ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Assessment of Cardiovascular Risk Parameters in Unipolar and Bipolar Depression [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(4): 335-341 | DOI: 10.14744/scie.2023.22599

Assessment of Cardiovascular Risk Parameters in Unipolar and Bipolar Depression

Burcu Kök Kendirlioğlu1, Ayse Ece Buyuksandalyaci Tunc1, Hidayet Ece Arat Celik1, Esma Corekli Kaymakcı1, Elif Sude Erturan2, Şevin Demir3, Suat Kucukgoncu1
1Department of Psychiatry, Maltepe University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
2Maltepe University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
3Department of Family Medicine, Maltepe University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: There is strong evidence that excess and early cardiovascular disease (CVD) occurs in patients with unipolar depression (UD) and bipolar disorder - depressive episode (BD-d). The aim of this study is to evaluate plasma atherogenic index (AIP), atherogenic coefficient (AC), Castelli risk index I-II (CRI-I and II) and high-density lipoprotein (HDL) related ratios in UD, BD-d and HC.
METHODS: The present study was designed as a retrospective and observational study. This study included 128 patients with UD, 184 individuals as a healthy control group and 34 patients with BD-d. AIP [log (TG/HDL)], AC [(TC-HDL)/HDL], CRI-I (TC/HDL) and II (LDL/HDL), MHR (monocyte/HDL), NHR (neutrophil/HDL), PHR (platelet/HDL) and LHR (lymphocyte/HDL) were calculated in these three groups. ANCOVA was used for age- and sex- adjusted means.
RESULTS: There were significant differences in fasting glucose (FG) (p=0.016), LDL (p=0.004), HDL (p<0.001), TG (p<0.001), TC (p=0.01), AIP (p<0.001), NHR (p<0.001), MHR (p=0.007), LHR (p<0.001), PHR (p<0.001) between three groups. All these metabolic parameters were correlated with duration of disorder.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Along with the care of a depressive episode, the management of abnormal metabolic parameters should be planned during diagnosis, follow-up, and treatment. Assessment of AIP and NHR, especially in chronic and unresponsive processes, may be useful in both disorders. In future studies, it is recommended to conduct large-scale studies that are prospectively designed, that monitor the severity of the disease, and that evaluate the CVD risk parameters and treatment of the participants.

Keywords: Atherogenic coefficient, atherogenic index of plasma, Castelli risk index, coronary artery disease, depression, lipid ratios.

Unipolar ve Bipolar Depresyonda Kardiyovasküler Risk Parametrelerinin Değerlendirilmesi

Burcu Kök Kendirlioğlu1, Ayse Ece Buyuksandalyaci Tunc1, Hidayet Ece Arat Celik1, Esma Corekli Kaymakcı1, Elif Sude Erturan2, Şevin Demir3, Suat Kucukgoncu1
1Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
3Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Unipolar depresyon (UD) ve bipolar bozukluk - depresif dönem (BB-d) hastalarında erken kardiyovasküler hastalık (KVH) oluştuğuna dair güçlü kanıtlar vardır. Bu çalışmanın amacı, UD ve BD-d’de plazma aterojenik indeks (AIP), aterojenik katsayı (AC), Castelli risk indeksi I-II (CRI-I ve II) ve yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) ile ilişkili oranları değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif ve gözlemsel olarak tasarlanan bu çalışmaya 128 UD hastası, 184 sağlıklı kontrol grubu ve 34 BB-d hastası dahil edildi. AIP [log (TG/HDL)], AC [(TC-HDL)/HDL], CRI-I (TC/HDL) ve II (LDL/HDL), MHR (monosit/HDL), NHR (nötrofil/HDL), PHR (trombosit/HDL) ve LHR (lenfosit/HDL) değerleri hesaplandı. Yaş ve cinsiyete göre düzenlenmiş ortalamalar için ANCOVA kullanıldı.
BULGULAR: Açlık glukozu (FG) (p=0.016), LDL (p=0.004), HDL (p<0.001), TG (p<0.001), TC (p=0.01), AIP (p<0.001), CRI-I (p=0.038), AC (p=0.038), NHR (p<0.001), MHR (p=0.007), LHR (p<0.001), PHR (p<0.001) değerleri arasında üç grup arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bonferroni düzeltmesinden sonra, CRI-I ve AC’deki farklılıklar kaybolmuştur. Tüm bu metabolik parametreler hastalığın süresi ile korele idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Depresif epizodun tanısı, takibi ve tedavisi sırasında anormal metabolik parametrelerin yönetimi planlanmalıdır. AIP’nin ve NHR’ nin özellikle kronik ve yanıtsız süreçlerde değerlendirilmesi her iki bozuklukta da yararlı olabilir. Gelecekteki çalışmalarda, prospektif olarak tasarlanmış, hastalığın ciddiyetini izleyen, katılımcıların KVH risk parametrelerini ve tedavilerini değerlendiren geniş ölçekli çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aterojenik katsayı, aterojenik plazma indeksi, Castelli risk indeksi, koroner arter hastalığı, depresyon, lipid oranları.

Burcu Kök Kendirlioğlu, Ayse Ece Buyuksandalyaci Tunc, Hidayet Ece Arat Celik, Esma Corekli Kaymakcı, Elif Sude Erturan, Şevin Demir, Suat Kucukgoncu. Assessment of Cardiovascular Risk Parameters in Unipolar and Bipolar Depression. South Clin Ist Euras. 2023; 34(4): 335-341

Corresponding Author: Burcu Kök Kendirlioğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale