ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Touristic Bicycle Accidents in Princess Islands: A Retrospective Cohort Study [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 80-85 | DOI: 10.14744/scie.2020.09821

Touristic Bicycle Accidents in Princess Islands: A Retrospective Cohort Study

Avni Uygar Seyhan1, Sevim Şen2, Nihat Müjdat Hökenek1, Erdal Yılmaz1, Rohat Ak1
1Department Of Emergency Medicine, University Of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey
2Kahramanmaraş Sütçü University, Afşin Health School, Nursing Department, Kahramanmaras, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to identify the characteristics of applicants arriving at the emergency department due to bicycle-related injuries.
METHODS: This study was designed as an epidemiological, retrospective and descriptive analysis study. The cases between 2014 and 2019 presented in this study with bicycle-related injuries to the Department of Emergency of S.B.U. Istanbul Kartal Dr. Lutfi Kırdar Training and Research Hospital from Princess Island were analyzed retrospectively. The relevant data were recorded by examining patient files available in the electronic data of the hospital. Patient records from the last five years were examined and the data regarding bicycle accidents were evaluated concerning sociodemographic attributes, accident properties, trauma characteristics and mortality characteristics.
RESULTS: In this study, 1582 patients were included. 58.1% of the patients (n=919) were male, and the average age was 24.14±11.95. None of the patients had personal protective measures (e.g., helmets and knee pads). The major areas exposed to trauma were the lower/upper extremity with 63.2% (n=993) and the head/neck with 21% (n=333). The mortality rate was 0.8% (n=12).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the bicycle accidents, the individuals classified under the young age group were affected. Head/neck trauma and intraparenchymal bleeding were the main cause of mortality. It was observed that the victims were not taking security measures such as helmets.

Keywords: Bicycle, emergency, head/neck trauma; trauma.

Adalardaki Turist Bisiklet Kazaları: Bir Geriye Dönük Kohort Çalışma

Avni Uygar Seyhan1, Sevim Şen2, Nihat Müjdat Hökenek1, Erdal Yılmaz1, Rohat Ak1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Afşin Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bisiklete bağlı yaralanmalar nedeniyle acil servise başvuran olguların karakteristik özelliklerini belirlemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Epidemiyolojik, geriye dönük ve tanımlayıcı bir çalışma olarak planlandı. Çalışmada 2014–2019 yıllarında S.B.Ü. İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Acil Servis’ine bisiklete bağlı yaralanmalar nedeniyle Adalar bölgesinden başvuran olgular geriye dönük olarak incelendi. Veriler hastanenin bilgisayar ortamında kayıtlı olan hasta dosyası kayıtları incelenerek kaydedildi. Son beş yıla ait hasta kayıtları incelenerek bisiklet kazası olgularına ait veriler; sosyodemografik özellikler, kaza ile ilgili özellikler, travma özellikleri ve mortalite özellikleri açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 1582 hasta dahil edildi. Hastaların %58.1’i (n=919) erkek, yaş ortalaması 24.14±11.95’dir. Hastaların hiçbirinde kişisel korucu önlem (kask, dizlik vb) yoktu. En çok travmaya maruz kalan bölgeler, alt/üst ekstremite %63.2 (n=993), baş/boyun %21 (n=333) bölgeleriydi. Mortalite oranı ise %0.8 (n=12) olarak bulundu.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bisiklet kazalarında genç yaş grubundakiler etkilenmiştir. Baş/boyun travması ve intraparankimal kanamanın mortalite nedeni olduğu görülmüştür. Kazazedelerin kask gibi güvenlik önlemlerini kullanmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, baş/boyun travması, bisiklet; travma.

Avni Uygar Seyhan, Sevim Şen, Nihat Müjdat Hökenek, Erdal Yılmaz, Rohat Ak. Touristic Bicycle Accidents in Princess Islands: A Retrospective Cohort Study. South Clin Ist Euras. 2021; 32(1): 80-85

Corresponding Author: Rohat Ak, Türkiye
LookUs & Online Makale