ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Effect of Disease Duration and Activity and the Treatment Process on Central Sensitization in Patients with Ankylosing Spondylitis [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 231-236 | DOI: 10.14744/scie.2022.27880

Effect of Disease Duration and Activity and the Treatment Process on Central Sensitization in Patients with Ankylosing Spondylitis

Emel Güler1, Alper Doğancı2, Esra Gültürk3, Hanzade Aybuke Unal4, Sami Hizmetli2
1Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Division of Algology, Sivas Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Sivas, Türkiye
2Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Division of Rheumatology, Sivas Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Sivas, Türkiye
3Department of Biostatistics, Sivas Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Sivas, Türkiye
4Department of Algology, Uşak University Training and Research Hospital, Uşak, Türkiye

INTRODUCTION: Ankylosing spondylitis (AS) is a chronic inflammatory disease. Its main symptom is inflammatory low back pain. The presence of central sensitization (CS) in chronic pain conditions has been emphasized in several studies, but there are insufficient studies on AS patients. The aim of this study was to evaluate the relationship between disease activity in AS, the type of pain, and the presence of CS.
METHODS: Patients’ age, gender, body mass index, disease duration, drugs used in the treatment, pain type and severity, presence of CS disease activity, and quality of life were evaluated.
RESULTS: Evaluation was made on 80 patients, comprising 49 (61.2%) females and 31 (38.8%) males. A statistical significance was found between the presence of CS and high scores of painDETECT, Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index, Numerical Rating Scale for pain, Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index-sedimentation, Ankylosing Spondylitis Quality of Life Index, low Short-Form-12 (SF-12) physical score (***p<0.001), low SF-12 mental score (**p<0.01), and increased age (*p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of this study demonstrated that as CS was present in the majority of AS patients, multidirectional evaluation of these patients is required, and in treatment approaches, evaluation is important in respect of treatments for CS in addition to the suppression of inflammation.

Keywords: Ankylosing spondylitis, central sensitization; disease activity; disease duration.

Ankilozan Spondilit Hastalarında Hastalık Süresi, Aktivitesi Ve Tedavi Sürecinin Santral Sensitizasyon Üzerine Etkisi

Emel Güler1, Alper Doğancı2, Esra Gültürk3, Hanzade Aybuke Unal4, Sami Hizmetli2
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ftr Anabilim Dalı/ Algoloji Bilim Dalı, Sivas
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ftr Anabilim Dalı/ Romatoloji Bilim Dalı, Sivas
3Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Bioistatistik Anabilim Dalı, Sivas
4Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Algoloji Bölümü, Uşak

GİRİŞ ve AMAÇ: Ankilozan spondilit (AS), kronik inflamatuvar bir hastalıktır ve inflamatuvar bel ağrısı ana semptomdur. Mevcut ağrının nosiseptif yanında nöropatik komponenti ile ilgili çalışmalar mevcuttur. Kronik ağrılı durumlarda santraL sensitizasyon (SS) varlığı çeşitli hastalıklarda vurgulanmaktadır ancak AS’li hastalarda yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bizim amacımız AS’de hastalık aktivitesi,ağrı tipi, SS varlığını ve ilişkilerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastalar yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, hastalık süresi, tedavide kullanılan ilaçlar, ağrı tipi ve şiddeti, SS varlığı, hastalık aktivitesi ve yaşam kalitesi açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 49 (%61.3) kadın, 31 (%38.8) erkek toplam 80 hasta AS hastası dahil edildi. PainDETECT, BASDAI, NRS, ASDAS-ESH, ASQoL skorlarında yükseklik, ve SF-12 fiziksel skorunda düşme(p<0.001***), SF-12 mental skorunda düşme (p<0.01**) ve yaş artışı (p<0.05*) ile SS varlığı arasında istatistiki olarak anlamlılık tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bizim çalışmamız, AS tanılı hastalarda SS varlığının çokluğunun, hastaların hem çok yönlü değerlendirilmesi gerektiği, hem de tedavi yaklaşımında sadece inflamasyonun baskılanması yanında SS’e yönelik tedavilerin eklenmesi yönünde değerlendirilmesinin önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, hastalık aktivitesi; hastalık süresi; santral sensitizasyon.

Emel Güler, Alper Doğancı, Esra Gültürk, Hanzade Aybuke Unal, Sami Hizmetli. Effect of Disease Duration and Activity and the Treatment Process on Central Sensitization in Patients with Ankylosing Spondylitis. South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 231-236

Corresponding Author: Emel Güler, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale