ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Comparison of Early Mortality Prediction Methods for COVID-19 Patients Admitted to the Intensive Care Unit [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 219-224 | DOI: 10.14744/scie.2022.26539

Comparison of Early Mortality Prediction Methods for COVID-19 Patients Admitted to the Intensive Care Unit

Ummahan Dalkılınç Hökenek1, Jülide Sayın Kart1, Halil Alışkan2, Erdal Yilmaz3, Gülten Arslan1, Kemal Saracoglu1
1Department Of Anaesthesiology And Reanimation, University Of Health Sciences, Kartal Dr. Lutfi Kirdar City Hospital, İstanbul, Turkey
2Department Of Emergency Medicine, University Of Health Sciences, Şişli Hamidiye Etfal Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department Of Emergency Medicine, University Of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: To compare the effectiveness of shock index (SI), modified shock index (MSI), Rapid Emergency Medicine Score (REMS), quick Sepsis Related Organ Failure Assessment (qSOFA), and Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE II) scoring systems in the early prediction of 30-day mortality in critically ill COVID-19 patients admitted to the intensive care unit.
METHODS: This study was conducted as a single-center, retrospective, observational cohort study and included patients admitted to the intensive care unit due to COVID-19 infection during the 12-month period between March 2020 and February 2021. The receiver operating characteristic curves of the scoring systems were constructed to predict 30-day mortality, and their area under curve (AUC) values were calculated. A p-value of 0.05 or less was accepted as statistically significant.
RESULTS: The study was completed with a total of 634 intensive care patients. Mortality occurred in 75.7% (n=480) of the patients. The AUC values of the SI, MSI, REMS, qSOFA, and APACHE II scores in predicting 30-day mortality were found to be 0.59, 061, 0.72, 0.59, and 0.63, respectively. The most effective scoring was determined as REMS
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to our results, REMS is a scoring system that can be used to predict 30-day mortality in COVID-19 patients admitted to the intensive care unit.

Keywords: COVID-19, intensive care unit; scoring systems.

Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen COVID-19 Hastalarında Erken Dönemde Mortalite Prediksiyon Yöntemlerinin Kıyaslanması

Ummahan Dalkılınç Hökenek1, Jülide Sayın Kart1, Halil Alışkan2, Erdal Yilmaz3, Gülten Arslan1, Kemal Saracoglu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lutfi Kırdar Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lutfi Kırdar Şehir Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı yoğun bakımda yatan kritik hastada 30 günlük mortalitenin erken prediksiyonunda şok indeks, modifiye şok indeks, Rapid Emergency Medicine Score (REMS), quick Sepsis Related Organ Failure Assessment (qSOFA) ve The Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE II) skorlama sistemlerinin etkinliğini kıyaslamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma tek merkezli, geriye dönük, gözlemsel kohort çalışması olarak yapıldı. Mart 2020–Mart 2021 arasındaki 12 aylık dönemde COVID-19 enfeksiyonu sebebi ile yoğun bakıma alınan hastaları kapsamaktadır. Otuz günlük mortaliteyi öngörmede skorlama sistemlerinin receiver operating characteristic (ROC) eğrileri çizilmiş ve area under curve (AUC) değerleri hesaplanmıştır. İstatistiksel anlamlılık olarak p değeri 0.05 veya daha altı kabul edilmiştir.
BULGULAR: Çalışma toplamda 634 yoğun bakım hastası ile tamamlandı. Hastaların %75.7 (n=480) inde mortalite ile görüldü. Değerlendirmeye alınan shockindex, modified shock index, REMS, qSOFAand APACHE 2 skorlarının 30 günlük mortaliteyi tahmin etmede AUC değerleri sırasıyla 0.59, 061, 0.72, 0.59 ve 0.63 saptandı. Buna göre en etkin skorlama REMS olarak tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamıza göre REMS skorlama sistemi COVID-19 enfeksiyonu geçiren yoğun bakım hastasında 30 günlük mortalteyi predikte etmede kullanılabilecek bir skorlamadır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, skorlama sistemleri; yoğun bakım ünitesi.

Ummahan Dalkılınç Hökenek, Jülide Sayın Kart, Halil Alışkan, Erdal Yilmaz, Gülten Arslan, Kemal Saracoglu. Comparison of Early Mortality Prediction Methods for COVID-19 Patients Admitted to the Intensive Care Unit. South Clin Ist Euras. 2022; 33(3): 219-224

Corresponding Author: Ummahan Dalkılınç Hökenek, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale