ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Effect of Port-Site Local Anesthetic Application and Standard Analgesics on Postoperative Pain Management in Laparoscopic Cholecystectomy: A Prospective, Comparative Study [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(3): 263-267 | DOI: 10.14744/scie.2023.45087

The Effect of Port-Site Local Anesthetic Application and Standard Analgesics on Postoperative Pain Management in Laparoscopic Cholecystectomy: A Prospective, Comparative Study

Ahmet Başkent, Baver Barış
Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital Department of General Surgery. İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: We aimed to investigate the effects of bupivacaine applied to the port sites after laparoscopic cholecystectomy (LC) on postoperative pain (POP) intensity.
METHODS: The study included 188 patients who underwent LC under elective conditions for symptomatic cholelithiasis. Patients: 93 patients who received bupivacaine instead of the port were divided into the bupivacaine group, and 95 patients who received postoperative analgesia with nonsteroidal anti-inflammatory/tramadol drugs were divided into the Standard Analgesia Group. Pain was measured by the Visual Analog Scale (VAS) in all patients at the 1st, 6th, 12th, and 24th h postoperatively. All analgesic drugs administered to the patients were recorded.
RESULTS: There was no difference between the two groups in terms of demographic characteristics, duration of surgery, or hospitalization. The mean VAS score at 1st, 6th, 12th, and 24th h was 3.6, 4.4, 2.1, and 1.9 in the Bupivacaine Group, while it was 7.6, 6.9, 2.3, and 2.1 in the Standard Analgesia Group. A statistically significant (p<0.001) reduction in pain intensity was detected in the Bupivacaine Group compared to the patients in the Standard Analgesia Group at the 1st and 6th h. On the other hand, there was no difference in pain intensity at 12th and 24th h. There was a significant decrease in analgesic use in the bupivacaine group. No major complications or mortality were observed in any patient.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Local anesthetic (Bupivacaine) application to the port sites after LC provides a significant decrease in pain intensity in the first 6 h postoperatively. We also believe that fewer analgesic drugs will be used for POP in these patients.

Keywords: Bupivacaine, laparoscopic cholecystec-tomy, port-site anesthesia, postoperative pain; standard analgesia.

Laparoskopik Kolesistektomide Port Yeri Lokal Anestezik Uygulaması ve Standart Analjeziklerin Postoperatif Ağrı Yönetimi Üzerine Etkileri: Prospektif, Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Ahmet Başkent, Baver Barış
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı. İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik kolesistektomi (LC) sonrası port yerlerine uygulanan bupivakainin postoperatif ağrı şiddeti üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya elektif şartlarda LC uygulanan 188 hasta alındı. Hastalar, port yerine bupivakain uygulanan 93 hasta bupivakain grubu ve postoperatif non-steroid antieflamatuvar/tramadol ilaçlar ile analjezi sağlanan 95 hasta standart analjezi grubu olarak ikiye ayrıldı. Bütün hastalar ameliyat sonrası 1., 6., 12. ve 24. saatte Visual Analog Skala (VAS) ile ağrı ölçümü yapıldı. Hastalara uygulanan bütün analjezik ilaçlar kayıt altına alındı.
BULGULAR: Her iki grup arasında demografik özellikler, ameliyat ve hastanede yatış süreleri açısından fark yoktu. İlk 1., 6., 12. ve 24. saatte VAS skoru bupivakain grubunda ortalama 3.6, 4.4, 2.1 ve 1.9 iken, standart analjezi grubunda 7.6, 6.9, 2.3 ve 2.1 idi. Bupivakain grubunda 1. ve 6. saatte standart analjezi grubundaki hastalara göre ağrı şiddetinde istatistiksel olarak anlamlı derecede azalma saptandı (p<0.001). Buna karşılık 12. ve 24. saatlerde ağrı şiddetinde fark saptanmadı. Bupivakain grubunda analjezik kullanımında belirgin azalma görüldü. Hiçbir hastada majör komplikasyon ve mortalite görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: LC sonrası port yerlerine lokal anestezik (bupivakain) uygulaması postoperatif ilk 6 saatte ağrı şiddetinde belirgin azalma sağlamaktadır. Ayrıca bu hastalarda postoperatif ağrı için daha az analjezik ilaç kullanılacağına inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik kolesistektomi, postoperatif ağrı, port-site anestezi, bupivakain; standart analjezi.

Ahmet Başkent, Baver Barış. The Effect of Port-Site Local Anesthetic Application and Standard Analgesics on Postoperative Pain Management in Laparoscopic Cholecystectomy: A Prospective, Comparative Study. South Clin Ist Euras. 2023; 34(3): 263-267

Corresponding Author: Ahmet Başkent, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale