ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Effect of Gliclazide use on BDNF and NGF Levels in Rats with Diabetes Mellitus [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(4): 306-311 | DOI: 10.14744/scie.2023.24445

The Effect of Gliclazide use on BDNF and NGF Levels in Rats with Diabetes Mellitus

Gül Şahika Gökdemir1, Mukadder Baylan2
1Department of Physiology, Mardin Artuklu University, Faculty of Medicine, Mardin, Türkiye
2Department of Physiology Dicle University, Faculty of Medicine, Diyarbakır, Türkiye

INTRODUCTION: In this study, the effects of gliclazides, a second generation sulfonylurea group, on BDNF and NGF plasma levels, which are considered neurodegeneration biomarkers, will be examined. When designing our study, we assumed that gliazides might have positive neuronal effects. Thus, the possible positive effects of gliclazide will be emphasized in our study.
METHODS: In the experiment, 21 adult male Wistar-Albino rats were used. Serum BDNF and NGF levels were determined by analyzing with enzyme-linked immunosorbent assay kit in accordance with the recommendations.
RESULTS: BDNF levels were significantly lower in gliclazide-treated diabetic rats and non-medicated diabetic rats compared to the healthy control group (p=0.017, p<0.001, respectively). Although the BDNF level of rats with diabetes given gliclazide was increased compared to rats with and without diabetes, this difference was not significant (p=0.107). Similarly, NGF levels were significantly lower in rats given gliclazide (p=0.009) and diabetic rats not given gliclazide (p=0.001) compared to the healthy control group. When the diabetic groups were compared among themselves, although the NGF level was increased in the gliclazide group, this difference was not statistically significant (p=0.638). The differences between the groups were significant in cyclic AMP regulatory element binding (p<0.001), c-FOS (p<0.001), amyloid precursor protein (p<0.001), B-SECRETASE1 (p=0.004), and doublecortin (p<0.001) levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, serum BDNF and NGF levels were significantly higher in non-diabetic healthy control group rats than in diabetic rats. While low serum levels of BDNF and NGF neurotrophins, which increase in neurodegeneration, were observed in diabetic rats, this level was observed to be higher in diabetic rats given gliclazide.

Keywords: Brain-derived neurotrophic factor, glicla-zide, nerve growth factor, neurodegeneration.

Diabetes Mellituslu Sıçanlarda Gliklazid Kullanımının BDNF ve NGF Düzeylerine Etkisi

Gül Şahika Gökdemir1, Mukadder Baylan2
1Mardin Artuklu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Mardin, Türkiye
2Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, ikinci kuşak bir sülfonilüre grubu olan gliklazidlerin nörodejenerasyon biyobelirteçleri olarak kabul edilen BDNF ve NGF plazma düzeyleri üzerindeki etkileri incelenecektir. Çalışmamızı tasarlarken, gliazidlerin olumlu nöronal etkileri olabileceğini varsaydık. Gliklazidin olası olumlu etkileri çalışmamızda değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 21 adet erişkin erkek Wistar-Albino sıçan kullanıldı. Öneriler doğrultusunda ELISA kiti ile analiz edilerek serum BDNF ve NGF düzeyleri belirlendi.
BULGULAR: Glikazid verilen diabetik sıçanlarda ve ilaç verilmeyen diyabetik sıçanlarda BDNF düzeyi sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşüktü (sırasıyla, p=0.017, p<0.001). Gliklazid verilen diyabetli sıçanların BDNF düzeyi, diabetli ve ilaç verilmeyen ratlara göre artış olmasına rağmen bu fark anlamlı değildi (p=0.107). Benzer şekilde, gliklazid verilen sıçanlarda (p=0.009) ve gliklazid verilmeyen diyabetik sıçanlarda (p=0.001) NGF seviyeleri sağlıklı kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü. Diyabetik gruplar kendi aralarında karşılaştırıldığında gliyazid grubunda NGF düzeyi artmış olmakla birlikte bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.638). CREB (p<0.001), c-FOS (p<0.001) ve DCX (p<0.001) düzeyleri diyabetik sıçanlarda daha düşük idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, diyabetik olmayan sağlıklı kontrol grubu sıçanlarda serum BDNF ve NGF düzeyleri diyabetik sıçanlara göre anlamlı olarak yüksekti. Nörodejenerasyonda artan BDNF ve NGF nörotrofinlerinin serum düzeyleri diyabetik sıçanlarda düşük görülürken gliklazid verilen diyabetik sıçanlarda bu düzeyin daha yüksek olduğu gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF), gliklazid, nörodejenerasyon, sinir büyüme faktörü (NGF).

Gül Şahika Gökdemir, Mukadder Baylan. The Effect of Gliclazide use on BDNF and NGF Levels in Rats with Diabetes Mellitus. South Clin Ist Euras. 2023; 34(4): 306-311

Corresponding Author: Gül Şahika Gökdemir, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale