ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Long-Term Results of Fine Needle Diathermy Occlusion of Corneal Vessels in the Treatment of Herpetic Corneal Neovascularization [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(2): 180-184 | DOI: 10.14744/scie.2021.35762

Long-Term Results of Fine Needle Diathermy Occlusion of Corneal Vessels in the Treatment of Herpetic Corneal Neovascularization

Burak Tanyıldız1, Nesrin Tutaş Günaydın1, Büşra Kaya1, Hatice Selen Kanar1, Eren Göktaş2, Baran Kandemir1
1Department of Ophthalmology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Ophthalmology, Boyabat 75th Year State Hospital, Sinop, Türkiye

INTRODUCTION: This study aimed to evaluate the long-term results of fine needle diathermy (FND) in the treatment of corneal neovascularization (CoNV) due to herpetic keratitis.
METHODS: We retrospectively reviewed the data of patients with herpetic keratitis CoNV who underwent FND. The demographic data, intraoperative and postoperative complications, preoperative and postoperative best corrected visual acuity (BCVA), and the number of FND procedure were recorded.
RESULTS: Twelve eyes of 12 patients with herpetic keratitis CoNV were included in the study. Two patients (16.7%) were females and 10 were males (83.3%). The mean age was 56.75±13.24 (39–88) years. The mean follow-up period was 20.58±9.79 (12–42) months. The mean number of FND was 1.33±0.65. The mean preoperative BCVA was 1.40±0.44 log MAR, and the mean postoperative BCVA was 1.11±0.52 log MAR (p=0.018). All eyes with herpetic CoNV were categorized based on the resolution of corneal vascularization and visual acuity improvement into complete regression (n=6, 50%), partial regression (n=4, 33.3%), and no regression (n=2, 16.7%). Subconjunctival hemorrhage developed in 2 patients (16.7%). Corneal perforation developed in 1 patient (8.3%) and was treated conservatively. During the follow-up period, no patient had CoNV activation after FND.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results indicated that FND treatment in CoNV due to herpetic keratitis was effective in preventing CoNV recurrence, and the visual acuity gained after FND treatment was preserved in the long-term follow-up.

Keywords: Corneal neovascularization, fine needle diathermy; herpetic keratitis.

Herpetik Stromal Keratite Bağlı Gelişen Korneal Neovaskülarizasyon Tedavisinde İnce İğne Diatermi Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları

Burak Tanyıldız1, Nesrin Tutaş Günaydın1, Büşra Kaya1, Hatice Selen Kanar1, Eren Göktaş2, Baran Kandemir1
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi, Göz Bölümü, Sinop, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Herpetik keratite bağlı kornea neovaskülarizasyonunun (KNV) tedavisinde ince iğne diatermi (İİD) tedavisinin uzun dönem sonuçlarını değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Herpetik keratit nedeniyle KNV gelişen ve İİD uygulanan hastaların verileri geriye dönük olarak incelendi. Demografik veriler, intraoperatif ve ameliyat sonrası komplikasyonlar, ameliyat öncesi ve sonrası en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK), İİD işlem sayısı kaydedildi.
BULGULAR: Herpetik keratite bağlı KNV gelişen 12 hastanın 12 gözü çalışmaya dahil edildi. Hastaların 2’si (%16.6) kadın, 10’u (%83.4) erkekti. Ortalama yaşları 56.75±13.24 (39-88) idi. Ortalama takip süresi 20.58±9.79 (12–42) aydı. Ortalama İİD sayısı 1.33±0.65 idi. Ameliyat öncesi ortalama EİDGK 1.40±0.44 log MAR ve ameliyat sonrası ortalama EİDGK 1.11±0.52 log MAR idi (p=0.018). Herpetik KNV’li tüm gözler, kornea vaskülarizasyonundaki gerileme ve görme keskinliğindeki iyileşmeye göre tam gerileme (n=6, %50), kısmi gerileme (n=4, %33.3) ve değişim olmaması (n=2, %16.7) şeklinde kategorize edildi. İki hastada (%16.7) subkonjonktival kanama gelişti. Bir hastada (%8.3) kornea perforasyonu gelişti ve konservatif olarak tedavi edildi. Takip süresi boyunca hiçbir hastada İİD’den sonra KNV aktivasyonu olmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Herpetik keratite bağlı KNV’de İİD tedavisinin KNV rekürrensini önlemede etkili olduğunu ve İİD tedavisi sonrası kazanılan görme keskinliğinin uzun dönem takipte korunduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Herpetik keratit, ince iğne diatermi; korneal neovaskülarizasyon.

Burak Tanyıldız, Nesrin Tutaş Günaydın, Büşra Kaya, Hatice Selen Kanar, Eren Göktaş, Baran Kandemir. Long-Term Results of Fine Needle Diathermy Occlusion of Corneal Vessels in the Treatment of Herpetic Corneal Neovascularization. South Clin Ist Euras. 2022; 33(2): 180-184

Corresponding Author: Burak Tanyıldız, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale