ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Comparison of COVID-19 Fear and Dietary Habits During the Pandemic [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(1): 65-72 | DOI: 10.14744/scie.2022.46667

Comparison of COVID-19 Fear and Dietary Habits During the Pandemic

Muhammed Fatih Baran1, Selma Pekgör1, Mehmet Ali Eryılmaz2
1Department of Family Medicine, Konya City Hospital, Konya, Türkiye
2Department of General Surgery, Konya City Hospital, Konya, Türkiye

INTRODUCTION: Restrictions and quarantine practices imposed with the epidemic have also changed the lifestyle and food habits of individuals. The aim of this study is to examine the fear created by the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic and the effect of this fear on dietary habits.
METHODS: This research was conducted with 622 people who applied to the Health Sciences University Konya Training and Research Hospital Training Family Health Center No. 78 for any reason and agreed to participate in the study. Participants filled out the sociodemographic information form, Coronavirus Phobia Scale (C19P-S), and Three-Factor Eating Questionnaire (TFEQ). The SPSS 22.0 program was used for data analysis.
RESULTS: 54.8% (n=341) of the participants aged 18–65 included in the study were female and 45.2% (n=281) were male. In the C19P-S, scores of women in the subdimensions and their total score (p<0.005) were found to be higher than men. In the C19P-S, scores of those with chronic diseases in the psychological (p=0.007), somatic (p<0.001), and economic subdimensions (p=0.002) and their total score (p=0.001) were found to be higher. Emotional eating levels of those who test positive for COVID-19 (p=0.013) and health-care workers (p=0.001) were found to be higher. A positive correlation was detected between the total of the TFEQ and the somatic (p<0.001), social (p=0.004), and economic (p<0.001) subdimensions of the C19P-S.
DISCUSSION AND CONCLUSION: COVID-19 fear was found to be higher in the 1st month of the pandemic and in people who are older, female, who have chronic diseases, and COVID-19 patients nearby. Emotional eating levels were found to be high in those with high COVID-19 phobia, who are under 35 years old, women, health-care workers, and obese. During the COVID-19 pandemic period, it is recommended to take preventive measures for psychiatric diseases and nutrition disorders in risk groups.

Keywords: Coronavirus disease 2019 phobia, nutritional deficiency; pandemic; Three-Factor Eating Questionnaire.

Pandemi Sürecinde COVID-19 Korkusu ile Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması

Muhammed Fatih Baran1, Selma Pekgör1, Mehmet Ali Eryılmaz2
1Konya Şehir Hastanesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Konya
2Konya Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19 salgını bireyleri sosyal, ekonomik ve ruhsal yönden etkilemektedir. Salgınla birlikte uygulanan kısıtlamalar ve karantina uygulamaları bireylerin yaşam tarzını ve beslenme alışkanlıklarını da değiştirmiştir. Bu çalışmanın amacı; COVID-19 pandemisinin oluşturduğu korku ve bu korkunun beslenme alışkanlıkları üzerine etkisini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 78 no’lu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’ne herhangi bir nedenle başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 622 kişi ile yapıldı. Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların antropometrik ölçümleri kaydedildi. Katılımcılara sosyodemografik bilgi formu, Koronavirüs Fobisi Ölçeği ve Üç Faktörlü Beslenme Anketi doldurtuldu. Verilerin analizinde SPSS 22.0 programı kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 18–65 yaş arası katılımcıların %54.8’i (n=341) kadın, %45.2’si (n=281) erkekti. Katılımcıların yaş ortalaması 34.29±0.49 olarak bulundu. Koronavirüs Fobisi Ölçeği’nde psikolojik (p<0.001), somatik (p=0.002), sosyal (p=0.002), ekonomik (p=0.003) alt boyutlarda ve toplam puanda (p<0.001) kadınların puanları erkeklerden daha yüksek bulundu. Kronik hastalığı olanların Koronavirüs Fobisi Ölçeği’nin psikolojik (p=0.007), somatik (p<0.001), ekonomik alt boyutlarında (p=0.002) ve toplam (p=0.001) puanları daha yüksek bulun-du. COVID-19 testi pozitif olanların (p=0.013) ve sağlık çalışanlarının (p=0.001) duygusal yemek yeme seviyeleri daha yüksek bulundu. Üç Faktörlü Beslenme Anketi’nin toplam puanıyla Koronavirüs Fobisi Ölçeği’nin somatik (p<0.001), sosyal (p=0.004) ve ekonomik (p<0.001) alt boyutu arasında pozitif yönde korelasyon tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: COVID-19 korkusunun ileri yaşta, kadın cinsiyette, kronik hastalığı olanlarda, yakınlarında COVID-19 hastası olanlarda ve pandeminin ilk aylarında daha yüksek olduğu saptandı. COVID-19 fobisi yüksek olanlarda, 35 yaş altında, kadınlarda, sağlık çalışanlarında ve obezlerde duygusal yemek yeme seviyesi yüksek bulundu. COVID-19 pandemi döneminde riskli olan gruplarda psikiyatrik hastalıklar ve beslenme bozuklukları için önleyici tedbirler alınması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 fobisi, beslenme bozukluğu; pandemi; Üç Faktörlü Beslenme Anketi.

Muhammed Fatih Baran, Selma Pekgör, Mehmet Ali Eryılmaz. Comparison of COVID-19 Fear and Dietary Habits During the Pandemic. South Clin Ist Euras. 2023; 34(1): 65-72

Corresponding Author: Muhammed Fatih Baran, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale