ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Clinical Features and Laboratory Findings of COVID-19 in Children: A Tertiary Center Experience [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(1): 1-8 | DOI: 10.14744/scie.2022.35582

Clinical Features and Laboratory Findings of COVID-19 in Children: A Tertiary Center Experience

Ceren Çetin1, Ayşe Karaaslan1, Yasemin Akın2, Elif Söbü2, Yakup Çağ2, Recep Demirhan3
1Department of Pediatric Infectious Diseases, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Despite increasing data on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in adults, the data in pediatric patients are still limited. The aim of our study is to evaluate the clinical features and laboratory findings of our confirmed pediatric COVID-19 cases.
METHODS: This retrospective descriptive study was conducted in one of the largest COVID-19 treatment centers in İstanbul, Turkey. Four hundred and fifty-six cases confirmed using reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) were included in the study. One hundred inpatients and 356 outpatients were treated. Patients were classified according to the disease severity as asymptomatic, mild, moderate and severe.
RESULTS: The number of asymptomatic, mild, moderate or severe cases were 199 (43.6%), 194 (42.5%), 33 (7.2%) and 30 (6.6%) respectively. Most of the hospitalized patients younger than 5 years old had the mild disease (67.7%), whereas most of the patients over 15 years of age had severe disease (54.2%). Lymphopenia and high ferritin levels at admission were more common in severe cases (p<0.05). Also, multiple regression analysis revealed that high ferritin and D-dimer levels were found to prolong hospital stay (p=0.000; R2=0.404).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Age, lymphocyte count, ferritin and D-dimer levels can be used to estimate the disease severity for COVID-19 infection in children.

Keywords: COVID-19 virus, favipiravir, ferritin; lymphopenia; pediatrics.

Çocuklarda COVID-19'un klinik özellikleri ve laboratuvar bulguları: Üçüncü basamak merkez deneyimi

Ceren Çetin1, Ayşe Karaaslan1, Yasemin Akın2, Elif Söbü2, Yakup Çağ2, Recep Demirhan3
1Sağlık Bilimleri Üniveristesi,Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi,Çocuk Enfeksiyon Kliniği,İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniveristesi,Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği,İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniveristesi,Kartal Dr Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi,Göğüs Cerrahisi Kliniği,İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Erişkinlerde Coronavirus Hastalığı 2019 (COVID-19) hakkında artan verilere rağmen, pediatrik hastalardaki veriler hala sınırlıdır. Çalışmamızın amacı, doğrulanmış pediatrik COVID-19 olgularımızın klinik özelliklerini ve laboratuvar bulgularını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu geriye dönük çalışma, Türkiye’deki en büyük COVID-19 tedavi merkezlerinden birinde yapıldı. Çalışmaya ters transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) kullanılarak doğrulanan 456 olgu dahil edildi.Yüz hasta yatarak, 356 hasta ayakta tedavi edildi. Hastalar hastalık şiddetine göre asemptomatik, hafif, orta ve şiddetli olarak sınıflandırıldı.
BULGULAR: Asemptomatik, hafif, orta ve ağır vaka sayısı sırasıyla 199 (%43.6), 194 (%42.5), 33 (%7.2) ve 30 (%6.6) idi. Hastanede yatan beş yaş altı hastaların çoğu hafif (%67.7) iken, 15 yaş üstü hastaların çoğu ağır hastalığa (%54.2) sahipti. Başvuru anında lenfopeni ve yüksek ferritin düzeyleri ağır olgularda daha yaygındı (p<0.05). Ayrıca çoklu regresyon analizi, yüksek ferritin ve D-dimer düzeylerinin hastanede yatış süresini artırdığını ortaya koydu (p=0.000; R2=0.404).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocuklarda COVID-19 enfeksiyonu için hastalık şiddetini tahmin etmek için yaş, lenfosit sayısı, ferritin ve D-dimer seviyeleri kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 virus, favipiravir; ferritin; lenfopeni; pediatri.

Ceren Çetin, Ayşe Karaaslan, Yasemin Akın, Elif Söbü, Yakup Çağ, Recep Demirhan. Clinical Features and Laboratory Findings of COVID-19 in Children: A Tertiary Center Experience. South Clin Ist Euras. 2022; 33(1): 1-8

Corresponding Author: Ceren Çetin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale