ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science COVID-19 and Its Effect on the Cardiovascular System [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 23-25 | DOI: 10.14744/scie.2020.10337

COVID-19 and Its Effect on the Cardiovascular System

Nurdan Papila
Depatment of Cardiology,Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital,

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) has implications for the cardiovascular system. The host receptor through which COVID-19 enters
cells to trigger infection is angiotensin converting enzyme-2 (ACE-2). ACE-2 is expressed in alveolar epithelial cells, intestinal alveolar epithelial cells, arterial and veneous endothelial cells and smooth muscle cells. In addition to arterial and venous thrombotic complications presenting as acute coronary syndromes and venous thromboembolism, myocarditis plays an important role in patients with acute heart failure. Moreover, arrhythmias has been reported to complicate the course of COVID-19 including potential pro-arrhythmic effects of medical treatment of COVID-19 and associated diseases. Patients with cardiovascular risk factors including male sex, advanced age, diabetes, hypertension and patients with established cardiovascular have been identified as increased morbidity and mortality.

Keywords: Cardiovascular system, COVID-19; thrombosis.

COVID-19 ve Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkisi

Nurdan Papila
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

“Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)”, kardiyovasküler sistemi doğrudan veya dolaylı yollardan etkileyebilmektedir. COVID-19 konakçı hücrelerini anjiyotensin dönüştürücü enzim-2 (ACE-2) reseptörleri üzerinden enfekte etmektedir. ACE-2; alveoler epitel hücrelerinde, ince
bağırsak epitel hücrelerinde, arteriyel ve venöz endotelyal ve düz kas hücrelerinde bulunmaktadır. Enfeksiyonun yol açtığı arteriyel ve venöz tromboembolizme bağlı olarak akut koroner sendromlar ve venöz tromboembolizm gelişebilmekte, miyokardite ikincil olarak gelişen akut kalp yetersizliği COVID-19 hastalığının seyrinde görülebilmektedir. Ayrıca COVID-19 için kullanılan ilaçlar ve hastalığın kendisi de aritmiye neden olabilmektedir. Kardiyovasküler risk faktörleri olan (erkek cinsiyet, ileri yaş, diyabet, hipertansiyon) veya kardiyovasküler hastalığa sahip COVID-19 hastalarında hastalık daha ağır seyretmekte ve daha fazla mortalite izlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, kardiyovasküler sistem; tromboz.

Nurdan Papila. COVID-19 and Its Effect on the Cardiovascular System. South Clin Ist Euras. 2020; 31(1): 23-25

Corresponding Author: Nurdan Papila, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale