ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Investigation of the Relationship between ROCKALL, AIMS-65, and GLASGOW BLATCFORD Scores and Active Bleeding in Patients Presenting to the Emergency Department with Upper Gastrointestinal Bleeding [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 346-350 | DOI: 10.14744/scie.2022.13540

Investigation of the Relationship between ROCKALL, AIMS-65, and GLASGOW BLATCFORD Scores and Active Bleeding in Patients Presenting to the Emergency Department with Upper Gastrointestinal Bleeding

Nurhayat Başkaya1, Nurdan Yılmaz Şahin2, Murat Kekilli3, Özge Kibici1, Yavuz Katırcı4
1Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Emergency Medicine, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye
3Department of Gastroenterology, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye
4Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye

INTRODUCTION: This study aims to examine the association between the Rockall, AIMS-65, and Glasgow Blatchford (GBS) scores to the presence of active bleeding during the endoscopy in patients who are admitted to the emergency department (ED) and suspected of upper gastrointestinal (GI) bleeding.
METHODS: The data of 337 patients who visited to the ED due to upper GI bleeding during the period determined for the study were included in the study and analyzed retrospectively. In this context, age, gender, comorbid disease, GIS bleeding scores results (GBS, Rockall and AIMS65, and endoscopy) of the patients were evaluated.
RESULTS: Active bleeding has detected in 21.3% of the patients. The GBS and Rockall scores of the patients with active bleeding have found to be high (p<0.05), and there was not an association found between the AIM65 score and the presence of active bleeding (p>0.05). The cutoff value for GBS has determined as 11.5. While the sensitivity at this value was 68.1%, the specificity was 63%. For the Rockall score, the cutoff value has found to be 3.5. While the sensitivity at this value was 50%, the specificity was 79.6%. The cutoff value for the AIMS65 score has found to be 1.5. While the sensitivity at this value was 36.1%, the specificity was 74%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The finding that most has been indicated the presence of active bleeding is GBS, followed by the Rockall score. AIMS65 score has been found insufficient for indicating active bleeding. New prospective studies are needed to confirm the usability of these scores in determining the presence of active bleeding.

Keywords: AIMS-65, emergency department; Glasgow blatchford; Rockall; upper gastrointestinal bleeding.

Acil Servise Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Başvuran Hastalarda ROCKALL, AIMS-65 ve GLASGOW BLATCFORD Skorları ile Aktif Kanama Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Nurhayat Başkaya1, Nurdan Yılmaz Şahin2, Murat Kekilli3, Özge Kibici1, Yavuz Katırcı4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, acil departmanına (AD) üst GİS kanaması şüphesiyle başvurup endoskopi yapılan hastalarda, Rockall, AIMS-65 ve Glasgow Blatchford (GBS) skorları ve endoskopide aktif kanama varlığı arasındaki ilişki incelenecektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma için belirlenen period içerisinde acil servise üst GİS kanama sebebiyle başvuran ve çalışmaya dahil edilen 337 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, komorbid hastalık, GİS kanama skorları (GBS, Rockall ve AIMS65, endoskopi sonuçları değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların %21.3’ünde aktif kanama vardı. Aktif kanaması olan hastaların GBS ve Rockall skoru yüksek iken (p<0.05), AIM65 skorunun aktif kanama varlığı ile ilişkisi saptanmadı (p>0.05). GBS için cut-off değeri 11.5, bu değerdeki sensitivite %68.1 spesifite ise %63; Rockall skoru için, cut-off değeri 3.5, bu değerdeki sensitivite %50 spesifite ise %79.6; AIMS65 skoru için cut-off değeri 1.5, sensitivite %36.1 spesifite %74 olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Aktif kanama varlığını GBS en iyi gösterirken, bunu Rockall skoru takip etmektedir. AIMS65 skoru aktif kanamayı göstermekte yetersizdir. Aktif kanama varlığını gösterme de bu skorların kullanılabilirliğini doğrulamak için yeni prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Acil departmanı, AIMS-65, Glasgow Blatchford; Rockall; üst gastrointestinal sistem kanaması.

Nurhayat Başkaya, Nurdan Yılmaz Şahin, Murat Kekilli, Özge Kibici, Yavuz Katırcı. Investigation of the Relationship between ROCKALL, AIMS-65, and GLASGOW BLATCFORD Scores and Active Bleeding in Patients Presenting to the Emergency Department with Upper Gastrointestinal Bleeding. South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 346-350

Corresponding Author: Nurhayat Başkaya, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale