ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Rare Case of Nosocomial Urosepsis in an Elderly Patient: Sphingomonas Paucimobilis [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 106-108 | DOI: 10.14744/scie.2019.46362

A Rare Case of Nosocomial Urosepsis in an Elderly Patient: Sphingomonas Paucimobilis

Ayşegül Seremet Keskin, Filiz Kizilates, Kübra Demir Önder
Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Universty of Health Sciences Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey

Sphingomonas paucimobilis is an aerobic, non-fermentative, non-spore-forming, yellow-pigmented, very slow-moving, Gram-negative bacillus. Sphingomonas paucimobilis can cause bacteremia, pneumonia, catheter-related bloodstream infections, meningitis, peritonitis, osteomyelitis, septic arthritis, postoperative endophthalmitis, lung and spleen abscesses, and urinary and biliary system infections. It can lead to infections in healthy and immunocompromised individuals through a variety of mechanisms. This report describes a rare case of urosepsis due to Sphingomonas paucimobilis.

Keywords: Elderly patient, Sphingomonas paucimobilis; urosepsis.

Yaşlı Bir Hastada Nadir Görülen Hastane Kaynaklı Ürosepsis Etkeni: Sphingomonas Paucimobilis

Ayşegül Seremet Keskin, Filiz Kizilates, Kübra Demir Önder
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Sphingomonas paucimobilis aerop, non-fermantatif, spor oluşturmayan, sarı pigmentli, çok yavaş hareketli gram negatif bir basildir. Bakteriyemi, pnömoni, kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları, menenjit, peritonit, osteomiyelit, septik artrit, ameliyat sonrası endoftalmit, akciğer ve dalak apseleri, üriner ve biliyer sistem enfeksiyonlarına neden olabilmektedir. Sağlıklı ve immün sistemi baskılanmış kişilerde enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Hastane su sistemine kolonizasyonu nedeni ile bildirilen salgınlar mevcuttur. Ayrıca hastanelerde hemodiyaliz ve steril ilaç solüsyonlarında bulunabilmektedir. Bu olgu, literatürde immünsuprese olmayan yaşlı hastalarda Sphingomonas paucimobilis’e bağlı gelişen ürosepsis olgularına nadir rastlandığı için sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sphingomonas paucimobilis, ürosepsis; yaşlı hasta.

Ayşegül Seremet Keskin, Filiz Kizilates, Kübra Demir Önder. A Rare Case of Nosocomial Urosepsis in an Elderly Patient: Sphingomonas Paucimobilis. South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 106-108

Corresponding Author: Ayşegül Seremet Keskin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale