ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Investigation of the Effects of Maresin-1 on Testicular Ischemia Reperfusion Induced Oxidative Stress [SCIE]
SCIE. 2020; 31(3): 187-191 | DOI: 10.14744/scie.2020.39205

Investigation of the Effects of Maresin-1 on Testicular Ischemia Reperfusion Induced Oxidative Stress

Ayhan Tanyeli1, Ersen Eraslan2, Mustafa Can Güler1, Fazile Nur Ekinci Akdemir3, Derya Güzel Akdoğan4, Ömer Topdağı5, Elif Polat6
1Department of Physiology, Faculty of Medicine, Atatürk University, Erzurum, Turkey
2Department of Physiology, Faculty of Medicine, Bozok University, Yozgat, Turkey
3Department of Nutrition and Dietetics, High School of Health, Ağrı İbrahim Çeçen University, Ağrı, Turkey
4Department of Physiology, Faculty of Medicine, Sakarya University, Sakarya, Turkey
5Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Atatürk University, Erzurum, Turkey
6Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Atatürk University, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study is to examine the protective effects of maresin 1 on testicular injury induced by ischemia reperfusion.

METHODS: 24 Sprague-Dawley male rats were divided into 3 groups. The groups are planned as follows; sham, ischemia reperfusion and ischemia reperfusion+maresin 1 groups. The spermatic cord was detected and clamped for 2 hours to establish the prompt. After 2 hours, the clamp was removed and testicular reperfusion was achieved for 2 hours. At the end of the reperfusion phase, testicular tissues were taken and total antioxidant capacity (TAC), total oxidant capacity (TOC), superoxide dismutase (SOD), malondialdehyde (MDA) and myeloperoxidase (MPO) levels were determined by spectrophotometric method.

RESULTS: In the ischemia-reperfusion group, TOS and MDA and MPO are increased, the levels of TAS and SOD molecules are decreased. TOS and SOD levels are increased and TAS, MDA and MPO levels are decreased in the Maresin-1 treatment group.

DISCUSSION AND CONCLUSION: These results show us that a single dose of maresin-1 application is effective against oxidative damage caused by ischemia reperfusion.

Keywords: Inflammatory, maresin 1; oxidative stress; rat; testicular ischemia reperfusion

Testiküler İskemi Reperfüzyon ile İndüklenen Oksidatif Strese Maresin-1’in Etkilerinin Araştırılması

Ayhan Tanyeli1, Ersen Eraslan2, Mustafa Can Güler1, Fazile Nur Ekinci Akdemir3, Derya Güzel Akdoğan4, Ömer Topdağı5, Elif Polat6
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye
3Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, Ağrı, Türkiye
4Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dal, Sakarya, Türkiye
5Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
6Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, maresin 1'in iskemi reperfüzyonun indüklediği testis hasarı üzerindeki koruyucu etkilerini incelemektir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 24 Sprague-Dawley erkek sıçanlar 3 gruba ayrıldı. Gruplar şu şekilde planlanmıştır; sham, iskemi reperfüzyon ve iskemi reperfüzyon+ maresin 1 grupları. Spermatik kord tespit edildi ve istemi oluşturmak için 2 saat süre ile klempendi. İki saati takiben klemp çıkarıldı ve 2 saat boyunca testis reperfüzyonu sağlandı. Reperfüzyon aşamasının sonunda, testis dokuları alınarak total antioksidan kapasite (TAK), total oksidan kapasite (TOK), süperoksit dismütaz (SOD), malondialdehit (MDA) ve myeloperoksidaz (MPO) düzeyleri spektrofotometrik yöntemle belirlendi.
BULGULAR: İskemi-reperfüzyon grubunda TOS ve MDA ve MPO arttı, TAS ve SOD moleküllerinin seviyeleri azaldı. Maresin-1 tedavi grubunda TOS ve SOD düzeyleri artarken ve TAS, MDA ve MPO düzeyleri azaldı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu sonuçlar bize, tek doz maresin-1 uygulamasının, iskemi reperfüzyonunun neden olduğu oksidatif hasara karşı etkili olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: İnflamatuvar, maresin 1; oksidatif stres; sıçan; testiküler iskemi reperfüzyon.

Ayhan Tanyeli, Ersen Eraslan, Mustafa Can Güler, Fazile Nur Ekinci Akdemir, Derya Güzel Akdoğan, Ömer Topdağı, Elif Polat. Investigation of the Effects of Maresin-1 on Testicular Ischemia Reperfusion Induced Oxidative Stress. SCIE. 2020; 31(3): 187-191

Corresponding Author: Ayhan Tanyeli, Türkiye
LookUs & Online Makale