ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Who should Perform the Asthma Control Test: Patient? Physician? [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 64-68 | DOI: 10.14744/scie.2019.42243

Who should Perform the Asthma Control Test: Patient? Physician?

Seda Beyhan Sagmen, Sevda Şener Cömert, Coşkun Doğan, Elif Torun Parmaksız, Ali Fidan, Banu Musaffa Salepci, Nesrin Kıral
Department of Chest Diseases, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: In the management of asthma disease, the aim is to keep the disease under control with treatment. Asthma control test (ACT) is the most widely used and important test that is easily figured out by the patients. This test is filled by the patient during the clinical practice. The present study aims to evaluate how the filling of ACT by the physician will affect the outcome and the concordance of results with clinical and functional parameters.
METHODS: Patients who applied to the Outpatient Clinic of Chest Diseases in our Hospital between dates of June–August 2016 and who had at least one year of asthma diagnosis were included in this study. The patients filled their own answers to the ACT before the outpatient clinic examination. The same test was given to the patients by the doctor during physical examination.
RESULTS: A total of 105 asthma patients were included in this study whose mean age was 38.8±13.6 (14–76) years, 58 (55%) of them were female and 47 (44.8%) of them were male. Mean ACT score of the cases was 14.5±5.8, while it was 13.9±4.4 in the tests filled by the doctor. 33.3% of the cases were college graduates, 23.8% of them were high school graduates, 38.1% of them were primary school graduates, and 4.8% of them were middle school graduates. A statistically significant difference was detected (p=0.02) between the results of asthma control tests filled by the doctor and that of those filled by the patients. It was detected that the status of education of the patient was the factor with the highest impact on the situation. It was found that ACT results filled by doctors were in higher concordance with clinical and functional parameters.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study demonstrated that ACT being filled by the doctor in societies with lower levels of educational status would yield results that were in higher concordance with asthma control.

Keywords: Asthma, asthma control test; educational status.

Astım Kontrol Testi’ni Kim Yapmalı: Hasta? Hekim?

Seda Beyhan Sagmen, Sevda Şener Cömert, Coşkun Doğan, Elif Torun Parmaksız, Ali Fidan, Banu Musaffa Salepci, Nesrin Kıral
SBU Kartal Dr. Lutfi Kirdar EAH Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Astım hastalığının tedavisinde, hastalığın tedavi ile kontrol altında tutulması hedeflenmektedir. Astım kontrol testi (AKT) günümüzde en çok kullanılan, hastalar ve aileleri tarafından da kolayca anlaşılan ve astımın iyi veya kötü seyirde olduğunu gösteren önemli bir testtir. Bu test klinik pratikte hasta tarafından doldurulmaktadır. Çalışmanın amacı AKT’nin hekim tarafından doldurulmasının sonucu nasıl etkileyeceğinin ve sonuçların klinik ve fonksiyonel parametreler ile uyumunun değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya hastanemiz göğüs hastalıkları polikliniğine Haziran–Ağustos 2016 tarihleri arasında başvuran ve en az bir yıldır astım tanısı olan hastalar dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, fizik muayene bulguları, solunum fonksiyon testi değerleri, almakta oldukları astım tedavisi, eğitim durumları, aylık gelirleri ve çalışma durumları kayıt edildi. Hastalar poliklinik muayenesi öncesi kendileri AKT cevapladılar. Aynı test muayene sırasında hastaya doktor tarafından tekrar soruldu. İki testin sonuçlarının birbirleri ile uyumu, bunu etkileyen faktörler ve AKT sonuçlarının klinik ve fonksiyonel parametreler ile olan ilişkisi SPSS 17.0 ile istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya yaş ortalamaları 38.8±13.6 (14–76) yıl olan, 58 (%55) kadın 47 (%44.8) erkek toplam 105 astım hastası alındı. Olguların AKT ortalama puanı 14.5±5.8, hekim tarafından yapılan testte ise 13.9±4.4 idi. Olguların 33.3’ü üniversite, %23.8’i lise, %38.1’i ilkokul, %4.8’i ise ortaokul mezunu idi. Astım kontrol testinin hekim tarafından doldurulması ile hasta tarafından doldurulması arasında sonuçlarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görüldü (p=0.02). Hastanın eğitim durumunun bunu etkileyen en önemli faktör olduğu saptandı. Hekim tarafından yapılan AKT’nin sonuçlarının klinik ve fonksiyonel parametreler ile daha uyumlu olduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız bize eğitim düzeyi düşük olan toplumlarda AKT’nin hekim tarafından yapılmasının astım kontrolü ile daha uyumlu sonuçlar verebileceğini gösterdi. Bu amaçla astım çalışma gruplarının çok merkezli ve daha geniş hasta sayısı ile çalışmalar yapmasının yol gösterici olacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Astım, astım kontrol testi; eğitim düzeyi.

Seda Beyhan Sagmen, Sevda Şener Cömert, Coşkun Doğan, Elif Torun Parmaksız, Ali Fidan, Banu Musaffa Salepci, Nesrin Kıral. Who should Perform the Asthma Control Test: Patient? Physician?. South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 64-68

Corresponding Author: Seda Beyhan Sagmen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale