ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Impacts of Baseline Retinal Volume on Visual Outcomes in the Treatment of Diabetic Macular Edema [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 50-53 | DOI: 10.14744/scie.2019.36854

The Impacts of Baseline Retinal Volume on Visual Outcomes in the Treatment of Diabetic Macular Edema

Mümin Hocaoğlu, Mehmet Giray Ersöz, Murat Karaçorlu
Department of Ophthalmology, Istanbul Retina Institute, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: To assess the effects of initial retinal volume (RV) on visual acuity (VA) after intravitreal bevacizumab treatment for diabetic macular edema (DME).
METHODS: The data of 28 eyes of 19 patients treated with bevacizumab for clinically significant diabetic macular edema were retrospectively evaluated in this study. The association of visual acuity and letter gain with initial retinal volüme (RV) and central retinal thickness (CRT) after one year of treatment were evaluated.
RESULTS: Baseline VA was 58.9±11.9 letters; CRT was 564.2±125.1 µm and baseline RV was 12.4±2.3 mm3. At 12 months; VA was 67.4±11.6 letter; CRT was 410.2±124.2 µm and RV was 10.6±2.2 mm3 (p=0.001, p<0.001 and p<0.001, respectively). Following 9.7±2.3 injections, the mean VA gain at month 12 was +8.5 letters. Visual acuity after one year of treatment was correlated with baseline RV and baseline VA (r=-0.542 p=0.003 and r=0.485 p=0.009, respectively). The letters gain was correlated only with the baseline VA (r=-0.528, p=0.004). A multiple regression analysis was performed to investigate the relationship between the baseline VA, RV, CRT, serous macular detachment, age, the number of the injections, and letter gain and final VA. The factors significantly affecting the letters gain and final VA were baseline VA and baseline RV (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Baseline retinal volume seems to be an important factor predicting the response to anti-VEGF treatment in DME. Such objective and quantitative data would allow us to be more certain when discussing prognosis, treatment and monitoring strategies. Presumed prognostic factors as: macular ischemia, vitreoretinal interface abnormalities, cystoid degeneration and hard exudates should also be considered.

Keywords: Bevacizumab, diabetic macular edema; diabetic retinopathy; macular thickness; optical coherence tomography; retinal volume.

Diyabetik Maküla Ödemi Tedavisinde Başlangıç Retina Hacminin Görsel Sonuç Üzerindeki Etkisi

Mümin Hocaoğlu, Mehmet Giray Ersöz, Murat Karaçorlu
İstanbul Retina Enstitüsü, Göz Hastalıkları Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Diyabetik maküla ödemi (DMÖ) nedeniyle intravitreal bevacizumab tedavisi uygulanan hastalarda başlangıç retina hacminin son görme keskinliği (GK) ve harf kazanımı (HK) ile ilişkisini araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Klinik olarak anlamlı DMÖ nedeniyle intravitreal bevacizumab enjeksiyonu yapılan 19 hastanın 28 gözü geriye dönük olarak incelendi. Spektral-domain optik koherens tomografi (SD-OKT) ile ölçülen başlangıç retina hacmi (RH) ve santral retinal kalınlığının (SRK) bir yıl sonundaki GK ve harf kazanımı ile ilişkisi incelendi.
BULGULAR: Başlangıç GK 58.9±11.9 harf, SRK 564.2±125.1 µm ve başlangıç RH 12.4±2.3 mm3 iken final GK 67.4±11.6 harf, SRK 410.2±124.2 µm ve final RH 10.6±2.2 mm3 idi (sırasıyala, p=0.001, p<0.001, p<0.001). Ortalama 9.7±2.3 enjeksiyon sonrasında birinci yılda ortalama +8.5 harf kazanımı sağlandı. Final GK ile başlangıç RH ve başlangıç GK korale bulundu (sırasıyla; r=-0.542 p=0.003 ve r=0.485 p=0.009). Harf kazanımı ise sadece başlangıç GK ile korale bulundu (r=-0.528, p=0.004). Çoklu regresyon analizi sonrasında harf kazanımı ve final GK’ye etki eden faktörlerin başlangıç GK ve başlangıç RH olduğunu bulundu (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diyabetik maküla ödeminde başlangıç RH’nin intravitreal anti-VEGF tedavisi yanıtının belirlenmesinde SRK’dan daha anlamlı bir faktör olduğunu görülmüştür. Objektif ve kantitatif bilgi sağlayan bu gibi veriler görsel prognoz tayini, tedavi ve takip stratejisinin planlanması açısından yol gösterici olabilir. Tedavi yanıtını etkileyebilen, olası prognostik faktörler: maküla iskemisi ve vitreoretinal arayüz patolojileri, kistoid dejenerasyon, sert eksuda varlığı gibi morfolojik özellikler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bevacizumab, diyabetik maküla ödemi; diyabetik retinopati; maküla kalınlığı; optik koherens tomografi; retina hacmi.

Mümin Hocaoğlu, Mehmet Giray Ersöz, Murat Karaçorlu. The Impacts of Baseline Retinal Volume on Visual Outcomes in the Treatment of Diabetic Macular Edema. South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 50-53

Corresponding Author: Mümin Hocaoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale