2022. The patients were evaluated in terms of age, gender, pathology, neoadjuvant treatment, resection, reconstruction material used, mean hospital stay, drain withdrawal time, amount of drainage, morbidity, mortality, arm functions, and functional exercise capacities.
RESULTS: Between the specified dates, 18 patients underwent surgery for Pancoast tumors in our clinic. All the patients were male. The mean age was calculated as 62.7±8.0 years. The operation was performed on the right side in 12 patients and the left in six. The most frequently performed procedure was upper lobectomy, while bilobectomy was performed in one patient. Prolonged air leak was the most common morbidity (n=5, 27.7%), but no surgical mortality was observed. Non-surgical upper extremity ranges of motion were complete, and joint limitations were found in the extremity on the surgical side at a rate varying between 28 and 78%, depending on shoulder motion. The patients’ mean postoperative six-minute walk test distance was recorded as 536.6±85.7 meters.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Preserving the arm and shoulder functions of these patients has gained more importance since it increases the quality of life of these patients. Unfortunately, this study showed that the patients’ arm functions were restricted, and functional exercise capacities decreased after Pancoast tumor surgery. Therefore, we recommend that intensive physiotherapy programs be planned for these patients starting from the pre-operative period.

Keywords: Lung cancer, pancoast; physiotherapy; superior sulcus; trimodality therapy.

Pancoast tümörü cerrahisi sonrası üst ekstremite fonksiyonlarının ve egzersiz kapasitesinin değerlendirilmesi

Talha Doğruyol1, Halime Sinem Barutçu2, Selime Kahraman1, Fatma Tuğba Özlü1, Attila Özdemir1, Berk Çimenoğlu1, Mesut Buz1, Fatih Doğu Geyik3, Recep Demirhan1
1Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü
2Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
3Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Anestezioloji ve Reanimasyon Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Süperior sulkus tümörlerinin trimodalite tedavisi sonrası kol fonksiyonlarında bozulma gözlenebilmektedir. Bunun sebepleri brakial pleksus ve subklavyen damarların tümör tarafından invazyonu, radyoterapiye sekonder fibrozis, kemoterapiye sekonder nöropati ve cerrahi rezeksiyona bağlı morbidite olarak sayılabilir. Bu çalışmada amaç pancoast tümörü cerrahisi sonrası hastaların kol fonksiyonları ve fonksiyonel egzersiz kapasitelerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2017 Nisan–2022 Nisan tarihleri arasında neoadjuvan tedavi sonrası kliniğimizde süperior sulkus tümörü nedeniyle opere edilmiş olan hastalar çalışmaya alındı. Hastalar yaş, cinsiyet, patoloji, neoadjuvan tedavi, rezeksiyon, kullanılan rekonstrüksiyon materyali, ortalama yatış süresi, dren çekilme süresi, drenaj miktarı, morbidite, mortalite, kol fonksiyonları ve fonksiyonel egzersiz kapasiteleri bakımından değerlendirildi.
BULGULAR: Belirtilen tarihler arasında kliniğimizde toplamda 18 hastaya pancoast tümörü nedeniyle cerrahi uygulandı. Hastaların tamamı erkekti. Yaş ortalaması 62.7±8.0 olarak hesaplandı. On iki hastaya sağ taraftan girişim, altı hastaya sol taraftan girişim yapıldı. En sık üst lobektomi yapılırken, bir hastaya bilobektomi yapıldı. Morbidite olarak en sık uzamış hava kaçağı (n=5, %27.7) görülürken, cerrahi mortalite görülmedi. Cerrahi olmayan üst ekstremite hareket açıklıkları tam iken, cerrahi olan taraftaki ekstremitede, omuz hareketine göre %28–78 arasında eklem limitasyonları saptandı. Hastaların postoperatif 6 dakika yürüme testi ortalaması 536.6±85.7 metre olarak kaydedildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastaların kol ve omuz fonksiyonlarının korunması, yaşam kalitelerini arttıracağından daha da önem kazanmıştır. Çalışmamızda pancoast cerrahisi sonrası kol fonksiyonlarının kısıtlandığı ve fonksiyonel egzersiz kapasitesinin düştüğü gösterilmiştir. Bu nedenle bu hastalara preoperatif dönemden itibaren başlayan yoğun fizyoterapi programları planlanması gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, fizyoterapi; pancoast; superior sulkus; trimodalite tedavisi.

Talha Doğruyol, Halime Sinem Barutçu, Selime Kahraman, Fatma Tuğba Özlü, Attila Özdemir, Berk Çimenoğlu, Mesut Buz, Fatih Doğu Geyik, Recep Demirhan. Evaluation of Upper Extremity Function and Exercise Capacity after Pancoast Tumor Surgery. South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 341-345

Corresponding Author: Talha Doğruyol, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale