ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Two Different Renal Dilatation Techniques in Percutaneous Nephrolithotomy: One-Shot Dilation vs. Sequential Dilation [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 21-25 | DOI: 10.14744/scie.2019.29292

Two Different Renal Dilatation Techniques in Percutaneous Nephrolithotomy: One-Shot Dilation vs. Sequential Dilation

Hüseyin Aydemir, Fikret Halis
Department of Urology, Sakarya University, Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aimed to compare the results in patients undergoing the one-shot dilatation (OD) technique and the conventional serial dilatation (SD) technique with amplatz dilators in percutaneous nephrolithotomy (PNL) operations.
METHODS: We retrospectively evaluated the data of 213 patients who had undergone PNL between January 2016 and June 2018. The patients who had undergone SD were classified as Group 1 and the patients undergoing OD as Group 2. All of the patients had undergone contrast-free computed tomography (CT) before the operation. The PNL procedure was performed by experienced endo-urologists. Follow-up CT was performed in the 3rd postoperative month. The PNL procedure was considered unsuccessful in patients who had a stone larger than 4 mm on the CT scan. The patients were accepted as 'stone free' when there was no residual stone or there was a stone less than 4 mm in diameter on the CT scan. The groups were compared concerning demographic characteristics, operation duration, fluoroscopy duration, amount of hemoglobin change, complication rate (according to the modified Clavien classification), length of hospital stay and the operation success rate.
RESULTS: There was no statistically significant difference between the groups concerning operation data, rate of stone-free patients and complication rates. The mean length of hospital stay was shorter in the OD group (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The conventional SD procedure is similar to the OD procedure with amplatz dilators concerning the total fluoroscopy time, complication rates and the surgical success rate.

Keywords: Kidney calculi, one-shot dilatation; percutaneous nephrolithotomy.

Perkütan Nefrolitotomi De İki Farklı Renal Dilatasyon Tekniği: One-Shot Dilatasyon ve Ardışık Dilatasyon

Hüseyin Aydemir, Fikret Halis
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Sakarya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Perkütan nefrolitotomi operasyonlarında, amplatz dilatatörlerle yapılan one shot dilatasyon tekniği ile konvansiyonel ardışık dilatasyon tekniği uygulanan hastaların sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2016 ile Haziran 2018 tarihleri arasında perkütan nefrolitotomi operasyonu yapılan 213 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Ardışık dilatasyon yapılan olgular Grup 1, one shot dilatasyon yapılan olgular ise Grup 2 olarak ayrıldı. Tüm hastalar operasyondan önce kontrastsız bilgisayarlı tomografi ile değerlendirildi. Perkütan nefrolitotomi işlemi deneyimli endourologlar tarafından gerçekleştirildi. Hastalara postoperatif 3. ayda bilgisayarlı tomografi ile kontrol yapıldı. Bilgisayarlı tomografide 4 mm’den büyük taş kalan hastaların perkütan nefrolitotomi işlemi başarısız kabul edildi. Bilgisayarlı tomografi de hiç rezidü olmaması veya 4 mm’den küçük taş varlığı taşsızlık olarak kabul edildi. Gruplar demografik özellikleri, operasyon süresi, skopi süresi hemoglobin değişim miktarı, komplikasyonları (modifiye clavien sınıflaması ile), hastanede kalma süresi ve operasyon başarısı yönünden karşılaştırıldı.

BULGULAR: Gruplar arasında operasyon verileri, taşsızlık oranları ve komplikasyonlar açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu. One shot dilatasyon grubunda ortalama hastanede kalış süresi daha kısa olarak tespit edildi (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Konvansiyonel ardışık dilatasyon tekniği, toplam floroskopi zamanı, komplikasyon oranları ve cerrahi başarı oranı açısından amplatz dilatörlü one shot dilatasyon tekniğiyle benzerdir.

Anahtar Kelimeler: Böbrek taşı, one shot dilatasyon; perkütan nefrolitotomi.

Hüseyin Aydemir, Fikret Halis. Two Different Renal Dilatation Techniques in Percutaneous Nephrolithotomy: One-Shot Dilation vs. Sequential Dilation. South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 21-25

Corresponding Author: Hüseyin Aydemir, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale