ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Ankle Fracture Dislocation with Interposition of the Tibialis Anterior and Tibialis Posterior Tendons: A case report [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. Ahead of Print: SCIE-24572 | DOI: 10.14744/scie.2020.24572

Ankle Fracture Dislocation with Interposition of the Tibialis Anterior and Tibialis Posterior Tendons: A case report

İlker Çolak, Güven Bulut
Kartal Dr Lütfi Kırdar Education and Research Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology

Ankle fracture-dislocations are very common injuries, although it is highly unusual for them to be irreducible. A 55-year old male patient presented at our department with a bimalleolar supination - external rotation type ankle fracture dislocation and multiple metatarsal fractures after dropping a weight on his left foot. After sedation, partial reduction of the ankle fracture was obtained in the emergency room. Following wound care, skeletal traction was applied. To avoid soft tissue complications, it was decided to wait before applying open reduction. The patient was followed up with traction for 2 weeks until the skin was ready for surgery. In the operating room, the tibialis posterior and tibialis anterior tendons were found to be trapped within the medial malleolar fracture site, thereby inhibiting reduction. After removal of the tissue, the ankle was restored to anatomic alignment. At 12 months postoperatively, the patient experienced mild pain and had resumed daily life activities. At the latest follow-up examination at 38 months after surgery, the patient had moderate pain and stage 4 ankle arthritis. To the best of our knowledge, this is the first reported case of ankle fracture dislocation accompanied by tibialis anterior tendon and tibialis posterior tendon interposition.

Keywords: Ankle, foot, fracture-dislocation, tibialis anterior tendon, tibialis posterior tendon

Tibialis Anterior ve Tibialis Posterior Tendonlarının İnterpozisyonun Eşlik Ettiği Ayak Bileği Kırıklı-Çıkığı: Bir olgu sunumu

İlker Çolak, Güven Bulut
Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Ayak bileği kırıklı çıkıkları çok sık karşılaşılan ortopedik yaralanmalar olmasına rağmen redükte edilememeleri oldukça nadirdir ve bu olgular özel ilgi gerektirir.
55 yaşında erkek hasta, sol ayağına ağırlık düşmesi (ezilme yaralanması) nedeniyle bimalleolar supinasyon - eksternal rotasyon tipi ayak bileği kırıklı çıkığı ve çoklu metatars kırıkları şikayeti ile başvurdu.
Sedasyon sonrası acil serviste ayak bileği kırığının kısmi redüksiyonu sağlandı. Yara irrigasyonu ve debridmanından sonra, yumuşak doku yaralanmasını ve şişliği en aza indirmek için kalkaneusa iskelet traksiyonu uygulandı. Yumuşak doku komplikasyonlarını önlemek için açık redüksiyon için beklenilmesine karar verildi. Cilt cerrahi için hazır olana kadar hasta 2 hafta boyunca iskelet traksiyon ile takip edildi. Ameliyat sırasında, tibialis posterior ve tibialis anterior tendonlarının medial malleol kırık hattında sıkıştığı ve bu nedenle redüksiyonu engellediği saptandı. Sıkışan doku uzaklaştırıldıktan sonra ayak bileiğinin anatomik dizilimi elde edildi.
Ameliyattan 12 ay sonra, hastanın hafif ağrısı mevcuttu ve günlük yaşam aktivitelerine geri dönebilmişti. Tedaviden 38 ay sonra yapılan son kontrol muayenesinde ise hastanın orta derecede ağrısı ve evre 4 ayak bileği artriti mevcuttu. Bilgimiz dahilinde, vakamız tibialis anterior ve tibialis posterior tendonunu interpozisyonunun ayak bileği kırıklı çıkığının redüksiyonunu engellediği ilk vakadır.

Anahtar Kelimeler: Ayak bileği, ayak, kırıklı - çıkık, tibialis anterior tendonu, tibialis posterior tendonuCorresponding Author: İlker Çolak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale