ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Role of Cord Blood Gas Parameters in Prediction of Significant Hyperbilirubinemia among Healthy Term Newborns [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(1): 54-58 | DOI: 10.14744/scie.2022.08931

The Role of Cord Blood Gas Parameters in Prediction of Significant Hyperbilirubinemia among Healthy Term Newborns

Enes Güneş1, Didem Arman2, Nursu Kara2, Serdar Comert2
1Department of Pediatrics, University of Health Sciences İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Pediatrics, Division of Neonatology, University of Health Sciences İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Hyperbilirubinemia is one of the most common problems of late preterm and term babies. The aim of our study was to evaluate the relation between cord blood bilirubin levels. blood gas parameters. and the development of significant hyperbilirubinemia.
METHODS: Our study included 812 babies who met the inclusion criteria. Umbilical cord blood bilirubin levels and blood gas analysis were determined. Transcutaneous bilirubin (TcB) values were recorded at postnatal 0, 12, 24, and 48 h. Babies with TcB levels above the 75% percentile were classified as severe hyperbilirubinemia; babies whose bilirubin level was below the 75% percentile were included in the control group. Demographic data were obtained from the birth records of babies.
RESULTS: The average birth weight and gestational age were 3265.99±482.14 g and 38.57±1.44 weeks. respectively. The mean pH, pCO2, HCO3, BE, and lactate levels were 7.28±0.06, 49.26±8.04, 22.45±2.46, −3.99±2.45, and 2.98±1.08, respectively. The mean cord bilirubin measurements were found to be 1.99±0.66 mg/dl. TcB levels at 0, 12, 24, and 48 h were found to be 1.92±0.85, 3.75±1.26, 6.01±1.91, and 8.63±2.36 mg/dl, respectively. We found a statistically significant correlation between PN 0 h TcB measurements and cord blood bilirubin levels. While cord blood bilirubin and PN 0 h TcB measurements were found to be highly correlated (r=0.638; p<0.01), cord blood bilirubin and 12, 24, and 48 h TcB measurements were moderately correlated (r=0.573; p<0.01), (r=0.559; p<0.01) (r=0.482; p<0.01). There was not any statistically significant difference regarding cord blood pH, PCO2, HCO3, and lactate levels between groups with or without significant hyperbilirubinemia (p>0.05). Only cord blood base access levels were found to be significantly higher in group with significant hyperbilirubinemia (p=0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found a statistically significant correlation between PN 0 h TcB measurements and cord blood bilirubin levels. Postnatal 0 h TcB measurements may be used to screen significant hyperbilirubinemia. We also found a significant relation between cord blood base access levels and development of significant hyperbilirubinemia. Cord blood base access levels may help to screen significant hyperbilirubinemia.

Keywords: Acidosis, base excess; cord blood bilirubin; cord blood gas analysis; hyperbilirubinemia.

Sağlıklı Term Bebeklerde Kord Kan Gazı Parametrelerinin Ciddi Hiperbilirubinemiyi Ön Görmedeki Yeri

Enes Güneş1, Didem Arman2, Nursu Kara2, Serdar Comert2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Hiperbilirubinemi geç preterm ve term bebeklerin en önemli sorunlarından biridir. Çalışmamızda kordon kanı bilirübin değerleri, kordon kan gazı asidoz belirteçleri ile tedavi gerektiren hiperbilirubinemi arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza 812 bebek dahil edildi. Göbek kordonu kan örneğinde bilirubin ve kan gazı parametreleri çalışıldı. Bebekle-rin postnatal 0., 12., 24 ve 48. saatlerde transkutan (TcB) bilirubin düzeyleri ölçüldü. Transkutan bilirubin değeri 75% persantil üzerindekiler çalışma grubuna; altındakiler ise kontrol grubuna dahil edildi. Bebeklerin demografik doğum kayıtlarından elde edildi.
BULGULAR: Bebeklerin ortalama gestasyon haftaları 38.57±1.44 hafta, doğum tartıları ise 3265.99±482.14 gramdı. Bebeklerin ortalama pH, PCO2, HCO3, BE ve laktat ölçümleri sırasıyla 7.28±0.06, 49.26±8.04 mmHg, 22.45±2.46 mmol/L, −3.99±2.45 mmol/L ve 2.91±1.108 mmol/L olarak saptandı. Ortalama kordon bilirubin değeri 1.99±0.66 mg/dl idi. Postnatal 0., 12., 24. ve 48. saat transkutan bilirubin ölçümleri sırasıyla 1.92±0.85, 3.75±1.26, 6.01±1.91 ve 8.63±2.36 mg/dl olarak saptandı. PN 0. saat TcB ile kordon bilirübini arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Kordon bilirübin değeri ile 0. saat TcB arasında yüksek korelasyon (r=0.638; p<0.01), kordon bilirübin ile 12., 24. ve 48. saat TcB arasında ise orta düzeyde korelasyon bulundu (r=0.573; p<0.01), (r=0.559; p<0.01) ve (r=0.482; p<0.01). Ciddi hiperbilirubinemi gelişen ve gelişmeyen bebeklerin pH, PCO2, HCO3 ve laktat ölçümleri, istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemekte iken (p>0.05), baz açığı ölçümleri hiperbilirubinemi gelişen grupta anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p=0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda 0. saat TcB ölçümü ile kord bilirübin ölçümleri arasında korelasyon olduğunu saptadık. Postnatal 0.saat TcB ölçümü ciddi hiperbilirübinemi gelişimini öngörmede kullanılabilir.Kan gazı baz açığı düzeyi ile ciddi hiperbilirubinemi gelişimi arasında da anlamlı bir ilişki saptadık. Kordon kanı baz açığı değeri hiperbilirübinemiyi öngörmede önemli olabilir.

Anahtar Kelimeler: Asidoz, baz açığı; hiperbilirubinemi; kordon kanı bilirubini; kordon kan gazı.

Enes Güneş, Didem Arman, Nursu Kara, Serdar Comert. The Role of Cord Blood Gas Parameters in Prediction of Significant Hyperbilirubinemia among Healthy Term Newborns. South Clin Ist Euras. 2023; 34(1): 54-58

Corresponding Author: Didem Arman, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale