ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Tracheostomy Experiences in 37 Children during 12 Years: A Retrospective Study [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(1): 91-96 | DOI: 10.14744/scie.2023.44452

Tracheostomy Experiences in 37 Children during 12 Years: A Retrospective Study

Olga Devrim Ayvaz, Ayşenur Celayir, Muhammed Hamidullah Çakmak
Department of Pediatric Surgery, University of Health Sciences, İstanbul Zeynep Kamil Maternity and Children’s Diseases Health Training and Research Center, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: The most important indication for tracheotomy in children is long-term intubation due to cardiopulmonary and neurological diseases. Pediatric tracheostomy is associated with varying complication (10–58%) and mortality (0–3.6%) rates. Herein, we aimed to pres-ent the results of our 12 years of pediatric tracheostomy experience.
METHODS: This was a retrospective study of medical records of pediatric patients who underwent tracheostomy in our pediatric surgery department from 2009 to 2021.
RESULTS: During 12 years, 37 tracheostomies were performed in 17 (45.9%) males and 20 (54.1%) female children, and the median age was 5 months (min: 2 months–14 years). Emergency tracheostomy was performed in 8 (21.6%), while planned tracheostomy in 29 (78.4%). During the operation and early postoperative days, any medical problem was detected in 34 (91.9%) patients, while 2 (5.4%) neonates with tracheal atresia were lost in the first and second postoperative days. One patient was desaturated (2.7%) due to decannulation during the tracheostomy dressing; however, tracheostomy cannula was safely inserted again after intratracheal intubation. Two cannulas were removed; granulation tissue was formed in 1 case, and occlusion of the cannula was observed in 2 cases (one on the post-operative 2nd day, and the second one on the post-operative 10th day) as complications of tracheostomy. Twenty-three patients (62.2%) survived, and 14 (37.8%) patients died. Among the surviving patients, two tracheostomies were closed in a boy (with congenital diaphragmatic hernia), and in a girl (with esophageal atresia, distal tracheoesophageal fistula, severe tracheomalacia, and Fallot tetralogy), 3 years postoperatively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pediatric tracheotomy can be successfully performed with minimal complication rates through appropriate surgical technique and adequate postoperative care.

Keywords: Children, complications; emergency tracheostomy; planned tracheostomy.

12 Yıllık Süreçte 37 Çocukta Trakeostomi Tecrübelerimiz: Retrospektif Çalışma

Olga Devrim Ayvaz, Ayşenur Celayir, Muhammed Hamidullah Çakmak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuklarda trakeotomi için en önemli endikasyon kardiyopulmoner ve nörolojik hastalıklar nedeniyle uzun süreli entübasyondur. Pediatrik trakeostomi %10 ile %58 arasında değişen bir komplikasyon oranı ve %0 ile %3,6 arasında değişen bir ölüm oranı ortaya koymaktadır. 12 yıllık trakeostomi deneyimlerimizi anlatmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, Türkiye’de Çocuk Cerrahisi Kliniğimizde 2009-2021 yılları arasında trakeostomi uygulanan çocuk hastaların tıbbi kayıtlarının retrospektif olarak incelenmesidir.
BULGULAR: Bölümümüzde 12 yıl boyunca 37 çocuğa trakeostomi açıldı. 17’si erkek (%45.9), 20’si kadın (%54.1) idi. Ortanca trakeostomi yaşı 5 aylıktı (min: 2ay-maks: 14yıl). Acil trakeostomi 8’inde (%21,6), planlanan trakeostomi 29’unda (%78,4) yapıldı. Ameliyat sırasında ve ame-liyat sonrası erken günlerde 34 hastada (%91,9) herhangi bir sorun yaşanmadı, trakeal atrezili 2 yenidoğan (%5,4) birinci ve ikinci günlerde kaybedildi. Bir hastada pansuman sırasında kanülün yanlış yerleştirilmesi nedeniyle desatüre (%2.7) oldu, kanül entübasyondan sonra tekrar güvenli bir şekilde yerleştirildi. Trakeostomi komplikasyonları olarak 2-kanül çıkması, 1-granülasyon, 2-kanül oklüzyonu (biri postoperatif 2.günde ve diğeri ise postoperatif 10.günde) görüldü. 23 olgu (%62.2) hayatta kaldı, 14 olgu (%37.8) kaybedildi. Hayatta kalan hastalardan 3 yıl sonra KDH’li bir erkek çocukta ve EA+Distal TEF+Şiddetli Trakeomalazi+Fallot Tetralojisi olan bir kız çocuğunda iki trakeostomi kapatıldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pediatrik trakeotomi, uygun cerrahi teknik ve yeterli postoperatif bakım ile minimal komplikasyon oranları ile başarıyla gerçekleştirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Acil trakeostomi, çocuk; komplikasyon; planlı trakeostomi.

Olga Devrim Ayvaz, Ayşenur Celayir, Muhammed Hamidullah Çakmak. Tracheostomy Experiences in 37 Children during 12 Years: A Retrospective Study. South Clin Ist Euras. 2023; 34(1): 91-96

Corresponding Author: Olga Devrim Ayvaz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale