ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Comparison of Resolvin D1 Levels in Patients with Aneurysmal Subarachnoid Haemorrhage with Those in Healthy Controls [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(3): 273-279 | DOI: 10.14744/scie.2021.46036

Comparison of Resolvin D1 Levels in Patients with Aneurysmal Subarachnoid Haemorrhage with Those in Healthy Controls

Bekir Can Kendirlioğlu1, Evren Aydoğmuş1, Tufan Hicdönmez2
1Department of Neurosurgery, University of Health Sciences Kartal Dr.Lütfi Kırdar City Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Neurosurgery, İstinye University Liv Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The literature points to the role of neuroinflammation in the aetiology of vasospasm, which is the leading cause of mortality and morbidity after aneurysmal subarachnoid haemorrhage. Neuroinflammation has been found to contribute to early and delayed brain injury, both of which are associated with poor clinical outcomes. Resolvin D1 is hypothesised to have a protective effect on neurons against apoptosis and has anti-inflammatory and pro-resolving effects on the neuroinflammation and vasospasm after aneurysmal subarachnoid haemorrhage. In this study, we aimed to investigate the serum resolvin D1 levels and its possible relationship with vasospasm and inflammatory markers, such as C-reactive protein, neutrophil and albumin in patients with aneurysmal subarachnoid haemorrhage.
METHODS: Fifteen patients with spontaneous aneurysmal subarachnoid haemorrhage between June 2017 and May 2018 presenting at our institution were included in the study. Their data were compared with those of 17 healthy volunteers. Patients with aneurysmal subarachnoid haemorrhage were divided into two groups: the subarachnoid haemorrhage with vasospasm group (8 patients), which included patients with subarachnoid haemorrhage and angiographic vasospasm, and subarachnoid haemorrhage without vasospasm group (7 patients), which included patients with subarachnoid haemorrhage without angiographic vasospasm. Serial serum resolvin D1 measurements were taken on days 1, 4, 9 and 14 after subarachnoid haemorrhage.
RESULTS: Resolvin D1 levels were statistically significantly higher on day 1 after subarachnoid haemorrhage in patients with angiographic vasospasm (p=0.021). Additionally, in the group with angiographic vasospasm, all the measured resolvin D1 values were also higher compared to other groups. The measurements of serum C-reactive protein and neutrophil levels were found to be statistically significantly higher on day 1 after subarachnoid haemorrhage in both groups compared to the control group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Resolvin D1 levels tend to increase secondary to inflammation because of its neuroprotective and anti-inflammatory properties. Thus, high resolvin D1levels in the subarachnoid haemorrhage + vasospasm group indicated that inflammatory processes play a role in the aetiopathogenesis of angiographic vasospasm after aneurysmal subarachnoid haemorrhage. Consequently, resolvin D1 might be an important biomarker in the prediction of the angiographic vasospasm after aneurysmal subarachnoid haemorrhage.

Keywords: Neuroinflammation, resolvin D1; subarachnoid haemorrhage; vasospasm.

Anevizmal Subaraknoid Kanamalı Hastalarda Resolvin D1 Düzeylerinin Sağlıklı Kontrollerdekilerle Karşılaştırılması

Bekir Can Kendirlioğlu1, Evren Aydoğmuş1, Tufan Hicdönmez2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr.Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
2İstinye Üniversitesi Liv Hospital Vadistanbul, Nöroşirürji Anabilimdalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Literatür, anevrizmal subaraknoid kanamadan sonra önde gelen mortalite ve morbidite nedeni olan vazospazmın etiyolojisinde nöroinflamasyonun rolüne işaret etmektedir. Resolvin D1’in nöronlar üzerinde apoptoza karşı koruyucu bir etkiye sahip olduğu ve anevrizmal subaraknoid kanamadan sonra nöroinflamasyon ve vazospazm üzerinde anti-inflamatuar etkisi olduğu varsayılmaktadır. Bu çalışmada, anevrizmal subaraknoid kanamalı hastalarda serum resolvin D1 düzeylerini ve bunun vazospazm ve C-reaktif protein, nötrofil ve albümin gibi inflamatuar belirteçlerle olası ilişkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Spontan anevrizmal subaraknoid kanaması olan 15 hastanın verileri, 17 sağlıklı gönüllünün verileriyle karşılaştırıldı. Anevrizmal subaraknoid kanamalı hastalar iki gruba ayrıldı: anjiyografik vazospazm olan subaraknoid kanama grubu (8 hasta) ve anjiografik vazospazm olmayan subaraknoid kanama grubu (7 hasta). Subaraknoid kanamadan sonra 1, 4, 9 ve 14. günlerde seri serum resolvin D1 ölçümleri alındı.
BULGULAR: Resolvin D1 seviyeleri, anjiyografik vazospazmı olan hastalarda subaraknoid kanamadan sonraki birinci günde istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p=0.021). Ayrıca anjiyografik vazospazmı olan grupta da ölçülen tüm resolvin D1 değerleri diğer gruplara göre daha yüksekti. Serum C-reaktif protein ve nötrofil düzeylerinin ölçümleri, kontrol grubuna kıyasla her iki grupta da subaraknoid kanamadan sonraki birinci günde istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Resolvin D1 seviyeleri, nöroprotektif ve antiinflamatuar özelliklerinden dolayı inflamasyona sekonder yükselme eğilimindedir. Böylece subaraknoid kanama + vazospazm grubunda yüksek resolvin D1 seviyeleri, anevrizmal subaraknoid kanama sonrası anjiyografik vazospazmın etyopatogenezinde inflamatuar süreçlerin rol oynadığını göstermiştir. Sonuç olarak, resolvin D1, anevrizmal subaraknoid kanama sonrası anjiyografik vazospazmın tahmininde önemli bir biyobelirteç olabilir.

Anahtar Kelimeler: Nöroenflamasyon, resolvin D1; subaraknoid kanama; vazospazm.

Bekir Can Kendirlioğlu, Evren Aydoğmuş, Tufan Hicdönmez. Comparison of Resolvin D1 Levels in Patients with Aneurysmal Subarachnoid Haemorrhage with Those in Healthy Controls. South Clin Ist Euras. 2021; 32(3): 273-279

Corresponding Author: Evren Aydoğmuş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale